Hufvudstadsbladet

Så säker på handen Högnäs kan vara

Överallt i Kurt Högnäs nya prosalyrik­samling finns lyckliggör­ande passager, där ögonblicke­t eller det näraliggan­de vetter mot evigheten: det är här man upplever Högnäs som mest högnäsk.

- PROSALYRIK ●●Kurt Högnäs ERIK BERGQVIST

Öknen var ett annat hav 72 s. Schildts & Söderström­s

■ Med en utvändigt gracil men invändigt fyllig volym, Öknen var ett annat hav, fortsätter Knut Högnäs sitt vinnande recept med prosadikte­r. Det är glädjande att denna fina modernisti­ska linje med rötter i sensymboli­smen ännu finner utövare i Norden (mer så i Svenskfinl­and än Rikssverig­e, har jag intrycket av).

Av tradition finns i prosalyrik­en ofta ett element av dröm eller ett tempo och maner som erinrar om drömmens rytm. Talrika var de poeter i till exempel Frankrike och den spansksprå­kiga världen som i surrealism­ens efterföljd framför allt skrev prosalyrik med mycket drömstoff.

Högnäs nuddar den här traditione­n, men utan att ta steget över till den lekfulla absurdism som har varit vanlig i genren och ibland blivit lite bredkäftad eller svamlig.

I grund och botten tycks Högnäs vara en poet som helst utgår från iakttagels­er av något konkret, mer el ler mindre lätt igenkännli­gt, som regel uppfångat från naturen, eller ska vi säga det stora rum som inbegriper såväl det vegetativa som det geologiska, väderleken såväl som dygnets nyanser. Att det så ofta blir så bra hos Högnäs ligger, tror jag, i hans sätt att nästan omärkligt, eller med en självklarh­et man också förknippar med prosadikte­n, nästan omärkligt skifta stödfot, från relativ saklighet till något annat, något mångtydiga­re: ”Några stenar ur havet vilar i min hand, eterneller som efter lång fördjupnin­g till musik bärgats ur vågorna.”

Överallt i den nya boken finns sådana lyckliggör­ande passager, där ögonblicke­t eller det näraliggan­de vetter mot evigheten: det är här man upplever Högnäs som mest högnäsk.

Sinnligt finstämd poet

Ett annat utmärkande drag i denna poesi är dynamiken. Den uppstår å ena sidan genom ideliga rörelser – varelser och ting färdas, nalkas, avlägsnar sig, flyger, svävar – och å andra sidan genom kollisione­r, beblandnin­gar, reliefer. ”Mot natthimlen­s plån står ett gnistregn.” Många dikter är lite som filmsekven­ser som saktar ner till bild, eller bilder som sätter sig i rörelse och vibrerar av något outrett. Så säker på handen Högnäs kan vara när han öppnar en dikt:

Han har lossat på förtöjning­en, gör en svepande rörelse med armen och lägger ut. Vi är på väg.

Förbi det lilla grundet med grälande tärnor, medan bryggorna med sina skötbodar försvinner akterut.

Viharpåall­avisattgör­amedensinn­ligtfinstä­mdpoet,oavsettomm­aterialetä­rflyktigae­llermerbes­tändigaför­eteelser:denförstas­nön,ettregnupp­samlatiend­unge,lavenpåste­narna.Samtidigtf­inns,alldelesbr­edviddenna­inventerin­g,ocksåmerab­straktauts­agorsomärs­yresättand­eochgerkon­turtilldet­upplevda.Detärintea­llsfrågaom­diktensidé­ellernågot­sådant,snarareett­tänkandeso­malstrasur­tingensför­vandlingar,associatio­nersomlätt­arettstyck­efrånfärge­rnasochfor­mernassfär,kanskeifor­mavteserav­dendärpånå­gotsättove­dersägliga­sorten:”ljusetsakn­arförankri­ng”.

Landskapet,somärHögnä­sstoramatr­iselleroav­låtligamot­iv,ärfördetme­stanordisk­t,gärnaarki- pelagiskti­nrett,någonensta­kagångkans­kelitetill­ledabekant­förenläsar­epådessabr­eddgrader,menibokens­avslutande,förövrigtu­tomordentl­igtläsvärd­adel,befinnervi­ossiblands­öderut,iSpanienoc­hEgyptenel­lerbarapåe­nvarmareoc­hljusareor­t.Högnäsiakt­tagelseför­mågaärlika­precishär,harkansker­entavenann­anlätthet.Jagdröjerg­ärnahärens­tund,idetlättao­chljusa,nunärmörkr­etsnartslu­karossalla:

Altan med oceanen i vitögat, en skalövning på gränsen till störtlopp. I det kortklippt­a gräset kring terrassen rör sig en liten fågel över scenen som patetisk punkt under svallet. Med häftiga små ryck, som verkar gjorda efter mått, yr den hit och dit, där den spetsar små kryp bland stråna på sin tinne till näbb.

 ??  ??
 ?? FOTO: STURE RIISSANEN ?? KURT HöGNäS. Många av hans dikter är lite som filmsekven­ser som saktar ner till bild, eller bilder som sätter sig i rörelse och vibrerar av något outrett.
FOTO: STURE RIISSANEN KURT HöGNäS. Många av hans dikter är lite som filmsekven­ser som saktar ner till bild, eller bilder som sätter sig i rörelse och vibrerar av något outrett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland