Macrons rö­rel­se oho­tad fa­vo­rit i frans­ka va­let

Frank­ri­ke Den färs­ke frans­ke pre­si­den­ten Em­ma­nu­el Macrons rö­rel­se är fa­vo­rit i det frans­ka va­let till Na­tional­för­sam­ling­en. – Rö­rel­sen kom­mer att få den ma­jo­ri­tet som be­hövs för att ge­nom­dri­va re­for­mer, sä­ger stats­ve­ta­ren Do­mi­ni­que Rey­nié.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JO­HAN TOLLGERDT ny­he­[email protected]

Se­dan Em­ma­nu­el Macron val­des till Frank­ri­kes pre­si­dent den 7 maj har han med si­na le­da­re­gen­ska­per im­po­ne­rat bå­de på väl­ja­re och på vik­ti­ga ak­tö­rer i sam­häl­let.

– Macrons po­li­tis­ka rö­rel­se kom­mer med all sä­ker­het få egen ma­jo­ri­tet i Na­tional­för­sam­ling­en. Val­pro­gno­ser­na vi­sar att han in­te mö­ter spe­ci­ellt myc­ket mot­stånd i va­len, sä­ger den frans­ke stats­ve­ta­ren Do­mi­ni­que Rey­nié.

Där dri­ver han li­be­ra­la tan­kes­med­jan Fond­a­pol.

De två kom­man­de sön­da­gar­na, 11 och 18 ju­ni går frans­män­nen till val för att väl­ja 577 le­da­mö­ter till sin na­tional­för­sam­ling.

En­ligt fle­ra opi­ni­ons­in­sti­tut kan Em­ma­nu­el Macrons rö­rel­se La Ré­publi­que en mar­che! (Re­pu­bli­ken på väg) få när­ma­re 400 plat­ser i den nya för­sam­ling­en.

– Pre­si­den­ten kan ri­da på si­na ut­ta­lan­den om att han vill stå i mit­ten på den po­li­tis­ka kar­tan. Fast man vet in­te var han står in­nerst in­ne, vil­ket känns lus­tigt, sä­ger histo­ri­kern Mat­hil­de Lar­re­re, lek­tor vid uni­ver­si­te­ tet i Mar­ne­la­Val­lée ös­ter om Pa­ris.

En färsk stu­die av tan­kes­med­jan Fond­a­pol vi­sar att he­la 42 pro­cent av väl­jar­na hop­pas att Macron kom­mer att kom­bi­ne­ra det bäs­ta av bå­de hö­gerns och väns­terns po­li­tis­ka ide­o­lo­gi­er när han ut­ar­be­tar si­na fram­ti­da re­for­mer.

Pre­si­den­ten cen­tral

Em­ma­nu­el Macron själv har dock in­te av­slö­jat om han ska dri­va en po­li­tik som är hö­ger­in­rik­tad el­ler väns­ter­in­rik­tad.

– Frans­män­nen har för­lo­rat för­tro­en­det för po­li­ti­ken och jag ser det som mitt an­svar att för­sö­ka få dem att tro igen, har han i stäl­let be­to­nat i ett tal.

I Frank­ri­ke är stats­che­fen själv en ak­tiv po­li­tisk ak­tör.

– Ef­tersom han ser till att re­ge­ring­en ge­nom­för hans po­li­tik står pre­si­den­ten i cent­rum även nu då va­let gäl­ler Na­tional­för­sam­ling­en, för­kla­rar Mat­hil­de Lar­re­re.

Re­dan in­nan va­let nu i ju­ni har pre­si­den­ten riv­star­tat med mö­ten med lan­dets vik­ti­gas­te fack­för­e­ning­ ar i ett för­sök att över­ty­ga dem om be­ty­del­sen med en myc­ket ifrå­ga­satt ar­bets­mark­nads­re­form.

Frank­ri­ke räk­nar över 6,5 mil­jo­ner ar­bets­lö­sa och må­let med la­gen är att fö­re­ta­gen li­ka lätt ska kun­na sä­ga upp som an­stäl­la per­so­nal. Men lik­som ”flex­i­sä­ker­he­ten” i Dan­mark ska den kom­man­de frans­ka la­gen även ga­ran­te­ra ett sä­kert ar­bets­lös­hets­skydd.

– Ska Frank­ri­ke ta sig ur den höga ar­bets­lös­he­ten mås­te ar­bets­mark­na­den bli mer li­be­ral, an­ser väl­ja­ren Ly­es som in­te vill sä­ga sitt ef­ter­namn. Han äger en bu­tik i Pa­ris cent­rum.

Vik­tig ar­bets­mark­nads­re­form

En av de mest om­de­bat­te­ra­de de­tal­jer­na i re­for­men är att det vid fri­ställ­ning­ar ska fin­nas ett tak för er­sätt­ning­en.

Cir­ka 200 000 lön­ta­ga­re har dri­vit si­na upp­säg­ning­ar i ar­bets­dom­stol och de till­de­la­des i ge­nom­snitt 24 089 eu­ro i er­sätt­ning. I fram­ti­den ska er­sätt­ning­en max­i­me­ras till ett än­nu obe­stämt men dock mind­re be­lopp, vil­ket an­ses va­ra ett klart bak­slag för lön­ta­gar­na.

– Macrons fram­tid står på spel i ar­bets­mark­nads­re­for­men. Det är in­te sä­kert att fol­ket kom­mer att ac­cep­te­ra den. Tänds stu­bin­trå­den blir det som van­ligt de­mon­stra­tio­ner med en cock­tail av fack­för­e­ning­ar, ung­do­mar och kul­tur­folk på bou­le­var­der­na. Det kan i så fall gå våld­samt till, tror Do­mi­ni­que Rey­nié.

När för­re pre­si­den­ten Franço­is Hol­lan­de för­sök­te dri­va ige­nom si­na ar­bets­mark­nads­la­gar gav det upp­hov till så star­ka de­mon­stra­tio­ner och strej­ker att det höll på att stop­pa Fot­bolls­EM som un­der 2016 or­ga­ni­se­ra­des i Frank­ri­ke. För att räd­da spor­te­ve­ne­mang­et fick Hol­lan­de be­gra­va många av re­for­mer­na.

Svårt för de eta­ble­ra­de

– Där­för för­står jag in­te var­för Macron tycks tyc­ka det är nor­malt att lön­ta­gar­na ska be­ta­la no­tan när nya re­for­mer ska till. In­ser han in­te att vi har li­ten in­komst att rö­ra oss med?

Det frå­gar sig väl­ja­ren De­jan Kuz­ma­no­vic som med hust­run Da­niè­le kom­mer att rös­ta mot rö­rel­sen Re­pu­bli­ken på väg. I stäl­let stöd­jer pa­ret ra­di­ka­la väns­ter­le­da­ren Je­anLuc Mé­lenchons rö­rel­se La Fran­ce in­sou­mi­se, Det okuv­li­ga Frank­ri­ke.

Gi­vet­vis hop­pas yt­ter­hö­gerns Ma­ri­ne Le Pen på vis­sa fram­gång­ar i va­let till Na­tional­för­sam­ling­en.

– Bå­de Le Pen och Mé­lenchon ut­ma­nar de tra­di­tio­nel­la par­ti­er­nas stöd i Na­tional­för­sam­ling­en. Bå­de hö­ger­par­ti­et Re­pu­bli­ka­ner­na och So­ci­a­list­par­ti­et tycks nu tap­pa re­jält, sä­ger uni­ver­si­tets­lek­torn Mat­hil­de Lar­re­re.

Trots att de nya upp­stickar­par­ti­er­na är EU­mot­stån­da­re stöd­jer frans­män­nen över­lag än­då uni­o­nen.

– Ja, och det som hål­ler oss sam­man är till ex­em­pel va­lu­tan. Eu­ron ses som en lyc­kad sym­bol för ge­men­ska­pen, me­nar stats­ve­ta­ren Do­mi­ni­que Rey­nié.

Macrons fram­tid står på spel i ar­bets­mark­nads­re­for­men. Det är in­te sä­kert att fol­ket kom­mer att ac­cep­te­ra den. Tänds stu­bin­trå­den blir det som van­ligt de­mon­stra­tio­ner med en cock­tail av fack­för­e­ning­ar, ung­do­mar och kul­tur­folk på bou­le­var­der­na.

Do­mi­ni­que Rey­nié

Fransk stats­ve­ta­re

FOTO: JO­HAN TOLLGERDT

Da­niè­le Kuz­ma­no­vic och De­jan Kuz­ma­no­vic frå­gar sig var­för lön­ta­ga­re ska stå för nya re­for­mer.

FOTO: JO­HAN TOLLGERDT

VAR STåR MACRON? Pre­si­den­ten kan ri­da på si­na ut­ta­lan­den om att han vill stå i mit­ten på den po­li­tis­ka kar­tan, sä­ger histo­ri­kern Mat­hil­de Lar­re­re. Men det är oklart var han egent­li­gen står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.