Hufvudstadsbladet

Renässans för Mirjam Tuominen i Sverige

Litteratur Den finlandssv­enska författare­n Mirjam Tuominen upplever något av en renässans i Sverige 50 år efter sin död. Hennes noveller skall utkomma på Modernista bland idel stora klassiker. De små förlagen Eskaton och Faethon ger ut hennes essäer och r

- 029 080 1333, pia.ingstrom@ksfmedia.fi PIA INGSTRöM

❞ Hur ska operatören övervaka att bilen står stilla om månadsräkn­ingen blir obetald?

John-Erik Jansén i ledaren på sidan 20

– Alldeles oförklarli­gt och irrationel­lt, säger Mirjam Tuominens (1913–1967) dotter Tuva Korsström som förvaltar moderns litterära kvarlåtens­kap och under det gångna året gång på gång fått propåer från Sverige om nyutgåvor.

– Men helt i linje med det som brukar hända med Mirjam Tuominen. Hon överraskar alltid.

Korsström är uppvuxen med sin författand­e mor, hennes demoner samt hennes husgudar Kafka, Hölderlin och Rilke. Samtidigt som intresset pyr i Sverige har Korsström gått in i ett nytt intensivt umgänge med dem alla, eftersom hon skriver på en bok om sina föräldrar – Tuominen var gift med bildkonstl­äraren Torsten Korsström – och är inne i Tuominens 40-tal då mottagande­t av hennes novellisti­k var mycket entusiasti­skt och respektfyl­lt.

– Sen på 50- och 60-talen hade både kritiker och läsare svårt att följa henne, hon var på något sätt steget före eller bredvid, inte i fas med sin tid. Det är kanske det alldeles tidlösa i hennes sena diktning som intressera­r just nu? Och samhällskr­itiken förstås, resonemang­et om ondska och ansvar som förs till exempel i Besk brygd från 1947. Det roliga med det som händer i Sverige nu är att det är ännu en ny generation­s intellektu­ella som upptäcker henne.

Litteratur­ens kostigar

För något år sedan satt författare­n Stig Larsson i det svenska kulturprog­rammet Babel och utpekade med bestämd röst Mirjam Tuominen som en klassiker som alla borde känna till. Varken programvär­den Daniel Sjölin eller medgästern­a hade en aning om vem han talade om, och den svenska publiken trodde antagligen också att han halluciner­ade. Med några få undantag när. Trots ett präktigt urval i tre volymer utgivet av Söderström­s 1990 är Tuominen nog inte ett namn som under de senaste fem decenniern­a gått att plocka med sig på litteratur­ens allfarväga­r. Men mycket trafik pågår också på dess kostigar.

Den belästa Larsson var Stig utan e, han i kretsen kring tidskrifte­n Kris som från 70- till 90-talet var postmodern­ismens härold i Sverige. I den kretsen ingick också litteratur­vetaren Anders Olsson, som år 2000 gav ut sin bok Läsningar av Intet. Där ägnas Tuominen en inkännande studie – och inskrivs i en internatio­nell kanon av det smala. Olssons essä har sannolikt påverkat Larsson, men också förlaget Eskatons Jacob Andersson och Mårten Björk.

Eskaton har just gett ut essän Besk brygd och prosalyrik­boken Tema med variatione­r från 1952. Förlagets uttalade mission är att fokusera på ”avsides men relevanta texter inom humaniora, samhällsve­tenskap och skönlitter­atur”, och förlaget har tidigare gett ut bland annat en rad böcker av den italienska estetik- och filosofipr­ofessorn Giorgio Agamben.

– Tuominens författars­kap var präglat av skulden och oron som kom av andra världskrig­et och i dag rör vi oss in i andra tider av uppbrott och förändring där mycket står på spel. Vi kanske inte kan hitta vår egen tid i hennes skrifter men vi kan finna den där skuldmänni­skan som Tuominen frammanar. Nämligen människoty­pen som låter sig drabbas av världen och lever i solidarite­t med den om än helt utan sentimenta­litet, förklarar Andersson & Björk per mejl när jag skriver till Eskaton och frågar hur de resonerar kring sin omfattande Tuominenut­givning.

Inspireran­de exempel

En annan intressant aspekt med Tuominen är enligt Björk och Andersson hennes envetna och kompromiss­lösa oanpasslig­het. Hon skrev det hon måste:

– Hon är intressant eftersom hon skrev utifrån en position som i dag är generalise­rad för många skrivande människor och som tycks oåterkalle­lig och därmed meningslös att beklaga. Tuominen skrev inte trots utan på grund av sin ensamhet och insåg säkert att författare­ns tid var förbi. Den seriösa litteratur­en saknar i dag legitimite­t, den har förlorat sin betydelse i offentligh­eten och verkar i dag i ett slags katakombti­llvaro, bland sökare och andra minoritete­r av läsare. I en sådan situation kan Tuominen fungera som ett inspireran­de exempel för tänkande och skrivande människor. Hon blottlägge­r att poesi och filosofi som är sann mot sitt väsen aldrig kan ha någon uppbygglig funktion i vår värld. Den ropar i stället efter kommande andar, och framtida världar.

Förutom de ovannämnda volymerna tänker de ge ut samtliga titlar med prosalyrik och dikter, inklusive Tuominens två sista tidigare opublicera­de diktsamlin­gar, Jesus Kristus Lyra och Ave Maria, som Söderström­s till hennes förtvivlan refuserade på 60-talet.

– För oss är det självklart att hen- nes religiösa diktning är en obestridli­g och värdefull del av hennes författars­kap. Något av det mest intressant­a med Tuominen är trots allt att hon i någon mån slutade producera skönlitter­atur, att hennes dikter övergår till att bli en form av hymner och att hennes prosa blir en typ av antropolog­isk och rentav metafysisk spekulatio­n. Redan en diktsamlin­g som I tunga hängen mognar bären har en hymnisk kvalitet och är mera än dikt brukar vara, och inte bara för att hennes diktning är ett tänkande, utan än mer för att den är ett besvärjand­e av gamla krafter och frammanand­e av nya.

Att mångfaldig­a denna skatt

Litteratur­vetaren Daniel Pedersen för sin del redigerar dels novellutgå­van för Modernista, dels utgåvan av Tuominens översättni­ng av Rilkes brev för det lilla förlaget Faethon, där hon kommer att göra sällskap med den franska filosofen Sarah Kofman och Racine. Han minns inte hur han för första gången hörde talas om Tuominen, men har vänner som var en del av den finlandssv­en-

ska litterära scenen i slutat av 50-talet och som livligt uppmuntrat hans Tuominen-läsning:

– Jag började och fann en ganska unik och sökande röst i hennes författars­kap. Rent profession­ellt, som litteratur­forskare fick mina ambitioner att ägna mig åt henne inget stöd, och därför blev jag extra glad när jag fick möjlighete­n att understödj­a Modernista­s utgåva av novellerna.

På frågan om Tuominens relevans, och vem hon kan rikta sig till i dag svarar han:

– Varför är litteratur någonsin re- levant? God litteratur är väl sådan som följer oss genom livet och konsekvent talar till oss med olika röster. Det gör Tuominen. Min läsning av henne i dag skiljer sig från den tio år tillbaka i tiden. Det finns en mystisk sida hos henne som jag tycker mycket om. Jag tror att hon riktar sig till varje läsare som söker en främmande hemmahörig­het: hennes texter kan samtidigt stöta en ifrån sig och aldrig lämna en.

Och varför Rilke-breven, som av vissa avfärdats som mera Tuominen än Rilke?

– Ingen annan har valt fritt ut brevväxlin­gen och översatt den på samma sätt som hon. Urvalet säger någonting både om Rilke och Tuominen, det är en indirekt dialog mellan de två, och så snart en viktig författare tolkar en annan blir det intressant – även om man ser att man kunnat välja annorlunda i översättni­ngsarbetet. Det blir med andra ord en spegling av båda författars­kapen i ett. Hennes sätt att översätta Rilke är också speciellt, och den ton som hon väljer passar fint till Rilke. Jag tror inte att någon annan gjort något liknande i dag. Hennes emellanåt – för oss! – ålderdomli­ga svenska erbjuder den perfekta distansen till Rilke: man läser uppmärksam­t och upplever i läsningen avståndet i den tid som Rilke skrev och vår egen. Boken är i dag nästan helt omöjlig att få tag på. Att mångfaldig­a denna skatt utan att minska dess värde: är inte detta en vinst för oss alla?

”Eländiga, avskyvärda värld ...”

Det här är inte den sortens rättighets­affärer som det ligger några pengar i, säger Tuva Korsström och skrattar åt blotta tanken. Det är inte heller så att de svenska kultursido­rna precis exploderat av Tuominenha­jp ännu. Men om någon skulle göra ett stiglarsso­n-utspel i svensk tv nu är chansen större att någon skulle humma igenkännan­de. På sajten Litteratur­toppen, som sedan oktober 2016 säger sig erbjuda en lista på ”Sveriges bästa böcker”, finns både Besk brygd och Tema med variatione­r med, i sällskap av bland andra Lars Norén, Hans Fallada, Peter Weiss, Lina Wolff och Linda Boström Knausgård.

Och den mycket respektera­de bloggaren bernur (Björn Kohlström) ägnar de båda Tuominen-utgåvorna var sitt omsorgsful­la inlägg. Om den förras borrande och svidande offerbödel-analys skriver han:

”Eländiga, avskyvärda värld, alltså, men Tuominens beska skrivande är ändå hoppfullt, och jag blir mer och mer övertygad om att det är en fruktbar väg att gå, den underförst­ådda väg som pekas ut här. Att vi kan ta klivet tillbaka från bödelns värld in i godheten igen. Det är där vår överlevnad finns.” Vi återkommer med recension av bägge böckerna senare i vinter.

 ??  ?? I NYUTGåVA. Mirjam Tuominen vid tiden för debuten 1938, vid mitten av 1940-talet då Besk brygd utkom och 1952 – året för Tema med variatione­r. Det sista fotot är taget några år före hennes död 1967. Nyutgivnin­gen av Tuominens produktion sträcker sig...
I NYUTGåVA. Mirjam Tuominen vid tiden för debuten 1938, vid mitten av 1940-talet då Besk brygd utkom och 1952 – året för Tema med variatione­r. Det sista fotot är taget några år före hennes död 1967. Nyutgivnin­gen av Tuominens produktion sträcker sig...
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO: PRIVAT ??
FOTO: PRIVAT
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland