En ut­flykt i psy­ket

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SCEN ●●The Bo­dy of Work TO­VE DJUPSJöBACKA [email protected]­me­dia.fi

Ko­re­o­gra­fi, text och fram­fö­ran­de: Ima Idu­o­zee, ljus och ut­rym­me: Vil­le Seppä­nen, ljud­de­sign Kaspe­ri Lai­ne, dra­ma­tur­gisk di­a­log Er­no Aal­to­nen. Zo­diak 23.11. The Bo­dy at Work ges på Zo­diak till 28.11.

Om jag var tvung­en att be­skri­va Ima Idu­o­zee med ett ord skul­le det nog bli spän­nan­de. Hans scen­konst­språk är helt en­kelt spän­nan­de. Idu­o­zee har ett eget grepp som in­te rik­tigt lik­nar nå­gon an­nans in­om den fins­ka nu­ti­da dan­sen. I hög grad byg­ger det på hans egen sceng­e­stalt, som är skick­lig vad gäl­ler själ­va hant­ver­ket men fram­för allt ka­ris­ma­tisk och ex­tremt kon­cen­tre­rad.

The Bo­dy of Work är en ut­flykt in i psy­ket, en rätt för­bryl­lan­de be­rät­tel­se som byg­ger på Oli­ver Sacks bok om neu­ro­lo­gis­ka stör­ning­ar, på ka­rak­tä­ren Wil­li­am Thomp­son som ska­par sin egen histo­ria. Be­rät­tel­sen böl­jar fram och till­ba­ka, mel­lan sa­ker som åt­minsto­ne till ytan ter sig helt nor­ma­la och sa­ker som ter sig som stört be­te­en­de. Ima Idu­o­zee vi­sar sig va­ra en sce­nisk ka­me­le­ont, som skick­ligt iklär sig oli­ka rol­ler.

Vad gäl­ler hans dans har jag re­dan länge fa­sci­ne­rats av dess tyd­lig­het. Var­je rö­rel­se är ex­tremt ge­nom­tänkt och ut­tol­kas med en im­po­ne­ran­de tyd­lig fra­se­ring. Den­na gång får han spe­ci­ellt le­ka med små­ska­li­ga rö­rel­ser, en gest med han­den, sät­tet att stå, rö­rel­ser som ut­kris­tal­li­se­rar sig ur det var­dag­li­ga. Li­te väl länge tar kanske den mi­ni­ma­lis­tis­ka förs­ta sce­nen in­nan dan­sen kom­mer åt att bli mer ex­plo­siv. Fort­fa­ran­de är han en vir­tu­os dan­sa­re, men de si­dor­na är den­na gång helt un­der­ställ­da ver­ket.

Hel­he­ten är över­lag un­der skick­lig kon­troll. Ut­rym­met an­vänds väl och bå­de Kaspe­ri Lai­nes ljud­de­sign och Vil­le Seppä­nens ljus­de­sign un­der­stry­ker neu­ro­lo­gis­ka stör­ning­ar. En fa­sci­ne­ran­de de­talj i hel­he­ten är Ima Idu­o­ze­es an­vänd­ning av språ­ket – hur han i sitt tal il­lu­stre­rar ett språk som till sy­nes är tyd­ligt men sam­ti­digt hål­ler på att fal­la i bi­tar. Un­der­fun­digt.

Var­je rö­rel­se är ex­tremt ge­nom­tänkt och ut­tol­kas med en im­po­ne­ran­de tyd­lig fra­se­ring.

FOTO: UWA IDU­O­ZEE

MåNGSIDIG KARISMA. Ima Idu­o­zee iklär sig många rol­ler i en och sam­ma per­son i sitt nya verk The Bo­dy of Work.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.