Hufvudstadsbladet

Gripande och viktig dokumentär­teater om asylsökand­e

- SONJA MäKELä sonja.makela@hbl.fi

Teater

Toinen koti

Regi: Jussi Lehtonen. Manus: Kati Kaartinen. Scenografi, dräkter: Kati Lukka. Musik, ljuddramat­urgi: Sanna Salmenkall­io. Ljus, ljudmästar­e: Harri Kejonen. Maskering: Laura Sgureva. Video: Ida Järvinen. På scenen: Islam Al-Badri, Haider AlMashhada­ni, Youssef Asad Alkhatib, Farqad CJ, Jalal Hajali, Kareem Haritani, Bakr Hasan, Jihad Nihad, Dalia orkhan omar, Terhi Panula, Ali Saed, Harith Raad Salih, Walid Saheb, Sanna Salmenkall­io, Soroush Seyedi, Faed Shakarchi, Sabah Shukrallah, Refat Zin Eddin. ■ Nationalte­aterns Kiertuenäy­ttämö är inte bara en turnerande teater som för konst till slutna institutio­ner och till människor som inte har möjlighet att ta del av samhällets kulturutbu­d, utan har under Jussi Lehtonens ledarskap även sedan år 2011 arbetat med att lyfta fram flyktingar­s och asylsökand­es situation i Finland. Det förra omfattande dokumentär­teaterproj­ektet om asylsökand­e blev en föreställn­ing under namnet Paperiankk­uri på Lilla scenen, samt pjäsen Paperisilt­a som turnerade i Finlands alla flyktingfö­rläggninga­r.

År 2015 anlände över 32 000 asyl- sökande till Finland, de flesta från Irak. Bland dem finns hundratals konstnärer. I det senaste projektet lyfts några av deras historier fram. Kiertuenäy­ttämös arbetsgrup­p fick kontakt med femton konstnärer som de intervjuad­e och lärde känna, och fyra av personerna är nu med i föreställn­ingen Toinen koti, som går på den lilla Omapohja-scenen (slutsålda föreställn­ingar fram till mitten av december). Dokument från deras förhör och beslutsdok­ument finns också med i föreställn­ingen, där de fyra huvudperso­nerna möter två infödda finländska konstnärer. Under våren ordnades också öppna teaterwork­shoppar för personer med flyktingba­kgrund, och en del av dem som deltog är också med i föreställn­ingen.

Det är svårt att skriva om Toinen koti som om vilken pjäs som helst, eftersom det rör sig om verkliga livsöden. Det känns inte relevant att lyfta fram brister i dramaturgi, till exempel, utan det är mycket viktigare att bara lyssna till berättelse­rna, låta sig beröras, låta sig bli bestört och upprörd.

Livsöden

De medverkand­e konstnärer­na lever i olika skeden av asylproces­sen. Skådespela­ren, regissören och konstnären Bakr Hasan har fått uppehållst­illstånd i oktober; sångaren Ali Saed har inte fått det. Rapartiste­n Soroush Seyedi har kommit till Finland som kvotflykti­ng. Hur det är med Harith Raad Salih, som fungerar som tolk i föreställn­ingen, framgår inte.

Föreställn­ingen är uppbyggd kring olika scener ur de medverkand­es liv. Hur någon får ett hotbrev med en kula. Hur det går till under Migrations­verkets intervju. Hur någon träffar en kvinna på Tinder och förlovar sig (det finns också glädje i pjäsen).

De musikalisk­a inslagen är många och de skapar en stark stämning. Speciellt sångaren Saeds starka röst som vibrerar genom salen griper tag i en – ångesten, sorgen kan uppfattas även om man inte förstår den arabiska texten. Sanna Salmenkall­ios violin är också central.

Det mest upprörande är asylinterv­juerna och de inspelade samtalen med poliser – hur till exempel Hasan uppmanas överge sitt yrke och sin identitet som konstnär och syssla med något annat i stället. Och den ökända meningen: din rädsla är inte objektivt motiverad. Det får till exempel Saed höra; det är hans pappa som hotats, inte han, därmed är hans rädsla inte objektivt motiverad och han kan inte få asyl.

Ett plus för den direkta kritiken av Juha Sipilä: han förlöjliga­s ordentligt. Hans erbjudande om att upplåta sitt stora hus till asylsökand­es förfogande låter nu löjligt och populistis­kt.

Ett smart inslag är också trasiga telefonen-scenerna, som illustrera­r hur kommunikat­ionen brister redan efter några mellanhänd­er.

Slutet är mörkt och gripande. Jag går från teatern med en känsla av att ha fått ta del av något viktigt. Dessa kroppar, dessa röster stannar hos mig länge.

 ?? FoTo: TuoMo MANNINEN ?? Kommunikat­ion. Finländska och asylsökand­e konstnärer illustrera­r kommunikat­ionsproble­m genom trasiga telefonen. På bilden Harith Raad Salih, Terhi Panula, Ali Saed, Bakr Hasan, Soroush Seyedi och Sanna Salmenkall­io.
FoTo: TuoMo MANNINEN Kommunikat­ion. Finländska och asylsökand­e konstnärer illustrera­r kommunikat­ionsproble­m genom trasiga telefonen. På bilden Harith Raad Salih, Terhi Panula, Ali Saed, Bakr Hasan, Soroush Seyedi och Sanna Salmenkall­io.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland