Wall­ström: Lug­na­re lä­ge på Ös­ter­sjön

Spän­ning­ar­na i Ös­ter­sjön har lät­tat i nå­gon mån, sä­ger svens­ka ut­ri­kesmi­nis­tern Mar­got Wall­ström som träf­fa­de sin kol­le­ga Ti­mo So­i­ni (Sannf) i Helsing­fors i går.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB–HELLEVI RAITA

–Jag kan in­te se att spän­ning­ar­na skul­le ha ökat och när det gäl­ler vårt ter­ri­to­ri­um har vi in­te sett fler pro­vo­ka­ti­va hand­ling­ar av det slag vi haft ex­em­pel på ti­di­ga­re, sa­de Mar­got Wall­ström på en press­kon­fe­rens efter mö­tet.

Hon kon­sta­te­ra­de att det in­te läng­re fö­re­kom­mit kränk­ning­ar av svenskt luft­rum el­ler svens­ka vat­ten och att det in­te fö­re­kom­mit in­ci­den­ter med flyg­plan som flu­git med av­stäng­da trans­pond­rar. Men i som­mar ord­nas igen fle­ra sto­ra sed­van­li­ga mi­li­täröv­ning­ar i Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen sam­ti­digt.

– Det blir en frå­ga om att han­te­ra det så att vi kan mins­ka på spän­ning­ar­na och ut­fö­ra des­sa väntade och pla­ne­ra­de öv­ning­ar på ett rim­ligt sätt, un­der­strök Wall­ström.

Ryss­land och Wall­ströms be­sök hos rys­ka ut­ri­kesmi­nis­tern Sergej Lav­rov var en av frå­gor­na som So­i­ni och Wall­ström dis­ku­te­ra­de. Wall­ström var en av de sista i EU-kret­sar­na att be­sö­ka Ryss­land. Sve­ri­ge har ett kort­sik­tigt och ett lång­sik­tigt per­spek­tiv på re­la­tio­ner­na med Ryss­land, för­kla­ra­de hon. På kort sikt går po­li­ti­ken ut på att upp­rätt­hål­la sank­tio­ner­na tills det blir en änd­ring i Ryss­lands age­ran­de på Krim och i öst­ra Ukrai­na, på lång sikt in­ser Sve­ri­ge att Ryss­land är en stor gran­ne i öst.

– Det var ett mö­te där vi ska­pa­de öm­se­si­dig re­spekt, och jag upp­re­pa­de för­stås prin­ci­per­na för EU:s po­li­tik, men det gör det ock­så möj­ligt för oss att ta­la di­rekt med varand­ra, sa­de Wall­ström som in­te tror att det blir ak­tu­ellt med ett ryskt pre­si­dent­be­sök i Sve­ri­ge.

Ut­ri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni är nöjd med att Sve­ri­ge vär­mer upp re­la­tio­ner­na till Ryss­land.

– Det är bra att man sam­ar­be­tar och um­gås i re­gi­o­nen. Jag tyc­ker det är väl­digt smart att även om Sve­ri­ge och Ryss­land kri­ti­se­rar varand­ra i ak­tu­el­la frå­gor så har de ett läng­re per­spek­tiv där de för­står att det här är en när­re­gi­on där man mås­te kom­ma över­ens. Vi har all­tid trott på att upp­rätt­hål­la en di­a­log med Ryss­land även om vi va­rit i svå­ra si­tu­a­tio­ner, sa­de So­i­ni.

Utri­kes­po­li­tisk kon­fe­rens

So­i­ni med­de­la­de att det i bör­jan av sep­tem­ber ord­nas en utri­kes­po­li­tisk kon­fe­rens på hög ni­vå som han och Wall­ström ska stå vär­dar för. Kon­fe­ren­sen, som är en del av Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um, ord­nas på det svensk-fins­ka kul­tur­cent­ret Ha­na­hol­men i Es­bo.

Där kom­mer del­ta­gar­na bland an­nat att kun­na be­und­ra en skulp­tur av den svens­ka konst­nä­ren An­na Ud­den­berg som Sve­ri­ge ger Fin­land i gå­va till 100-års­ju­bi­le­et. Den av­täcks av kung Carl XVI Gustaf när de nor­dis­ka kung­a­pa­ren be­sö­ker Fin­land i bör­jan av ju­ni på in­bju­dan av pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö. Sve­ri­ges and­ra gå­va till Fin­land är ett forsk­nings­pro­jekt som gäl­ler skogs­bruk och bio­e­ner­gi och om­fat­tar tolv tvåå­ri­ga forskar­be­fatt­ning­ar som de­las jämnt mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge.

FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

RYSS­LAND ETT TE­MA. Ti­mo So­i­ni glad­de sig un­der ut­ri­kesmi­nis­ter­mö­tet över att Mar­got Wall­ström och Sve­ri­ge vär­mer upp re­la­tio­ner­na med Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.