Åland sjung­er för ha­vet

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Ha­vets röst är nam­net på en ny sång­täv­ling som går av sta­peln den 6 au­gusti i Ma­ri­e­hamns Kon­gress- och kul­tur­hus Alandi­ca.

Täv­ling­en Ha­vets röst är öp­pen för sång­a­re un­der 30 år från de nor­dis­ka län­der­na och Bal­ti­kum och syf­tet är att för­e­na kul­tu­rel­la in­tres­sen med re­na­re lev­nads­sätt, vän­skap och pas­sion för att be­främ­ja hög­re kul­tur­arv och mu­sik.

– Idén föd­des på grund av Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um – vi vil­le gö­ra nå­got an­norlun­da i år, be­rät­tar ope­ras­ång­a­ren Mi­kael Fa­ger­holm som till­sam­mans med sång­lek­torn An­ni­ka Ol­lin­ka­ri re­pre­sen­te­rar ar­ran­görs­för­e­ning­en Saltvik sjung­er och lär. Bå­da två in­går ock­så i ju­ryn.

Den åländs­ka af­färs­man­nen och kul­tur­me­ce­na­ten An­ders Wiklöf spons­rar täv­ling­ens förs­ta och and­ra pris om 6 000 re­spek­ti­ve 2 000 eu­ro. Dess­utom kom­mer publi­kens fa­vo­rit att till­de­las ett pris om 500 eu­ro.

To­talt har 19 sång­a­re kva­li­fi­ce­rat sig för se­mi­fi­na­len som går av sta­peln kloc­kan 11. En fritt vald nor­disk sång och en aria vill ju­ryn hö­ra och för de åt­ta som kva­li­fi­ce­rar sig för kväl­lens fi­nal gäl­ler det att ha yt­ter­li­ga­re två num­mer på re­per­to­a­ren. Al­la num­mer ska fram­fö­ras på ori­gi­na­lets språk och i ori­gi­nal­tonart. Kristi­an At­ti­la ac­kom­pan­je­rar på pi­a­no

FOTO: MOSTPHOTOS

HAVSRöSTER. 19 unga sång­a­re har kva­li­fi­ce­rat sig för se­mi­fi­nal i den nya åländs­ka mu­sik­täv­ling­en Ha­vets röst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.