Hufvudstadsbladet

Oksanen och två­språ­kig­het in­tres­se­ra­de i Frank­furt

Kvinn­li­ga för­fat­ta­re som So­fi Oksanen och Katja Ket­tu var de som fick upp­märk­sam­het på bok­mäs­san i Frank­furt 2014 när Fin­land var te­ma­land.

- FNB

Det skri­ver Hel­mi-Nel­li Körk­kö i en dok­tors­av­hand­ling vid fa­kul­te­ten för tys­ka och lit­te­ra­tur vid Va­sa uni­ver­si­tet.

De unga fin­länds­ka för­fat­tar­kvin­nor­na blev te­ma på mäs­san där män fort­fa­ran­de fram­hävs i den tra­di­tio­nel­la för­fattar­bil­den, en­ligt Körk­kö. Den tys­ka pres­sen för­und­ra­de sig över att unga kvin­nor i Fin­land skri­ver om så tunga äm­nen som histo­ria och krig. Körk­kö und­ra­de först om det var So­fi Ok­sa­nens (bil­den) sär­präg­la­de fri­syr som at­tra­he­ra­de.

– Även om ut­se­en­det nämn­des så hand­la­de det in­te om det, såklart. In­tres­set grun­da­de sig på in­ne­hål­let. Det som at­tra­he­ra­de tys­kar­na var Ok­sa­nens est­nis­ka mil­jö­er och Ket­tus be­hand­ling av kri­get i Lapp­land, sä­ger Körk­kö i ett press­med­de­lan­de.

Tys­kar­na var in­tres­se­ra­de av det fin­länds­ka ba­stu­ba­dan­det men ock­så av två­språ­kig­he­ten. De tys­ka me­di­er­na för­und­ra­des över att det i ett li­tet land som Fin­land kan fin­nas så många för­fat­ta­re som kan skri­va på bå­de fins­ka och svens­ka. Om­fatt­ning­en av den svensk­språ­ki­ga ut­giv­ning­en väck­te ock­så be­und­ran, en­ligt Körk­kö.

Av­hand­ling­en vi­sar att bok­mäs­san för­bätt­ra­de Fin­lands an­se­en­de i den glo­ba­la lit­te­ra­tu­ren. Men det är in­te helt opro­ble­ma­tiskt, sä­ger Körk­kö, ef­tersom det bli­vit gam­mal­mo­digt att för­bin­da lit­te­ra­tu­ren med den na­tio­nel­la kul­tu­ren.

– Att kopp­la ihop lit­te­ra­tu­r­ex­por­ten med Fin­lands­bil­den pas­sar in­te ihop med in­ne­hål­let i den da­gens fin­länds­ka lit­te­ra­tur som tar sig över bå­de stats­grän­ser och gen­re­grän­ser, som till ex­em­pel Sal­la Si­muk­kas Lu­mik­ki-tri­lo­gi.

Körk­kö dis­pu­te­rar den 16 ju­ni.

 ?? FOTO: HBL-ARKIV / CATA PORTIN ??
FOTO: HBL-ARKIV / CATA PORTIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland