Jät­te­bråk om Kår­kul­la

Fin­lands­svens­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner kän­ner sig lu­ra­de av Kår­kul­las pla­ner

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MA­RIA GESTRIN-HAGNER 029 0801 297, ma­ria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

Sam­kom­mu­nen Kår­kul­la som har hand om per­so­ner med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning har retat gall­fe­ber på åt­skil­li­ga fin­lands­svens­ka han­di­kapp- och bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Or­sa­ken är Kår­kul­las för­slag som skul­le sam­la al­la svensk­språ­ki­ga med oli­ka ty­per av funk­tions­ned­sätt­ning un­der sam­ma tak ge- nom att ett land­skap ef­ter vårdre­for­men skul­le an­sva­ra för den svens­ka ser­vicen. An­vänd­ar­ba­sen skul­le ut­ö­kas från da­gens 1 400 per­so­ner med in­tel­lek­tu­el­la funk­tions­ned­sätt­ning­ar till he­la 45 000 svensk­språ­ki­ga med fy­sis­ka, psy­kis­ka, in­tel­lek­tu­el­la och neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­hin­der.

– En sär­lös­ning för svensk­språ­ki­ga med funk­tions­ned­sätt­ning be­grän­sar de­ras val­fri­het och stri­der mot män­ni­sko­rätts­prin­ci­pen och he­la den väs­ter­länds­ka han­di­kap­po­li­ti­ken, pro­te­ste­rar Folk­häl­san i sitt färs­ka ut­lå­tan­de till riks­da­gens so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skott.

Folk­häl­san är in­te en­sam i sin vre­de mot Kår­kul­la.

Åt­minsto­ne Bar­na­vårds­för­e­ning­en, FDUV, Fin­lands svens­ka han­di­kapp­för­bund och För­bun­det för Fin­lands svens­ka syn­ska­da­de kän­ner sig för­da bakom lju­set och an­kla­gar Kår­kul­la för att ska­pa ett mo­no­pol för funk­tions­hin­der­ser­vicen på svens­ka.

Det stor­mar kring Kår­kul­la sam­kom­mun som se­dan mit­ten av 1950-ta­let har haft hand om svensk­språ­ki­ga med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning. Om och när re­ge­ring­ens vårdre­form blir av för­sö­ker Kår­kul­la sam­la al­la svensk­språ­ki­ga med funk­tions­hin­der un­der sam­ma tak me­dan and­ra fin­lands­svens­ka or­ga­ni­sa­tio­ner är starkt kri­tis­ka och sä­ger att Kår­kul­las pla­ner hind­rar val­fri­he­ten och stri­der mot män­ni­sko­rätts­prin­ci­pen.

Ef­ter vårdre­for­men vill Kår­kul­la att ett land­skap an­sva­rar för al­la svensk­språ­ki­ga med oli­ka slags funk­tions­ned­sätt­ning­ar. I dag har Kår­kul­la 1 400 kli­en­ter med in­tel­lek­tu­el­la funk­tions­hin­der. Men nu vill man ut­ö­ka an­vänd­ar­ba­sen till al­la 45 000 svensk­språ­ki­ga med fy­sis­ka, psy­kis­ka, in­tel­lek­tu­el­la och neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar, vil­ket har lett till ett ra­maskri bland and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner i bran­schen.

Det är ord och inga vi­sor i Folk­häl­sans ut­lå­tan­de om vårdre­for­men och Kår­kul­las fram­tid till riks­da­gens so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skott: Vi mot­sät­ter oss kraf­tigt en mo­dell där man ska­par en sär­lös­ning i ett visst land­skap för svensk­språ­ki­ga med funk­tions­ned­sätt­ning. En så­dan mo­dell är dis­kri­mi­ne­ran­de och ger in­te sam­ma möj­lig­he­ter att ut­veck­la den svensk­språ­ki­ga ser­vicen som den finsk­språ­ki­ga. En sär­lös­ning för svensk­språ­ki­ga med funk­tions­ned­sätt­ning be­grän­sar de­ras val­fri­het och stri­der mot män­ni­sko­rätts­prin­ci­pen och he­la den väs­ter­länds­ka han­di­kap­po­li­ti­ken.

Folk­häl­san skri­ver att det ti­di­ga­re upp­rätt­hölls sär­skil­da struk­tu­rer som skil­de per­so­ner med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning från de­ras eg­na fa­mil­jer och res­ten av sam­häl­let och pro­te­ste­rar mot en svensk­språ­kig sär­lös­ning för per­so­ner med funk­tions­hin­der och för and­ra spe­ci­al­grup­per. Pre­cis som re­ge­ring­en har pla­ne­rat, för­or­dar Folk­häl­san en av­veck­ling av de nu­va­ran­de spe­ci­alomsorgs­di­strik­ten (Kår­kul­la är ett av dem) och sä­ger att per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning mås­te få sam­ma möj­lig­he­ter och rätt till val­fri­het som and­ra spe­ci­al­grup­per.

Folk­häl­san är in­te en­sam i sin svi­dan­de kri­tik mot Kår­kul­la: Åt­minsto­ne den riksom­fat­tan­de so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­nen Sos­te, Bar­na­vårds­för­e­ning­en, FDUV, Han­di­kapp­för­bun­det och För­bun­det Fin­lands svens­ka syn­ska­da­de, pro­te­ste­rar hög­ljutt mot Kår­kul­las pla­ner att sam­la al­la svensk­språ­ki­ga per­so­ner med funk­tions­hin­der un­der sam­ma tak ge­nom att lå­ta ett land­skap or­ga­ni­se­ra tjäns­ter för al­la svensk­språ­ki­ga.

I och med vårdre­for­men upp­hör Kår­kul­la sam­kom­mun som i dag har om­kring 1 000 an­ställ­da och som har en bud­get på 60 mil­jo­ner eu­ro. I stäl­let är det me­ning­en att land­ska­pen ska an­sva­ra för ser­vicen. Re­ge­ring­ens tan­ke har va­rit att Kår­kul­las verk­sam­het spjäl­kas upp på de två­språ­ki­ga land­ska­pen, men Kår­kul­la lob­bar för en mo­dell där ett land­skap, san­no­likt Egent­li­ga Fin­land där Kår­kul­las hu­vud­sä­te i Par­gas finns, skul­le or­ga­ni­se­ra tjäns­ter­na för al­la svensk­språ­ki­ga med funk­tions­ned­sätt­ning. Kår­kul­las för­slag har ut­ar­be­tats av kon­sul­ten och ju­ris­ten Mar­cus Hen­ric­son.

– När man lä­ser Kår­kul­las ut­lå­tan­de ser man att det är skri­vet av en ju­rist som in­te är in­satt i mo­dern funk­tions­hin­der­po­li­tik, vil­ket har gjort att de har lagt fram en mo­dell som kraf­tigt kroc­kar med eu­ro­pe­is­ka och na­tio­nel­la mål­sätt­ning­ar på om­rå­det, sä­ger Gun Eklund, vd för Folk­häl­san väl­färd.

I stäl­let för en spe­ci­al­kon­struk­tion à la Kår­kul­la vill Folk­häl­san att de oli­ka land­ska­pen i fram­ti­den tving­as se till att det finns till­räck­ligt många svensk­språ­ki­ga ser­vice­pro­du­cen­ter så att ock­så spe­ci­al­grup­per får möj­lig­het att väl­ja.

– Jag tyc­ker att Kår­kul­la er­bju­der bra ser­vice. Går vi in för val­fri­het skul­le de som är nöj­da med Kår­kul­las verk­sam­het ga­ran­te­rat bo kvar på de­ras bo­en­den. Men vi vill att folk ock­så ska kun­na väl­ja bland and­ra al­ter­na­tiv. Kår­kul­la bor­de in­te va­ra rädd att för­lo­ra si­na kli­en­ter och där­för ska­pa en mo­dell där man tving­as väl­ja dem, sä­ger Eklund. Har Folk­häl­san pla­ner på att bör­ja kon­kur­re­ra om Kår­kul­las kli­en­ter? – Vår kri­tis­ka håll­ning be­ror in­te på att vi skul­le va­ra ute ef­ter de­ras mark­nads­an­de­lar. Men vi mot­sät­ter oss att Kår­kul­la får ett mo­no­pol. Vi har ing­en am­bi­tion att ta över låt sä­ga he­la den svens­ka ser­vicen till per­so­ner med min­nes­sjuk­dom el­ler and­ra funk­tions­hin­der. Men vi vill att män­ni­skor ska ha en möj­lig­het att väl­ja Folk­häl­san om de så öns­kar.

Miss­nö­je i bak­grun­den

Kår­kul­la ver­kar ha fått så gott som al­la fin­lands­svens­ka or­ga­ni­sa­tio­ner i bran­schen emot sig. Sam­ti­digt finns det många oro­li­ga an­hö­ri­ga som hop­pas på sta­tus quo och som är räd­da för att folk ska läm­nas vind för våg om och när vårdre­for­men blir av.

I bak­grun­den finns ock­så ett segs­li­tet miss­nö­je kring Kår­kul­la. Kri­ti­ker­na an­ser att Kår­kul­la länge var en fö­re­gång­a­re i funk­tions­hin­der­po­li­ti­ken och tog mo­dell från Nor­ge och Sve­ri­ge men tyc­ker att or­ga­ni­sa­tio­nen de se­nas­te de­cen­ni­er­na har stag­ne­rat me­dan den fins­ka si­dan har gått för­bi i ut­veck­ling­en.

– Kår­kul­la ta­la­de ti­digt om in­te­gre­ring, nor­ma­li­se­ring och ett själv­stän­digt liv, men när det väl skul­le för­verk­li­gas i prak­ti­ken slog or­ga­ni­sa­tio­nen på brom­sar­na och bör­ja­de iso­le­ra sig, ly­der en kom­men­tar av en per­son som är väl

för­tro­gen med Kår­kul­las verk­sam­het och som hör till kri­ti­ker­na av Kår­kul­la­mo­del­len.

”Ute­slu­ter val­fri­het”

Vård­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas för­e­ning Sos­te är starkt kri­tisk till att ett land­skap fram­ö­ver skul­le an­sva­ra för den svens­ka funk­tions­hin­der­ser­vicen.

– Kår­kul­la må häv­da an­nat men fak­tum är att den mo­dell Kår­kul­la fö­re­slår ute­slu­ter val­fri­het, per­son­lig bud­get, kundsed­lar och i myc­ket stor ut­sträck­ning all upp­hand­lig. I prin­cip skul­le Kår­kul­la till sto­ra de­lar få fort­sät­ta som för­ut men i be­tyd­ligt stör­re om­fatt­ning om de lyc­kas dri­va ige­nom sitt för­slag, sä­ger Ul­ri­ka Krook, spe­ci­al­sak­kun­nig och ju­rist vid Sos­te.

Sos­te an­ser att en cent­ra­li­se­ring av svensk­språ­kig funk­tions­hin­der­ser­vice till ett land­skap stri­der mot grund­la­gen och FN:s funk­tions­hin­der­kon­ven­tion och fö­re­slår att Kår­kul­las ex­pert- och ut­veck­lingscen­ter blir en del av ett bo­lag för högspe­ci­a­li­se­rad ser­vice me­dan till ex­em­pel bo­en­de­na och dag­verk­sam­he­ten an­ting­en bo­la­gi­se­ras el­ler upp­går i de kom­man­de land­ska­pen.

Bar­na­vårds­för­e­ning­ens verk­sam­hets­le­da­re Pia Sun­dell är ock­så kri­tisk till Kår­kul­las pla­ner.

– Jag har jät­tesvårt att för­stå hur Kår­kul­la tän­ker. Vi svensk­språ­ki­ga ak­tö­rer har in­te råd att sät­ta käp­par i hju­len för varand­ra, sä­ger Sun­dell som ogil­lar tan­ken att kon­cen­tre­ra al­la svensk­språ­ki­ga med funk­tions­ned­sätt­ning till ett land­skap.

Han­di­kapp­för­bun­det skräck­sla­get

Även Ulf Gustafs­son, verk­sam­hets­le­da­re för Fin­lands svens­ka han­di­kapp­för­bund pro­te­ste­rar.

– Vi är skräck­slag­na. Kår­kul­la ta­lar om or­ga­ni­sa­tions­an­svar, men mo­del­len skul­le be­ty­da att de bå­de skul­le ha kon­troll över vem som be­vil­jar ser­vice och vem som pro­du­ce­rar tjäns­ter­na. Vi vill ha en fun­ge­ran­de mark­nad där män­ni­skor kan väl­ja själ­va, sä­ger Gustafs­son.

Ock­så Matthias Ja­kobs­son, verk­sam­hets­le­da­re vid För­bun­det Fin­lands svens­ka syn­ska­da­de är kri­tisk:

– Kår­kul­la för­sö­ker ta en stör­re del av ka­kan än vad de har er­fa­ren­het av. De vill ha ko­or­di­ne­rings­an­svar för ti­o­tu­sen­tals per­so­ner ut­an att ha den sak­kun­skap som be­hövs. I prak­ti­ken skul­le det le­da till att all pla­ne­ring om stöd och ser­vice till syn­ska­da­de skul­le gö­ras av Kår­kul­la och vi skul­le få en mo­no­pol­si­tu­a­tion som kros­sar val­fri­he­ten. De har in­te tänkt på hel­he­ten ut­an vill be­va­ra Kår­kul­la till vil­ket pris som helst, sä­ger Ja­kobs­son.

Vår kri­tis­ka håll­ning be­ror in­te på att vi skul­le va­ra ute ef­ter de­ras mark­nads­an­de­lar. Men vi mot­sät­ter oss att Kår­kul­la får ett mo­no­pol. Gun Eklund vd för Folk­häl­san väl­färd

Kår­kul­la må häv­da an­nat men fak­tum är att den mo­dell Kår­kul­la fö­re­slår ute­slu­ter val­fri­het, per­son­lig bud­get, kundsed­lar och i myc­ket stor ut­sträck­ning all upp­hand­lig. Ul­ri­ka Krook spe­ci­al­sak­kun­nig, Sos­te

Jag har jät­tesvårt att för­stå hur Kår­kul­la tän­ker. Vi svensk­språ­ki­ga ak­tö­rer har in­te råd att sät­ta käp­par i hju­len för varand­ra. Pia Sun­dell verk­sam­hets­le­da­re Bar­na­vårds­för­e­ning­en

F O T O :

F O T O : S

B A R N A V å R I L D / V B D S K I F A R E N I G E N

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.