Su­san­na Gin­man med an­led­ning av rät­te­gång­en mot MV-leh­ti i le­da­ren

Rät­te­gång­en mot nät­publi­ka­tio­nen MV-leh­ti och per­so­ner­na som har an­sva­rat för och med­ver­kat i den är vik­tig för att ska­pa för­stå­el­se för vad ytt­ran­de­fri­het be­ty­der. I dess namn får man var­ken lju­ga, stjä­la el­ler för­föl­ja.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - su­san­na.gin­man@ksf­me­dia.fi SU­SAN­NA GIN­MAN

Ytt­ran­de­fri­he­ten är en grund­läg­gan­de fri­het som det finns all an­led­ning att vär­na om, men den in­ne­bär in­te att me­di­er el­ler en­skil­da per­so­ner får sä­ga pre­cis vad som helst om vem som helst ut­an att stå till svars.

Rät­te­gång­en in­led­des i går och ska en­ligt pla­ner­na av­slu­tas ef­ter mid­som­mar. Den har många oli­ka di­men­sio­ner och är dess­utom upp­de­lad. To­talt har det gjorts un­ge­fär 90 po­li­san­mäl­ning­ar mot MV-leh­ti. Nu har un­ge­fär 30 an­mäl­ning­ar gått till åtals­pröv­ning men po­li­sen ut­re­der än­nu en del. Vis­sa brott har ock­så föråld­rats. I den här förs­ta rät­te­gång­en be­hand­las de fall som har den störs­ta sam­häl­le­li­ga be­ty­del­sen.

De åta­la­de är Il­ja Ja­nit­skin, som grun­da­de MV-leh­ti 2014, och som an­ses ha styrt pub­li­ka­tio­nen ock­så ef­ter att han flyt­ta­de från Fin­land. Ja­nit­skin åta­las för grov äre­kränk­ning, hets mot folk­grupp, ola­ga hot och pen­ning­in­sam­lings­brott. Åkla­ga­ren yr­kar på ett fäng­el­se­straff på ett år och åt­ta må­na­der. Ja­nit­skin sä­ger sig va­ra oskyl­dig och be­stri­der att han skul­le ha an­sva­rat för in­ne­hål­let i MV-leh­ti. Ock­så en an­nan per­son som an­ses ha age­rat för Ja­nit­skins räk­ning i för­hål­lan­de till MV-leh­ti åta­las men be­stri­der åta­let.

Det är förs­ta gång­en en så­dan här pub­li­ka­tion och dess ut­gi­va­re åta­las. Typiskt för MV-leh­ti, som i dag kal­lar sig MV-me­dia, och lik­nan­de saj­ter är att de in­te be­dri­ver tra­di­tio­nell jour­na­lis­tisk verk­sam­het, in­te föl­jer jour­na­listreg­ler­na och in­te hör till Opi­ni­ons­nämn­den för mass­me­di­er, som är ett självre­gle­ran­de or­gan in­om me­diebran­schen.

Pub­li­ka­tio­ner av det här sla­get kal­las ibland al­ter­na­ti­va me­di­er, vil­ket är miss­vi­san­de. De är ing­et al­ter­na­tiv ef­tersom de in­te ens strä­var ef­ter att ge en kor­rekt bild av hän­del­ser, pro­ces­ser el­ler en­skil­da per­so­ner. Där­e­mot un­der­mi­ne­rar de det öpp­na och de­mo­kra­tis­ka sam­häl­let. De ko­pi­e­rar ar­tik­lar av se­ri­ö­sa me­di­er och för­vräng­er dem helt el­ler del­vis. En del av åta­len gäl­ler det här. MV-leh­ti har in­ne­hål­lit krän­kan­de ma­te­ri­al och fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om in­vand­ra­re, flyk­ting­ar, per­so­ner som in­te har vit hud­färg, ju­dar och mus­li­mer, och en­skil­da per­so­ner.

Un­der rät­te­gång­ens förs­ta dag be­hand­la­des åtal om äre­kränk­ning och för­föl­jel­se av en en­skild jour­na­list vid Yle. För­u­tom Ja­nit­skin åta­las ock­så Jo­han Bäck­man, som i rys­ka me­di­er of­ta upp­trä­der som ex­pert och fö­re­trä­da­re för Fin­land, för ola­ga för­föl­jel­se och äre­kränk­ning. Bäck­man för­ne­kar sin skuld.

Yle-jour­na­lis­ten Jes­sik­ka Aro har un­der en lång tid, fle­ra år, för­följts, ho­tats och ut­satts för äre­kränk­ning. En­ligt åkla­ga­ren är fal­let unikt och för­föl­jel­sen har lett till att jour­na­lis­tens liv i prak­ti­ken har för­störts. Aro har ut­satts för att hon har grans­kat rys­ka nätt­roll. Syf­tet har up­pen­bar­li­gen va­rit att skräm­ma Aro och and­ra jour­na­lis­ter till tyst­nad.

Det är bakvänt att nät­publi­ka­tio­ner som MV-leh­ti och per­so­ner som har en lik­nan­de agen­da hän­vi­sar till ytt­ran­de­fri­he­ten när de kri­ti­se­ras el­ler ställs till svars. Ytt­ran­de­fri­he­ten är en grund­läg­gan­de fri­het som det finns all an­led­ning att vär­na om, men den in­ne­bär in­te att me­di­er el­ler en­skil­da per­so­ner får sä­ga pre­cis vad som helst om vem som helst ut­an att stå till svars.

Ing­en går hel­ler fri från kri­tik, men det är fullt möj­ligt att va­ra kri­tisk ut­an att va­ra ha­tisk, ut­an att lju­ga och ut­an att ho­ta.

För­hopp­nings­vis kan rät­te­gång­en mot MV-leh­ti klar­gö­ra skill­na­den mel­lan kri­tik och hat­re­to­rik. Det är bra att ytt­ran­de­fri­he­ten nu vägs mot and­ra fri­he­ter och rät­tig­he­ter.

Per­so­ner och in­sti­tu­tio­ner med fri­he­ter och rät­tig­he­ter har all­tid ock­så ett an­svar. Det är sär­skilt stort för dem som av oli­ka an­led­ning­ar fun­ge­rar som fö­re­dö­men för and­ra. Me­di­er, po­li­ti­ker och and­ra of­fent­li­ga per­so­ner har ett sär­skilt an­svar för att sät­ta en gräns för hat­re­to­ri­ken. Det är vik­tigt att gö­ra ef­tersom den vik­ti­ga ytt­ran­de­fri­he­ten an­nars ris­ke­rar att bli ur­gröpt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.