Sa­ti­risk ac­tion­dans

Ki­ne­tic Or­chest­ras fö­re­ställ­ning All Ma­le Pa­nel re­kom­men­de­ras för den som tyc­ker det är tungt att lä­sa om kli­mat­mö­ten.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TO­VE DJUPSJöBAC­KA

Dans

Ki­ne­tic Or­chest­ra: All Ma­le Pa­nel

Ko­re­o­gra­fi Jark­ko Man­de­lin och ar­bets­grup­pen, mu­sik och ljud­de­sign Jan­ne Hast, ljus Juk­ka Hui­ti­la, dräk­ter Kir­si Gum, dans Mia Jaa­ti­nen, Mik­ko Mak­ko­nen, Jark­ko Man­de­lin, Ii­ro Näk­ki och Os­ka­ri Tur­pe­i­nen. Stoa 8.12.

Via konst är det of­ta lät­ta­re att grep­pa svå­ra frå­ge­ställ­ning­ar – för den som tyc­ker det är tungt att lä­sa om di­ver­se kli­mat­mö­ten re­kom­men­de­ras Ki­ne­tic Or­chest­ras se­nas­te fö­re­ställ­ning All Ma­le Pa­nel.

Se här re­sul­ta­tet då ko­re­o­gra­fen Jark­ko Man­de­lin mö­ter kli­mat­fors­ka­ren Joo­nas Me­ri­kan­to – en sa­ti­risk be­rät­tel­se om änd­lö­sa kli­mat­för­hand­ling­ar fram­förd med dan­sens me­del!

Pass­lig mängd fakta ser­ve­ras i pro­gram­bla­det samt på en skärm som en del av fö­re­ställ­ning­en. Själv tyc­ker jag själ­va äm­net klar­na­de av att än en gång för­kla­ras i de­talj, sam­ti­digt som sa­ti­ren pe­kar på hur vi ba­ra käbb­lar sinse­mel­lan, al­ter­na­tivt skrä­par ner och ba­ra sit­ter i vå­ra sof­for – allt me­dan vår pla­net hål­ler på att för­stö­ras. För­hand­ling­ar sy­ nes lätt farsar­ta­de. Bå­de Pu­tin och Trump får ock­så si­na fis­kar var­ma.

Klar­tänkt vi­sion

Vad gäl­ler Ki­ne­tic Or­chest­ra är jag än en gång im­po­ne­rad. De­ras kom­bi­na­tion av fy­sisk nu­tids­dans, ak­ro­ba­tis­ka ele­ment (publi­ken hål­ler an­dan som på cir­kus) och en klar­tänkt vi­sion fun­ge­rar.

Den klar­tänk­ta vi­sio­nen in­ne­bär att var­je verk är en unik hel­het i sig – ko­stym­nis­sar­na i det­ta verk var rätt långt från den dju­riskt vil­da ener­gin i ver­ket Ani­mals. Som ko­re­o­graf har Jark­ko Man­de­lin en per­son­lig stil med star­ka in­slag av ak­ro­ba­tik och ga­tu­dans, och de and­ra dan­sar­na i kol­lek­ti­vet har ut­veck­lats oer­hört. Spe­ci­ellt Ii­ro Näk­ki och Os­ka­ri Tur­pe­i­nen var fa­sci­ne­ran­de och kas­ta­de sig ut i al­la hals­bry­tan­de krum­buk­ter le­kan­de lätt. Mer än en gång gick tan­kar­na till en ac­tion­film med ett gäng stunt­män av topp­klass.

Trots nam­net var in­te köns­te­ma­ti­ken nå­got fö­re­ställ­ning­en gick vi­da­re djupt in på, men Mia Jaa­ti­nen im­po­ne­ra­de med rå­ge spe­ci­ellt i kom­bi­na­tio­nen av fy­sisk dans och starkt ut­tryck. Mik­ko Mak­ko­nen fick in­te rik­tigt li­ka myc­ket ut­rym­me som de and­ra, men grep­pet var syn­ner­li­gen lo­van­de.

Till kol­lek­ti­vets kon­cept hör ock­så att sat­sa starkt på al­la konstar­ter, in­te ba­ra dan­sen. Sce­no­gra­fin och det vi­su­el­la var helt av­gö­ran­de för hel­he­ten, från jord­glo­ber till mö­tesklub­ba. Spe­ci­ellt stark var den­na gång Jan­ne Hasts mu­sik och ljud­de­sign, som färg­la­de dra­ma­tur­gin med mu­sik som sva­ja­de åt oli­ka håll ut­an att för­lo­ra den rö­da trå­den.

Det en­da ele­men­tet som sva­ja­de li­te var fak­ta­pro­ji­ce­ring­ar­na på skär­men och mö­tet mel­lan dem och det som hän­de på sce­nen. Bäst fun­ge­ra­de de tur­vis, emel­lanåt visste man in­te rik­tigt vart man skul­le tit­ta för att in­te mis­sa nå­gon dans, men in­te hel­ler nå­gon saf­tig ve­ten­skap­lig de­talj. Spe­ci­ellt i Jaa­ti­nens långa jord­globs­so­lo kän­des kom­bi­na­tio­nen li­te splitt­rad. I öv­rigt lyf­ter jag på hat­ten.

All Ma­le Pa­nel ges på Stoa till 14.12.

FOTO: MIKAEL AHLFORS

Ki­ne­tic Or­chest­ra im­po­ne­rar med sin fy­sis­ka dans­stil, med star­ka in­slag av ak­ro­ba­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.