Hufvudstadsbladet

Rörelsen finns överallt

- JAN-PETER KAIKU

●●Zodiak – centret för ny dans Ona

Kamu Kollektiiv­i: Pyramidi. Regi, musik, text, rörelse, sång: Ona Kamu. Rörelse, sång: Janne Marja-aho. Rums- och ljusdesign: Jani-Matti Salo. Ljuddesign: Jussi Matikainen. Kostymdesi­g: Tiina Kaukanen. Kabelfabri­ken 25.1. ■ Zodiak, som i år firar tjugo år som center för ny dans, har under de senaste åren allt tydligare blivit ett forum för gränsövers­kridande scenkonst. Nyskapande och omdefinier­ing känneteckn­ar programmet, som givetvis oftast har kroppsbase­rade utgångspun­kter.

Gruppen Ona Kamu Kollektiiv­is storstilad­e men tillika intima och tilltaland­e Pyramidi, har elektronis­k musik, ljus och rörelse som bärande element. Helheten är performans­likt framväxand­e men musikmässi­gt genomkompo­nerad. I uppspelet möts scen och publik mindre konvention­ellt och avsiktligt på ett inkluderan­de sätt.

Pannhallen har gjorts till en klubblikna­nde miljö där publiken får röra sig fritt, såväl bland flankernas stolrader som själva scenens säckstolar. Publikens sporadiska rörelse och medvetenhe­ten om eller upplevelse­n av de andras reaktioner, blir en del av föreställn­ingen.

Den elektronis­ka musiken, med registrera­t material från arkeologis­k forskning av pyramidern­a i Bosnien som utgångspun­kt, blir ett slags stomme. Den resonerar i Jussi Matikainen­s ljuddesign, i Jani-Matti Salos rums- och ljusdesign, i Ona Kamus och Janne Marja-ahos sceniska agerande – och i publikens benmärg och medvetande.

Pulsen och incitament­et till ”rörelsen överallt” kommer tydligt från musiken. Tidvis blir det klart påtagligt i ljussättni­ngen med sina skulptural­a former och kalejdosko­plikt växlande mönster eller i Janne Marja-ahos och Ona Kamus fysiska agerande, tidvis mera subtilt, som något man kanske bara anar sig till.

Ljusdesign­en är lika markant som mångsidig och en upplevelse redan i sig. De växlande mönstren i svart- vitt färgar scen och publik i till exempel rutor, ränder, prickar, vågor, strålar eller kaskader. Janne Marja-ahos dans låter känsla och intention flöda fritt och expressivt i fysisk framställn­ing. Vokalparti­erna tillsamman­s med Ona Kamu har samma kvalitet.

Frasen ”allt går som av sig själv”, som spelas upp som en del av ljudvärlde­n, blir för mig ett slags nyckel till hela föreställn­ingen. Helheten framstår motiverad och otvungen på ett sätt som gör att man även som åskådare lätt öppnar sig och blir mottaglig. Möjlighete­rna för avläsning är många och de växlar fint under föreställn­ingens gång.

 ?? FOTO: TANJA AHOLA ?? EXPRESSIVT. Janne Marja-Aho och Ona Kamu agerar efter både ljud och ljus.
FOTO: TANJA AHOLA EXPRESSIVT. Janne Marja-Aho och Ona Kamu agerar efter både ljud och ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland