I kväll bör­jar festen – läs om hur den slu­tar i Jo­nas von Wend­ts krö­ni­ka

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

En må­nads VM-fest vän­tar. För vän­ner av fot­boll. För dem som in­te tän­ker så höga tan­kar om värl­dens störs­ta sport kan må­na­den bli aning­en tyng­re att ge­nom­li­da.

HBL tar en titt i den be­röm­da kri­stall­ku­lan och kom­mer med ett an­tal tänk­ba­ra och aning­en mer otänk­ba­ra sce­na­ri­on un­der må­na­den i öst.

Fi­fa-bos­sen Gi­an­ni In­fan­ti­no smy­ger om­kring på di­ver­se are­nor, cock­tail­bjud­ning­ar, lyx­re­stau­rang­er och pe­di­kyr­sa­long­er med sitt aning­en löms­ka små­le­en­de på läp­par­na. Då pre­si­dent Pu­tin un­der tur­ne­ring­en bju­der in ho­nom på bå­de björn­jakt och en privat tur i hans valv för ex­klu­si­va arm­bandsur och skjut­va­pen och ef­ter VM dess­utom de­lar ut he­ders­ut­mär­kel­sen Rys­ka fe­de­ra­tio­nens hjälte till In­fan­ti­no kan in­te den 48-åri­ge ju­ris­ten läng­re hål­la sig från att kal­la VM i Ryss­land för al­la ti­ders tur­ne­ring. Han är än­då väl­digt no­ga med att upp­re­pa­de gång­er un­der tur­ne­ring­en på­pe­ka att idrott och po­li­tik in­te hör ihop.

För pre­si­dent Pu­tin är de prick­fria VM-ar­range­mang­en än­nu en PR-se­ger av rang. Att någ­ra tu­sen päls­far­ma­re i Si­bi­ri­en blir ut­an pen­sion på grund av att en VIP-to­a­lett skall byg­gas i hälf­ten mar­mor, hälf­ten guld för att du­ga för den sau­dis­ke kron­prin­sen ta­las det tyst om. Då en eng­elsk ta­blo­id av­slö­jar histo­ri­en gör Pu­tin som kol­le­gan Trump och de­men­te­rar allt med or­den ”fa­ke news”.

Ute på pla­nen slår Ryss­land Sau­dia­ra­bi­en i pre­miä­ren men för­lo­rar se­dan mot bå­de Egyp­ten och Uru­gu­ay. En ute­bli­ven straff i slut­mi­nu­ter­na mot Uru­gu­ay får kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er­na att flo­re­ra fritt i det väl­di­ga lan­det. Bland and­ra do­cent Bäck­man ut­ta­lar sig.

De långa av­stån­den blir en snackis un­der VM. För en del spe­la­re kom­mer det som en över­rask­ning att Ryss­land är värl­dens över­läg­set störs­ta land rent geo­gra­fiskt sett. Jörn Don­ner ut­ta­lar sig och på­pe­kar att det all­tid lö­nar sig att lä­sa.

De nor­dis­ka län­der­na tju­sar me­ra ut­an­för pla­ner­na än på dem. Fan­sen be­ter sig ex­em­pla­riskt och kom­bi­na­tio­nen som­mar­vär­me, kall öl, im­man­de vod­ka och det rys­ka kö­ket får al­la att tri­vas. Att det sipp­rar ut rap­por­ter om att al­la ho­tell­rum in­te mot­sva­rat be­skriv­ning­ar­na förmår in­te läg­ga sor­din på den munt­ra stäm­ning­en.

Dan­mark in­le­der med för­lust mot Pe­ru. Pau­lo Gu­er­re­ro sät­ter 2–1 i slut­mi­nu­ten ef­ter att Ni­co­las Jör­gen­sen pric­kat stol­pen med ett tomt mål fram­för sig. I VM-stu­di­on ojar sig for­na an­falls­stjär­nan Pre­ben Elk­jä­er och sä­ger sig fun­de­ra på att åter­upp­ta kar­riä­ren. Se­gern mot Austra­li­en blir en klen tröst då dans­kar­na fal­ler mot ett im­po­ne­ran­de Frank­ri­ke.

Sä­ker­he­ten och hu­li­ga­ner har va­rit ett stän­digt åter­kom­man­de sam­tal­säm­ne i sam­band med sto­ra mäs­ter­skap un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Så ock­så nu, in­te minst på grund av det som hän­de i EM för två år se­dan då rys­ka hu­li­ga­ner, miss­tänkt di­sci­pli­ne­ra­de och sam­ord­na­de så­da­na, or­sa­ka­de ka­os i sam­band med en match mel­lan Ryss­land och Eng­land.

Nå­got sä­ger mig än­då att Pu­tin och hans mäk­ti­ga sä­ker­hets­tjänst har koll på lä­get på he­lig rysk jord. Kom­mer själv ihåg hur upp­skatt­nings­vis 20 hård­fö­ra Omon-grab­bar bun­ta­de ihop ett hund­ra­tal skinnskal­lar ut­an­för Lo­ko­mo­tivs sta­di­on in­för en kval­match mel­lan Ryss­land och Fin­land. Det tog in­te mer än någ­ra mi­nu­ter.

Sve­ri­ge, där Zla­tan Ibra­hi­mo­vic alltjämt är den sto­ra snacki­sen, in­le­der med se­ger mot Syd­ko­rea, fal­ler se­dan stort mot Tyskland för att krys­sa i den sista grupp­spels­mat­chen mot Mex­i­ko. Svens­kar­na avan­ce­rar tack va-

”De långa av­stån­den blir en snackis un­der VM. För en del spe­la­re kom­mer det som en över­rask­ning att Ryss­land är värl­dens över­läg­set störs­ta land rent geo­gra­fiskt sett.”

JO­NAS VON WENDT

re­por­ter

re bätt­re mål­skill­nad än mex­i­ka­ner­na. I åt­ton­de­len vän­tar Bra­si­li­en som in­te bryr sig nämn­värt om jan­te­lag, det svens­ka kö­ket, Jan­ne An­ders­son el­ler blå­gul lag­mo­ral. Bra­si­li­en vin­ner med 4–0 men svens­kar­na väl­kom­nas än­då hem som hjältar. Zla­tan dy­ker in­te upp i Kungs­träd­går­den för att jub­la.

På tal om Tyskland för­res­ten. Tys­kar­na får egent­li­gen ba­ra spe­let att fun­ge­ra mot Sve­ri­ge i grupp­spe­let. I åt­ton­de­len mot ett tag­gat och tål­mo­digt Schweiz åker tys­kar­na choc­ke­ran­de nog ut. Jo­achim Löw kri­ti­se­ras häf­tigt för att han bland an­nat läm­na­de Le­roy Sa­ne hem­ma. Löw kont­rar med att kon­sta­te­ra att han sik­tar på att fort­sät­ta på pos­ten fram till 2026.

Is­land får en blytung in­led­ning på VM då Ar­gen­ti­na spe­lar ut he­la sitt re­gis­ter och vin­ner med 4–0. Lio­nel Mes­si anger tak­ten och sät­ter två bal­jor. De läck­ra is­länds­ka fan­sen förmår in­te he­ja fram si­na fa­vo­ri­ter till stor­dåd den­na gång. Grup­pen är för tuff och in­te ens is­län­ning­ar­na kan stän­digt och jämt över­träf­fa sig själ­va.

En snackis blir ock­så den of­fi­ci­el­la VM-mas­ko­ten, var­gen Za­biva­ka. Fi­fa be­skri­ver den som ”char­me­ran­de, själv­sä­ker och so­ci­al. Han är klas­sens lus­tig­kur­re som får and­ra att skrat­ta.”

Är ing­en ex­pert på var­gar och vet att dju­ret i frå­ga ibland kanske har oför­tjänt då­ligt ryk­te men be­skriv­ning­en ovan skul­le väl pas­sa bätt­re på en cir­kusa­pa än ett fruk­tat rov­djur.

Var­gen har många as­so­ci­a­tio­ner ock­så i Ryss­land. Ar­méns fruk­ta­de spe­ci­al­styr­ka, Spetsnas, bru­kar ibland kal­las var­gar. MC-gäng­et Natt­var­gar­na är ock­så täm­li­gen känt.

En­ligt Fi­fa rös­ta­des Za­biva­ka fram ge­nom fria val i Ryss­land. Fria val och Ryss­land hör som be­kant in­te till var­da­gen så nå­got po­si­tivt kanske var­gen trots allt för­de med sig.

Ryss­land kan trös­ta sig med att VM-mas­ko­tar ge­nom ti­der­na of­ta va­rit rätt miss­lyc­ka­de. Minns VM 1986 och Pi­que, en ja­lo­pe­no med grov mu­stasch och som­bre­ro. Knap­past all­de­les po­li­tiskt kor­rekt då el­ler nu. Men In­fan­ti­no bru­kar ju sä­ga att idrott och po­li­tik in­te hör ihop.

Många hop­pas på skräl­lar i VM. De bru­kar va­ra rätt säll­syn­ta, så ock­så nu. I se­mi­fi­nal åter­finns Bra­si­li­en, Frank­ri­ke, Bel­gi­en och Spa­ni­en. I fi­na­len möts Bra­si­li­en och Spa­ni­en och Philip­pe Cou­tin­ho blir na­tio­nal­hjäl­te då han från bän­ken kom­mer in och av­gör i för­läng­ning­en.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.