Fin­stämd krets­lopps­sym­bo­lik

Hufvudstadsbladet - - Kultur - BIANCA GRäSBECK bianca.gras­beck@fri­lansk­sf.fi

Kon­stre­cen­sion ●●An­ni­ka Dahlsten Natt­fjä­ril – Noctur­nal But­ter­fly Gal­le­ri Å, Åbo. Till 5.1.

Ef­ter be­sö­ket på An­ni­ka Dahlstens ut­ställ­ning Natt­fjä­ril – Noctur­nal But­ter­fly var det nå­gon som ut­brast att konst­nä­ren de­lar sitt in­re liv med be­trak­ta­ren på ett säll­synt fa­sci­ne­ran­de sätt. Och mer än så, skul­le jag sä­ga – hon drar mo­digt till med en värld av kul­tu­rellt all­mängods som in­te ba­ra för tan­kar­na till ut­an är ett öm­sint me­men­to mo­ri, där för­gäng­lig­he­ten mö­ter den skö­ra men ut­hål­li­ga livs­lå­gan. Me­men­tot blir en på­min­nel­se om bå­de att vi är död­li­ga och att vi skall min­nas att le­va.

Ut­ställ­ning­en, som om­fat­tar det li­te kus­ligt och sam­ti­digt ba­rockt hem­trev­ligt in­red­da gal­le­ri­et i ga­tupla­net och det lil­la käl­larut­rym­met där fil­men om natt­fjä­ri­len rull­lar på nonstop, är som en ytt­re och en in­re di­men­sion av sam­ma upp­le­vel­se.

Gal­le­ri­et med sin för­gäng­lig­hets­rek­vi­si­ta vi­sar sig le­va ett eget stil­la liv – ett ljus brin­ner ned och tänds på nytt, en osyn­lig hand fö­der skrift på gul­nat pap­per, fjä­ri­len syns emel­lanåt fladd­ra om­kring i rum­met. Vid när­ma­re på­se­en­de upp­täc­ker en att in­red­ning­en be­står av bå­de gam­malt och nytt, konst av oli­ka da­tum, res­ter av en län­ge­se­dan av­slu­tad fru­kost. Som en il­lust­ra­tion av li­vets obän­di­ga krets­lopp.

Fil­men är en vac­ker li­ten be­rät­tel­se om natt­fjä­ri­len som för­ir­rar sig in i rum­met, för­und­ras, brän­ner ving­ar­na, väc­ker ge­li­kar till döds­döm­da flykt­för­sök. Så sym­bol­mät­tat det kan bli; det kun­de bli pa­te­tiskt men det blir det in­te.

Natt­fjä­ri­lens säll­samt egen­dom­li­ga stäm­ning gör mig säll­samt glad nå­gon­stans på dju­pet – ut­ställ­ning­en känns an­norlun­da. Nå­got som känns tid­löst mö­ter och får mer­vär­de av nå­got som möj­lig­görs av en i dy­na­misk ut­veck­ling stadd tek­nik. Kans­ke på­min­ner det oss för­u­tom om död­lig­he­ten och idén om att min­nas att le­va ock­så om att det fanns någon­ting fö­re oss, det kom­mer att fin­nas någon­ting ef­ter oss och all­ting häng­er ihop. På gott och ont. Konst­nä­ren är på plats och be­rät­tar om ut­ställ­ning­en 5.1 kl. 17–18.

FoTo: AN­Ni­KA DAHLSTeN

vanI­tas. An­ni­ka Dahlstens verk på Gal­le­ri Å i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.