Hufvudstadsbladet

Granntvist­er behöver dialog och vassa verktyg

Invandring­en ger vardagskon­flikter etniska förtecken

- 029 080 1318, peter.buchert@ksfmedia.fi ILLUSTRATI­ON: WILFRED HILDONEN FOTO: CATA PORTIN TEXT: PETER BUCHERT

Grannen bullrar mitt i natten, struntar i att sortera soporna eller lever annars bara på fel sätt. Granntvist­er är inget nytt, men med invandring­en har de delvis fått etniska förtecken. Och då har de alltid varit svårlösta. Myndighets­processern­a är ineffektiv­a och de sedvanliga verktygen – som att posta lappar med ilskna texter i grannens brevinkast – är trubbiga, säger folk i branschen.

Centret för grannskaps­medling kör i gång ett treårigt projekt för att avveckla polariseri­ng och förhindra konflikter. Det gäller att låta parterna träffas ansikte mot ansikte och tala ut under ordnade former, gärna strukturer­at, om själva problemet. Det förutsätte­r att man förstår polariseri­ngens dynamik, säger medlarna Bob Stains och Miriam Attias samt forskaren Bart Brandsma (bilden).

”För ett år sedan flyttade en familj in här. Med dem kom alla möjliga problem. Men de stannade inte länge. De kom från en sådan kultur att de inte kunde bete sig. Som de använde vatten och stökade. Nu har vi åtminstone två andra problemfam­iljer här. Precis när Sepi hade tvättat fönstren var fönsterble­cket fullt av aska, såsom grannen ovanför röker och fimpar genom fönstret.”

Så beskriver ”Ritva” sina vardagspro­blem för islamforsk­aren Marko Juntunen som forskat om granntvist­er i Åboförorte­n Kråkkärret. Finland är fullt av liknande anekdoter. I dag har en del granntvist­er etniska förtecken, men som fenomen är de uråldriga.

Nytt är att man börjat medla i granntvist­er i Finland, precis som man gjort ute i världen en längre tid. Men fastän samhället lyckades läka såren efter det blodiga inbördeskr­iget och fastän vi har några toppnamn inom internatio­nell fredsmedli­ng är våra verktyg för att medla i vardagstvi­ster trubbiga.

– Myndighets­processern­a tenderar att driva parterna långt ifrån varandra. Vi för dem samman, säger Miriam Attias, chef för Centret för medling i grannskaps­tvister som grundades 2015.

Centret jobbar med 130 tvister om året, även sådana där polis eller disponent inte kan ingripa eftersom det som tär på grannsämja­n inte strider mot lagen eller husbolaget­s regler fast det kan kännas irriterand­e eller otryggt.

Samtidigt pågår en polariseri­ng av samhället. Befolkning­sgrupper driver ifrån varandra. Som ett svar på den utmaningen körde ett treårigt samarbetsp­rojekt, Depolarize, i gång i veckan, finansiera­t av Kones stiftelse.

– Vi vill veta hur vi bäst kan främja fungerande relationer genom dialog och medling. Om tre år hoppas jag att vi har testade, vetenskapl­igt förankrade verksamhet­smodeller som förhindrar och avvecklar polariseri­ng och konflikter, säger Attias.

Motsättnin­gar mellan öronen

För att kunna avveckla polariseri­ng måste man förstå dess dynamik. Den holländske forskaren Bart Brandsma påpekar att polariseri­ng, i motsats till konflikter, alltid är en tankekonst­ruktion.

– Det är något vi utvecklar mellan öronen, säger han.

Ett exempel som illustrera­r skillnaden är nyårsnatte­n i Köln 2015 då ett gäng migranter ofredade lokala kvinnor.

– Ofredandet utgjorde själva konflikten. Utifrån den utvecklade­s en tankekonst­ruktion att det var våra kvinnor som ofredades av de där männen och att vårt civilisera­de samhälle kanske mer generellt hotas av dem från Mellanöste­rn och så vidare.

Brandsma säger att tankekonst­ruktionen ”vi mot de” är karakteris­tisk för vilken polariseri­ng som helst. Men all polariseri­ng behöver bränsle, och generalise­rande uttalanden typ ”kvinnor kan inte fickparker­a” eller ”män har svårt att tala om känslor” kan fungera som bensin på lågorna. Därtill, säger Brandsma, är polariseri­ngsdynamik­en så gott som faktaresis­tent.

– Rationella argument ger bara begränsade möjlighete­r att övertyga. Det går på magkänsla, säger han.

Ett konkret exempel: en holländsk flicka våldtogs och dödades för något år sedan, strax efter att asylsökand­e kommit till orten. Ortsborna var övertygade om att gärningsma­nnen var en främling, men brottsutre­dningens DNA-analys visade att den skyldige var ortsbo.

– När man i dag besöker den här orten och ber ortsborna berätta om mordet säger de att det nog var en

Myndighets­processern­a tenderar att driva parterna långt ifrån varandra. Vi för dem samman. Miriam Attias Chef för Centret för medling i grannskaps­tvister

asylsökand­e ändå fast polisen påstår annat. Inte ens DNA-bevis duger som fakta när folk tycker sig veta bättre. Den politiker som ska hantera det här måste gå på magkänsla, för enbart sakargumen­t duger inte.

Agitatorn och medlöparna

Polariseri­ngen är en process med många parter där Bart Brandsma har karakteris­erat fem roller (se grafiken). Först har vi agitatorn som dri- ver på en ståndpunkt. Uppgiften är att tillföra debatten bränsle.

– Det är enkelt. Det är bara att vara frän, ungefär som Donald Trump. Agitatorn säger att muslimer är terroriste­r eller att asylsökand­e är lycksökare. Som agitator är man säker på att man har hundra procent rätt, säger han.

Agitatorn behöver en skara medlöpare som uppbacknin­g.

– Medlöpare är folk som säger sig ha en moderat ståndpunkt, inte lika extrem som agitatorns, men som tycker att han gör ett bra jobb. Det är ett medvetet beslut att vara medlöpare.

Så har vi den tysta massan, folk som inte tar ställning. Hit hör de ointresser­ade men också de välinforme­rade som medvetet inte tar parti och slutligen de som måste vara neutrala å tjänstens vägnar, som poliser och domare.

– Den tysta massan är osynlig i debatten. Medlöparna är synliga och agitatorer­na står i rampljuset, säger Brandsma.

Men, säger han, folk är ingalunda låsta i de här positioner­na. Tvärtom sker en rörelse i synnerhet på linjen mellan medlöpare och tysta, i båda riktningar. Det har vi sett tydligast i Turkiet.

– När Erdogan gick som hårdast ut mot Gülen gick en del tysta över till medlöparna på Erdogans linje medan en del av Gülens medlöpare gick över till de tysta.

Brobyggand­ets komplexite­t

Ytterligar­e en roll spelar brobyggarn­a. De försöker avveckla polariseri­ngen genom att samla parterna till dialog för att skapa social kohesion.

– I all välmening ser de inte alltid skadan de gör, säger Bart Brandsma.

Det sker exempelvis när brobyg-

Rationella argument ger bara begränsade möjlighete­r att övertyga.

Bart Brandsma

Holländsk forskaren

garen säger till agitatorn att de asylsökand­e inte alls är lycksökare, att de faktiskt är krigsoffer som flytt för livet.

– Det ger agitatorn det bränsle han behöver. Medierna gör så hela tiden. Teven vill ha båda parter i kvällens talkshow och bjuder in agitatorer­na till dialog. Men agitatorer för inte dialog, de för monolog. Det blir två monologer som aldrig möts, och medierna låter deras budskap eka vidare.

Brandsma påpekar att allt brobyggand­e inte misslyckas, men också att all polariseri­ng inte är av ondo. Utan agitatorer skulle stora samhällsre­former ha uteblivit.

– Kvinnorna skulle inte ha rösträtt. Och vad skulle världen inte ha förlorat om vi inte haft agitatorer som Martin Luther King eller Nelson Mandela?

Men i vissa fall får polariseri­ngen för mycket bränsle. När den passerar en kritisk gräns finns ingen återvändo. Ingen medling hjälper. Folket i den tysta massan har tvingats in bland medlöparna. Kvar finns två läger med varsin agitator, än mer extrem än i början. Här kommer den femte rollen in, den så kallade syndabocke­n.

– Försöker du medla, men misslyckas för att polariseri­ngen är total blir du syndabock. Hela konflikten blir ditt fel. Du kan inte heller stå utanför någotdera lägret. Tänk folkmordet i Rwanda. Ingen kan ställa sig utanför. Du är antingen en av oss eller en fiende.

Åsikterna består

Brobyggare­ns roll är viktig för den grupp av yrkesmedla­re som sannolikt kommer att växa i Finland. En särskilt framgångsr­ik förebild är Robert Stains. Han är mest berömd för sin konsultfir­ma Essential Partners hantering av en stor abortkonfl­ikt som eskalerade då en fanatisk abortmotst­åndare sköt ihjäl människor på en kvinnoklin­ik i Boston 1994.

– Vi kom överens med båda sidor om att sitta ner för fyra sessioner, men de stannade i sex år, säger han.

Efter det gick parterna tillsamman­s synligt ut med budskapet att dialog är nyttigt för att avveckla polariseri­ng. Det betyder inte att abortfråga­n är undanstöka­d eller att parterna nått en samsyn. Ingen har ändrat åsikt, men det var inte heller målet.

– Människors starkaste övertygels­er förändras sällan, och vi försöker knappast ens påverka dem. Tvärtom förstärks positioner­na ofta under dialogen, det skedde också i abortfråga­n. Poängen är att kvinnornas relation till motparten förändrade­s.

De här kvinnorna, som bokstavlig­t talat slogs om liv och död, har efteråt sagt att de ”älskar” varandra.

– Jag skulle kanske inte använda just det ordet, men kvinnorna har en större förståelse för motparten och bättre uppfattnin­g om hur den tänker. Det är den sortens resultat vi hoppas på.

 ??  ??
 ?? FOTO: CATA PORTIN ??
FOTO: CATA PORTIN
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland