● Pe­ter J. Boldt

Född 28.9.1946 i Helsing­fors Död 29.10.2017 i sin hemstad

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - RALF FRIBERG

En av den fin­länds­ka fack­för­e­nings­rö­rel­sens tro­tjä­na­re har gått ur ti­den. Pol.mag. Pe­ter J. Boldt har av­li­dit i en ål­der av 71 år.

Pe­ter J. Bold­ts ba­na som eko­no­miskt sak­kun­nig i ar­be­tar­rö­rel­sens tjänst va­ra­de i drygt tre de­cen­ni­er. Den längs­ta ti­den tjänst­gjor­de han som FFC:s eko­nom med ett sär­skilt an­svar för han­dels­po­li­tik och na­tio­na­le­ko­no­mis­ka frå­gor. In­te se­dan sex­tio­ta­let har den fack­li­ga cen­tral­or­ga­ni­sa­tio­nen haft en så in­fly­tel­se­rik fin­lands­svensk med­lem in­om den eko­no­mis­ka sek­torn som Boldt. De min­nes­go­da kanske än­nu er­in­rar sig fö­re­gång­a­ren Nis­se ”So­kra­tes” Nils­son som un­der so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas sto­ra parti­schism val­de sko­git­grup­pen.

Pe­ter J. Boldt kun­de nog stundom lå­ta hals­bry­tan­de ra­di­kal, men svä­va­de ald­rig på må­let när det gäll­de att för­sva­ra sin djupt de­mo­kra­tis­ka sam­hälls­syn. Det Bold­ts­ka fa­mil­je­trä­det upp­vi­sar bå­de mi­li­tä­rer, te­o­lo­ger och hu­ma­nis­ter. In­te minst Pe­ters pap­pa var nå­got av en pa­ra­dox, en övers­te som se­na­re i det ci­vi­la var ak­tiv in­om Am­ne­sty in­ter­na­tio­nal,

en yr­kes­of­fi­cer som var bå­de kos­mo­po­li­tisk och mänsk­ligt hän­syns­full på sam­ma gång. Pe­ter ha­de ett rikt på­brå ock­så på mö­der­net, bib­li­o­teks­rå­det Bar­bro Boldt var en upp­skat­tad lä­ra­re vid Svens­ka so­ci­a­loch kom­mu­nal­hög­sko­lan.

Pe­ter J. Boldt hör­de till den ak­ti­va ko­hort sko­le­le­ver och stu­de­ran­de i Helsing­fors som i väx­ling­en mel­lan sex­tio- och sjut­ti­o­ta­len bok­stav­li­gen stor­ma­de in i Fin­lands svens­ka ar­be­tar­för­bund.

Ef­ter stu­dentex­a­men i Zil­len av­la­de Pe­ter Boldt pol.mag. ex­a­men år 1972 vid Helsing­fors uni­ver­si­tet med na­tio­na­le­ko­no­mi och sta­tistik som hu­vud­äm­nen.

Vid den­na tid­punkt mås­te Fin­land mö­ta ti­dens sto­ra, eu­ro­pe­is­ka ut­ma­ning: fri­han­del och in­teg­ra­tion. Lön­ta­gar­nas eko­no­mis­ka forsk­nings­cen­tral (TTT) kun­de an­stäl­la den unge ma­gis­tern, som där­ef­ter bred­da­de sitt nor­dis­ka nät­verk med en an­ställ­ning vid Nor­dens fack­li­ga sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tions kans­li i Stock­holm 1979–1982.

Eko­nom vid FFC blev han 1982. Det upp­dra­get med ton­vikt på ana­ly­ser och rap­por­ter från den in­ter­na­tio­nel­la ut­veck­ling­en och kon­se­kven­ser för fac­kets in­tres­se­be­vak­ning var ett nyc­kelupp­drag. Det­ta upp­drag sköt­te han fram till pen­sio­ne­ring­en.

Pe­ter J. Boldt var åren 2002 – 2005 FFC:s fö­re­trä­da­re i EU:s eko­no­mis­ka och so­ci­a­la kom­mit­té. Han del­tog i Fin­lands de­le­ga­tion till världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nens (WTO ) mö­ten 1996 – 2005. Han mar­ke­ra­de ti­digt att Fin­land bor­de bli med­lem av EU och se­na­re va­lu­tau­ni­o­nen, EG var i hans si­do­re­plik ”den eu­ro­pe­is­ka ge­men­he­ten”.

En tuff po­le­mi­ker, en pe­da­go­gisk be­gåv­ning och en po­pu­lär de­bat­tör har hans vän­ner sagt. Pe­ter J. Boldt kun­de upp­vi­sa ett snabbt och ibland ko­le­riskt tem­pe­ra­ment. En av vå­ra EU-för­hand­la­re åter­ger en epi­sod från med­lems­för­hand­ling­ar­na då Bold­ten ut­ro­pa­de att änt­li­gen fick vå­ra bön­der en spark i ba­ken. Hans med­lems­för­e­ning i SDP var So­ci­a­lis­tiskt fo­rum, som var en ut­ma­na­re till an­ri­ka Helsing­fors svens­ka ar­be­tar­för­e­ning. De ra­bu­lis­tis­ka ung­do­mar­na an­såg HSAF va­ra stab­big, och som om­väx­ling, även mos­sig.

Pe­ter J. Bold­ts vän och ar­bets­kam­rat vid FFC, Markku Jääs­ke­lä­i­nen be­röm­mer hans fri­språ­kig­het, hu­mor och fin­lands­svens­ka vid­synt­het. Hans värld om­fat­ta­de ock­så en vid­sträckt kun­skap om histo­ria och kul­tur.

Som pen­sio­när äg­na­de sig Pep­pe Boldt åt som­mar­stu­gan Ek­hol­men och ord­fö­ran­de­ska­pet för Kro­gars vat­ten­skydds­för­e­ning och i överstens fot­spår Am­ne­sty. Han fick gläd­jas åt dot­tern Hil­dur och barn­bar­net Fri­da.

Vi tar far­väl av Pe­ter J. Boldt med ett träf­fan­de eng­elskt ut­tryck: He had the cou­rage of his con­vic­tions.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.