Fala­fel pas­sar även fot­bolls­fan­tas­ten

Så är det dags för en fot­bolls­som­mar igen. Ock­så mitt un­der mat­chen kan man be­hö­va fyl­la ma­gen med nå­got gott. Här är någ­ra enk­la re­cept att för­be­re­da in­för start­sig­nal.

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Re­kord­vär­men har vi re­dan, nu vän­tar vi ba­ra på festen, gläd­jen och allt an­nat som som­ma­rens fot­bolls-VM har att er­bju­da. Avspark blir det i kväll, då Ryss­land mö­ter Sau­dia­ra­bi­en kloc­kan 18. Is­land och Dan­mark in­le­der si­na spel på lör­dag ef­ter­mid­dag och Sve­ri­ge spe­lar sin förs­ta match på mån­dag ef­ter­mid­dag, då Syd­ko­rea står för mot­stån­det.

Att tit­ta på fot­boll krä­ver sport­mat, dryck och till­tugg. Vad sport­mat är vet vi in­te rik­tigt sä­kert, men det finns en del klas­si­ker som åter­kom­mer – kyck­ling­ben, kyck­ling­ving­ar och ribs. Men fram­för allt är det mat som man kan hål­la i hän­der­na, dop­pa i så­ser el­ler i rör­or. Det ska va­ra lätt att la­ga och lätt att äta mel­lan ju­bel och he­ja­rop.

Till match­start ska vi bju­da på någ­ra klas­si­ker och li­te nytänk. Hem­gjord fala­fel, ser­ve­ra­de med go­da till­be­hör och plock tyc­ker vi är per­fekt sport­mat, dess­utom med spän­nan­de smak. För den som vill för­be­re­da, är de li­me­ma­ri­ne­ra­de rä­kor­na per­fek­ta. Gör dem kla­ra vid för­snac­ket, ställ in i ky­len och ta fram vid ett in­kast. Även fala­feln går att för­be­re­da och kan snabbt häm­tas vid ett ska­de­av­brott.

Myc­ket sport krä­ver myc­ket god sport­mat och trev­ligt um­gänge. Ing­et ska mis­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.