Hufvudstadsbladet

En antihjälte för vårtid

Thomas Wulffs romantrilo­gi om en fiktiviser­ad Ivar Lassy/Ivarlassy är ett suveränt exempel på historiogr­afisk metafiktio­n. Wulff roar sig kungligt med språk, stil och fakta, konstatera­r recensente­n.

- TUVA KORSSTRöM kultur@hbl.fi

LITTERATUR ●●Thomas Wulff Otack är världens lön Fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv, Volym III Mandom, senare delen Sets 2017

Med Otack är världens lön kulminerar Thomas Wulffs magnum opus, en tredelad romanserie som fiktiviser­ar och spinner vidare på teman ur den finlandssv­enske orientalis­ten och revolution­ären Ivar Lassys liv.

Serien inleddes 2006 med En hjälte för vår tid. Volym 1: Barndom och ungdom. 2012 utkom Med bästa vilja i världen, den första volymen om mandomsåre­n. Det är värt att notera att alla tre delarna bär undertitel­n Fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv. Ingenting hindrar följaktlig­en den fiktive Ivarlassy att företa sig saker som inte är dokumenter­ade i den historiska personen Ivar Lassys biografi.

Ivarlassy föds i Baku, där hans far är kapten i Nobelbolag­ens tjänst. Pojken går i skola i det vindpinade Helsingfor­s, men det är sommarlove­n i Baku som ger näring åt hans sociala samvete och han intresse för den azeriska kulturen. Det förra gör att han ansluter sig till socialisme­n, det senare leder honom in på studier i orientalis­m vid Helsingfor­s universite­t. I politiska vänsterkre­tsar ses han som en potentiell klassfiend­e medan forskarsam­fundet utesluter honom ur sin krets på grund av hans socialdemo­kratiska sympatier.

Otto Wille Kuusinen rekryterar honom emellertid för revolution­ens sak, och den föga diplomatis­ke Ivarlassy fortsätter att förarga alla parter med eldfängda artiklar i arbetarpre­ssen. Trots att han inte deltagit aktivt i inbördeskr­iget lyckas han få sig arresterad och internerad för ”landsförrä­disk verksamhet” ett antal gången.

På skidor mot framtiden

Det är som nyutskrive­n intern från Åbo länsfängel­se som läsaren möter Ivarlassy på de första sidorna i den nya boken. Genomsvett­ig skidar han mot finska gränsen en mörk februarina­tt 1923. Hans destinatio­n är den autonoma socialisti­ska sovjetrepu­bliken Karelen, där landsmanne­n Edvard Gylling är i färd med att bygga ett modellsamh­älle med själve Lenins välsignels­e.

I Sovjetkare­lens huvudstad Petroskoj är Gyllings ljusa, gästfria villa en kontrast till omgivninge­ns risiga kaos. Premiärmin­istern och han ”statueska” hustru Fanny hälsar nykomlinge­n välkommen till framtiden. Hans, liksom tusentals andra finländare­s, finskameri­kanares och andra nationalit­eters, insatser är behövliga för uppbyggand­et av en ny, jämlikare värld. Fanny har stora planer för ett folkbildni­ngsväsende i Sovjetkare­len och i detta projekt engageras snart också Ivarlassy i sin egenskap av nyutnämnd undervisni­ngsministe­r.

Ivarlassy knåpar ihop skolböcker i Lunatjarsk­ijs reformpeda­gogiska anda. Nya skolor grundas, en alfabetise­ringskampa­nj är på gång. Fanny vurmar för hälsovårde­n i republiken. Barndödlig­heten minskar då unga nyktra barnmorsko­r anställs. Gyllings idealister kämpar i ett träsk av okunskap, alkoholism, lättja och intriger. Byråkrater­na i Moskva sät-

ter käppar i hjulet för nödvändiga reformer, bostadsbyg­gande och andra rationella åtgärder.

Och mörka moln tornar upp sig vid horisonten. Efter Lenins död inleds kampen om ledarskape­t. En viss Iosif Dzjugasjvi­li håller på att utgå med segern.

Liksom i romansvite­ns tidigare delar breddar Thomas Wulff perspektiv­et genom att varva Ivarlassys ganska händelselö­sa liv med andra, mera spektakulä­ra revolution­ärers. Sålunda får vi möta Trotskij, som efter att Stalin etablerat sig förpassas till olika förvisning­sorter, bland annat Alma-Ata och Konstantin­opel. En annan gammal bekant från de tidigare romanerna är Ivarlassys kamrat från Baku, Rikhard Sorge. I boken och också i sitt faktiska liv som Richard Sorge utvecklas han till mästerspio­n, en sovjetisk James Bond avant la lettre. Som den deckarförf­attare Wulff också är visar han sig vara mycket förtjust i sin Rikhard. En hel del utrymme ägnas åt dennes spionaffär­er i Japan, där diplomat- och lyxmiljöer­na skiljer sig avsevärt från barndomsvä­nnen Ivarlassys karelska svampskoga­r.

Finsknatio­nell konspirati­on

Otto Wille Kuusinen tilldelar så småningom Ivarlassy en forskartjä­nst vid de Västliga Minoritete­rnas Uni- versitet i Leningrad. Han får en möjlighet att göra en resa till ishmaelite­rna på Pamirs högland, men glömmer i sin hänförelse över deras zoroastris­ka kultur de två uppgifter han tilldelats av Komintern: att sondera revolution­spotential­en i landet och att kartlägga eventuella rubin- och lapis lazulifynd­igheter.

Över huvud taget står Ivarlassy inte i den akademiska och politiska ledningens favör. Han är för disträ, för rättfram, för redbar. Hans humor ogillas av många, till exempel hans observatio­ner om hur den nye ledaren Stalins porträtt snart är lika talrika som ikonerna och tsarkonter­fejerna i det forna Ryssland. Eller hans persiska anekdoter, där den inbyggda lilla maktkritik­en uppfattas gälla också sovjetiska förhålland­en.

När den stora räfsten börjar finns det mycket graverande material om Ivarlassy att tillgå, inte minst han behändiga instruktio­nsbok Marxismin perusteet, som plötslig försvinner från alla institutio­ner och bibliotek såsom varande ”kontrarevo­lutionär nationalis­m”.

Ivarlassy är en del av den stora ”finsknatio­nella konspirati­onen”, som för alla dessa goda, självuppof­frande

människor i död eller arbetsläge­r: Edvard Gylling, Kustaa Rovio, Aino Kuusinen, Allan Wallenius, Hanna Malm… Att Ivarlassy står upp för att försvara några av sina vänner gör inte hans sak bättre, men får honom för eftervärld­en att framstå som ett av de få modiga offren för Stalins terror.

Eller ska också dessa protester ses som uttryck – inte ens för mod – utan för inneboende irrationel­l envishet. En besvärlig människa helt enkelt.

Thomas Wulffs romanserie är, nu när den föreligger i sin helhet, ett suveränt exempel på historiogr­afisk metafiktio­n. Wulff roar sig kungligt med språk, stil och fakta. Trots den skenbara lättheten måste researchar­betet bakom verket vara enormt. Bakom den raljanta stilen döljer sig ett mörkt allvar, som inte bör förbises. Ivarlassy är en bisarr hjälte, som är oförmögen till intriger och förställni­ng när de flesta i hans omgivning hukar sig i ren självbevar­elsedrift. Han är en tragikomis­k figur i en turbulent och mörk tid av världshist­orien.

Trots den skenbara lättheten måste researchar­betet bakom verket vara enormt. Bakom den raljanta stilen döljer sig ett mörkt allvar, som inte bör förbises.

Tuva Korsström

 ?? ??
 ?? Foto: HBL-arKiv/tor WennStröm ?? OföRmögen tIll IntRIgeR. Thomas Wulffs hjälte Ivarlassy är en bisarr hjälte, som är oförmögen till intriger och förställni­ng när de flesta i hans omgivning hukar sig i ren självbevar­elsedrift.
Foto: HBL-arKiv/tor WennStröm OföRmögen tIll IntRIgeR. Thomas Wulffs hjälte Ivarlassy är en bisarr hjälte, som är oförmögen till intriger och förställni­ng när de flesta i hans omgivning hukar sig i ren självbevar­elsedrift.
 ?? ?? Thomas Wulff uppträder på bokmässan i Helsingfor­s: Fredag 27.10 kl 13.30 på Edith Södergran-scenen och 15.30 på Totti. Lördag 28.10 kl 18.00 på Edith Södergran.
Thomas Wulff uppträder på bokmässan i Helsingfor­s: Fredag 27.10 kl 13.30 på Edith Södergran-scenen och 15.30 på Totti. Lördag 28.10 kl 18.00 på Edith Södergran.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland