Världs­kän­da Swan lan­se­rar nya bå­tar för nya mark­na­der.

Var­vet har hit­tat mix av sto­ra fa­mil­je­bå­tar och mind­re kapp­seg­la­re Med sin nya Club­s­wan 36 hop­pas Nau­tor hit­ta en ny publik. Seg­la­re som nö­jer sig med en mind­re – men minst li­ka högklassig – båt.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TEXT: SONJA FINHOLM

”Bäs­ta Swan­bå­ten jag job­bat med på 20 år”, sä­ger de­sig­nern Ger­mán Frer om 78:n som sjö­sätts i Ja­kob­stad.

Med den nya 36:an kan man sä­ga att var­vet tar ett steg till­ba­ka. Den förs­ta Swan­bå­ten som bygg­des var en 36-fo­ta­re. Men där slu­tar lik­he­ter­na. Den nya 36:an har den all­ra se­nas­te tek­ni­ken om­bord.

– Den är per­fekt bå­de för er­far­na kapp­seg­la­re, men ock­så för nya en­tu­si­as­ter, sä­ger Philip­pe Oul­hen, som är an­sva­rig för det nya seg­men­tet.

Det hand­lar in­te om nå­gon li­ten båt. Med si­na elva me­ter er­bju­der den fort­fa­ran­de den kom­fort som är Nau­tors va­ru­mär­ke och som man in­te är be­redd att pru­ta på. Men den är lät­ta­re, smi­di­ga­re att trans­por­te­ra och kan han­te­ras av en be­tyd­ligt mind­re be­sätt­ning. Den har ock­så tek­nis­ka egen­ska­per som är skräd­dar­syd­da för höga far­ter.

– Vå­ra 42- och 45-fo­ta­re är po­pu­lä­ra och har sålt bra, men vi kän­de ock­så att det finns ef­ter­frå­gan på nå­got helt an­nat, sä­ger Philip­pe Oul­hen.

Den förs­ta pro­to­ty­pen av 36:an ska va­ra klar i slu­tet av året och var­vet hop­pas kun­na säl­ja 20 styc­ken in­för sä­song­en 2019.

98-fo­ta­re ny max­i­båt

– Seg­ling har länge hand­lat om cru­i­sing och kom­fort, men nu vill många till­ba­ka till ra­cing­en, sä­ger Nau­tors vd En­ri­co Chi­ef­fi.

Sam­ti­digt som Nau­tor sat­sar på en mind­re ra­cing­mo­dell, tas de tra­di­tio­nel­la mo­del­ler­na till en ny ni­vå. Varu­mär­ket Club­s­wan re­pre­sen­te­rar ra­cing­bå­tar­na, me­dan de stör­re Swan­bå­tar­na går un­der be­näm­ning­en max­i­bå­tar. Där är årets ny­het en 98-fo­ta­re med all den kom­fort och kva­li­tet som för­vän­tas av en stör­re båt. En upp­del­ning i oli­ka seg­ment var ett mås­te.

– Det hand­lar i dag om två helt oli­ka mark­na­der och kund­grup­per, sä­ger En­ri­co Chi­ef­fi.

För fy­ra år se­dan star­ta­de Nau­tor ett lång­tids­pro­jekt för att sty­ra upp verk­sam­he­ten – sam­ti­digt som bran­schen upp­lev­de någ­ra av de tuf­fas­te

Den är per­fekt för fa­mil­jer som vill åka på lång­seg­ling och upp­täc­ka värl­den. Vi har ock­så job­bat ex­tra myc­ket med sä­ker­he­ten om­bord

Pe­ter Naeyé

åren på länge. Ope­ra­ti­va di­rek­tö­ren Kjell Björ­klund sä­ger att pro­dukt­lin­jer­na och mo­del­ler­na be­höv­de de­fi­nie­ras. Ett an­nat be­hov var att ef­fek­ti­ve­ra pro­duk­tio­nen. Hös­ten 2017 flyt­ta­des snic­ke­ri­et från Kåll­by till fa­bri­ken i Ja­kob­stad och nu på­går näs­ta sto­ra bygg­pro­jekt: En 130 me­ter lång hall som ska an­vän­das för mon­te­ring. Prislap­pen för byg­get är 4,8 mil­jo­ner eu­ro.

– Vi har ock­så in­ve­ste­rat i ny la­mi­ne­rings­ut­rust­ning och ett nytt må­le­ri med den se­nas­te tek­ni­ken. To­talt sett hand­lar det om ett pro­jekt på 10 mil­jo­ner eu­ro, sä­ger Kjell Björ­klund.

När ut­bygg­na­den är klar i feb­ru­a­ri 2019 finns det mesta av pro­duk­tio­nen kon­cen­tre­rad till Ja­kob­stad. Och var­vet har för till­fäl­let sin störs­ta or­der­stock någonsin.

– Jo, det ser bra ut nu, sä­ger Kjell Björ­klund.

– Men den här bran­schen är väl­digt kon­junk­tur­käns­lig och det är snab­ba sväng­ning­ar.

Yt­ter­li­ga­re ett led i pro­jek­tet är att sat­sa på Nau­tors in­ter­na­tio­nel­la när­va­ro. Var­vets eg­na ser­vice­an­lägg­ning­ar och nät­ver­ket av agen­tu­rer har setts över. En sats­ning på Asi­en är ock­så på gång, men den har en­ligt En­ri­co Chi­ef­fi än­nu in­te rik­tigt ta­git den fart man öns­kar.

Jour­na­lis­ter från 20 län­der

Vid ka­jen ut­an­för var­vet i Ja­kob­stad står en re­pre­sen­tant för den nya max­i­lin­jen, den förs­ta Swan 78:an, med grått skrov, lju­sa trä­de­tal­jer och svart mast och svart se­gel. En spe­ci­al­be­ställ­ning av kun­den som kom­mer att an­vän­da bå­ten bå­de som fa­mil­je­båt och för kapp­seg­ling. De­sig­nern Ger­mán Frers är nöjd med det han ser när står bakom rod­ret och styr ut mot ha­vet ut­an­för Ja­kob­stad.

– Det här är den bäs­ta Swan­bå­ten jag job­bat med på 20 år och det be­ror myc­ket på att jag och tea­met har haft väl­digt fria hän­der i ut­form­ning­en. Det är en mo­dern båt med god pre­stan­da, sä­ger han.

Tack va­re te­leskop­kö­len är ut­rym­met un­der däck väl­digt ge­ne­röst. Ägar­ka­bi­nen finns i fören, vil­ket ger ett öp­pet in­tryck.

– Den är per­fekt för fa­mil­jer som vill åka på lång­seg­ling och upp­täc­ka värl­den. Vi har ock­så job­bat ex­tra myc­ket med sä­ker­he­ten om­bord, sä­ger Pe­ter Naeyé som an­sva­rar för max­i­lin­jen.

Med om­bord finns ock­så ett tju­go­tal jour­na­lis­ter från li­ka många län­der.

– Det är en med­ve­ten stra­te­gi. Vi vill bli bätt­re på att vi­sa upp för värl­den vad vi gör här långt up­pe i norr, sä­ger Kjell Björ­klund.

Det nya mot­tot för pro­duk­tions­hal­len är att det ska va­ra mer än en fa­brik – ett stäl­le där kun­der och seg­la­re ska kun­na sam­las och träf­fas.

Sam­ma tan­ke finns ock­så i det nya må­le­ri­et där en av väg­gar­na be­står av sto­ra föns­ter. På and­ra si­dan finns sof­for där äga­ren el­ler and­ra gäs­ter kan se på när bå­ten må­las. Ock­så det en hel ve­ten­skap i dag.

En and­ra li­ka­dan 78:a fär­dig­ställs som bäst in­ne i mon­te­rings­hal­len. Men den är tra­di­tio­nellt vit med blåa de­tal­jer.

– Max­i­bå­tar­na är se­rie­pro­duk­tion, men var­je båt är än­då unik och in­di­vi­du­ellt an­pas­sad ef­ter kun­dens öns­ke­mål, sä­ger Pe­ter Naeyé.

Till hö­ger i pro­duk­tions­hal­len syns däc­ket på en fem-fö­re-fär­dig Swan 115.

FO­TO: EVA-STI­NA KJELL­MAN

FO­TO: EVA-STI­NA KJELL­MAN

Swan 78, det förs­ta ex­em­pla­ret av den nya max­i­lin­jen, har just sjö­satts. Det här ex­em­pla­ret har grått skrov och svart se­gel – en­ligt kun­dens eget öns­ke­mål.

Vd En­ri­co Chi­ef­fi sä­ger att det be­höv­des en ny­sats­ning, en tyd­lig skil­je­lin­je mel­lan sto­ra fa­mil­je­bå­tar och mind­re kapp­seg­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.