Yr­kes­ex­a­men ger säl­lan stu­die­plats

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

Un­der­vis­ning­s­och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et of­fent­lig­gjor­de den 4 no­vem­ber en pro­me­mo­ria där man fö­re­slår att hög­sko­lor­nas an­tag­ning

i fram­ti­den sker ut­i­från stu­dent­be­ty­get, oli­ka stu­di­er in­om det öpp­na uni­ver­si­te­tet (ÖPU) el­ler be­tyg från yr­kes­sko­la. Ur­vals­pro­ven i sin nu­va­ran­de form slo­pas. Pro­me­mo­ri­an näm­ner i syn­ner­het MOOC-kur­ser­na vid Helsing­fors uni­ver­si­tet (Mas­si­ve Open On­li­ne Cour­se el­ler stor­ska­lig, öp­pen och nät­ba­se­rad kurs). Nu­me­ra finns inga åter­vänds­grän­der i ut­bild­nings­sy­ste­met i Fin­land, men om för­sla­gen för­verk­li­gas kom­mer den för­de­len att skro­tas. Hög­sko­le- och i syn­ner­het uni­ver­si­tets­ut­bild­ning kan lätt bli ut­om räck­håll för många yr­kes­sko­le­e­le­ver.

Hög­sko­le­be­hö­rig­he­ten för en yr­kes­sko­le­e­lev kan lätt bli be­ro­en­de av om det finns en gym­na­sie­sko­la på hens ort och i vil­ken form ut­bild­ning­en som le­der till kom­bi­ex­a­men för­verk­li­gas. För­sla­get om att ur­vals­pro­vet er­sätts av oli­ka ÖPU-le­der är un­der­må­ligt. Kri­te­ri­er­na va­ri­e­rar från ett uni­ver­si­tet till ett an­nat. Den ti­di­ga­re nämn­da MOOC vid Helsing­fors uni­ver­si­tet är en nät­kurs och en­ligt pro­me­mo­ri­an 13 vec­kor lång. Där­till går man på ett över­va­kat prov.

Sam­ti­digt krä­ver till ex­em­pel Åbo Aka­de­mi som re­gel 60 stu­die­po­äng ÖPU-stu­di­er för

att man kan an­sö­ka via ÖPU­le­den. I vis­sa fall del­tar ÖPUstu­de­ran­den i sam­ma kur­ser som hel­tids­stu­de­ran­den dag­tid, och till ex­em­pel Aal­to-uni­ver­si­te­tet ser ut att er­bju­da stu­di­e­hel­he­ter spe­ci­fikt med tan­ke på si­na ÖPU-le­der för eko­no­mi och tek­nik. Yt­ter­li­ga­re vill man kanske av­gö­ra om man god­kän­ner stu­di­er från and­ra uni­ver­si­tet. Vill­man­strands tek­nis­ka uni­ver­si­tet är en­ligt vå­ra upp­gif­ter ett ex­em­pel där man kan god­kän­na stu­die­pre­sta­tio­ner från and­ra uni­ver­si­tet.

Ar­bets­grup­pens öv­ri­ga för­slag är av va­ri­e­ran­de kva­li­tet. Tan­ken om att man po­äng­sät­ter ett yr­kes­skol­be­tyg en­ligt sam­ma ska­la som stu­dentex­a­men tor­de in­te fun­ge­ra an­nat än vid spe­ci­al­fall, där till ex­em­pel yr­kes­ex­a­men är re­la­te­rad till äm­nen man vill stu­de­ra på uni­ver­si­tet. Ifall för­sla­gen i pro­me­mo­ri­an för­verk­li­gas blir uni­ver­si­te­ten näs­tan tvung­na att ska­pa me­ra en­het­lig prax­is med si­na ÖPU-le­der om man vill be­hand­la al­la så lik­vär­digt som möj­ligt.

Ett fo­rum för än­da­må­let kan kanske va­ra works­ho­pen för se­pa­ra­ta an­tag­ning­ar, ord­nad av CSC (it-cent­ret för ve­ten­skap). Vi har själv för­sökt ta del av dem men vår e-post blir obe­sva­rad. Att få stu­die­plats på uni­ver­si­tet med en yr­kes­ex­a­men är säll­synt. En­ligt pro­me­mo­ri­an lyc­ka­des 297 in­di­vi­der med det­ta i år. An­ta­let är li­tet, men vi har nu upp­fatt­ning­en att uni­ver­si­te­ten har go­da skäl att in­te ig­no­re­ra den de­len av sö­kan­den.

Ana­tis rf är en för­e­ning för in­di­vi­der som skaf­fat stu­die­plats på uni­ver­si­tet men in­te har av­gångs­be­tyg från gym­na­si­um, stu­dentex­a­men el­ler ti­di­ga­re hög­sko­le­ex­a­men. En del av verk­sam­he­ten går ut på att sam­la och pub­li­ce­ra in­for­ma­tion i syn­ner­het an­gå­en­de ÖPU-le­der vid oli­ka uni­ver­si­tet, vil­ket nu kan vi­sa sig va­ra välin­ve­ste­rad in­sats. Vi har där­e­mot in­te re­sur­ser att lätt hål­la den in­for­ma­tio­nen upp­da­te­rad. In­tres­se­ra­de uni­ver­si­tet kan kon­tak­ta oss med för­slag om hur man kun­de skö­ta det bätt­re. Uni­ver­si­te­ten kan skic­ka oss in­for­ma­tio­nen som vi pub­li­ce­rar, el­ler så kun­de vi till ex­em­pel ska­pa en wi­ki och lå­ta uni­ver­si­te­ten själ­va han­te­ra in­ne­hål­let. Vi vill stö­da de som väl­jer el­ler valt den vä­gen och är där­för oro­a­de över den se­nas­te ut­veck­ling­en in­om ut­bild­ning­en.

KEN­NETH LIN­DQVIST sek­re­te­ra­re, Ana­tis rf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.