Drum­sö gård mot en ny fram­tid

Drum­sö gård går mot en ny stor­hets­tid – i form av ett cent­rum för konst och ve­ten­skap.

Hufvudstadsbladet - - News - TEXT: AN­NI­KA HäLLSTEN an­ni­ka.hall­sten@ksf­me­dia.fi FO­TO: CATA PORTIN cata.portin@hbl.fi

Drum­sö gård har un­der näs­tan fy­ra se­kel fun­ge­rat som pri­vat bo­stad, sjuk­hus, äldre­bo­en­de, bår­hus och la­gerut­rym­men. Dess­utom har går­den va­rit riv­nings­ho­tad.

Nu har går­den åter­fått sin for­na glans. Sa­long­er­na där Drum­sös sto­re man, kom­mer­se­rå­det Ju­li­us Tall­berg, en gång höll hov är var­samt re­stau­re­ra­de och in­red­ning­en en mix av gam­malt och mo­dernt.

Ny äga­re är Ko­ne­stif­tel­sen vars vd, An­na Ta­lasni­e­mi, re­dan fått mö­ta Drum­sö­bor och and­ra ny­fik­na, som in­spek­te­ra­de går­den när det ar­ran­ge­ra­des öp­pet hus.

En av dem var en äld­re man som länge stu­de­ra­de den en­da av de ur­sprung­li­ga ka­kel­ug­nar­na som fanns kvar när stif­tel­sen köp­te Drum­sö gård.

– Man­nen ha­de va­rit pa­ti­ent på det plastik­ki­rur­gis­ka sjuk­hu­set som barn. Han tit­ta­de länge på ka­kel­ug­nen som är de­ko­re­rad i blått och vitt, och kon­sta­te­ra­de se­dan att två mäs­sings­ka­ni­ner som fanns på varsin si­da av ka­kel­ug­nen sak­na­des, be­rät­tar An­na Ta­lasni­e­mi.

Un­der Ko­ne­stif­tel­sens led­ning ska Drum­sö gård ut­veck­las till en mö­tes­plats med se­mi­na­ri­er, dis­kus­sio­ner, ut­ställ­ning­ar och kon­ser­ter på pro­gram­met.

Brunn står för väx­el­ver­kan

Ut­ställ­nings­verk­sam­he­ten har re­dan kom­mit i gång. I träd­går­den vi­sas den tre­de­la­de in­stal­la­tio­nen La­ho­pu­u­tar­ha (Träd­gård i sön­der­fall) som är ett verk av konst­närs­kol­lek­ti­vet Nabb + Te­e­ri.

Stub­bar­na står på rad och på­min­ner oss om att ock­så trä­dens histo­ria är för­gäng­lig. Men ver­ket Ka­i­vo (Brun­nen) mitt i par­ken ger hopp om pånytt­fö­del­se.

– Brunn är ett centralt be­grepp för Ko­ne­stif­tel­sen, sym­bo­liskt för väx­el­ver­kan, och Brun­nen är den ru­brik vi gett vå­ra må­nat­li­ga fru­kost­träf­far. På Drum­sö gård ar­ran­ge­ras den förs­ta må­nads­träf­fen i au­gusti, be­rät­tar An­na Ta­lasni­e­mi.

Ko­ne­stif­tel­sen har re­dan i tio år er­bju­dit re­si­dens­bo­stä­der för konst­nä­rer och fors­ka­re på Saa­ri gård i Mi­e­to­is i syd­väst­ra Fin­land. På Drum­sö gård får sti­pen­di­a­ter­na möj­lig­het att pre­sen­te­ra si­na re­sul­tat.

Rö­da vil­lan är den älds­ta av Drum­sö gårds två bygg­na­der, ny­re­no­ve­rad även den. Här finns en re­si­dens­bo­stad att an­sö­ka om, kafé Pu­hu­ri och en nu på­gåen­de ut­ställ­ning av konst­nä­rer­na Kal­le Hamm och Dza­mil Ka­mang­er.

Ut­ställ­ning­en he­ter Ko­lo­ni­träd­går­den och hand­lar om hur nya väx­ter an­pas­sar sig till ko­lo­ni­träd­går­dens äld­re flo­ra.

Kafé­et är öp­pet var­da­gar 10–15, men ut­vid­gar öp­pet­håll­nings­ti­den från och med hös­ten. I an­slut­ning till kafé­et finns ett ut­rym­me som kan re­ser­ve­ras för mö­ten och mind­re fest­lig­he­ter.

Ock­så Drum­sö­säll­ska­pet och tid­ning­en Laut­ta­saa­ri har si­na lo­ka­ler i Rö­da vil­lan.

Ner­gång­et blev mo­dernt

Drum­sö gård ha­de ge­nom­gått någ­ ra mind­re lyc­ka­de re­no­ve­ring­ar när Ko­ne­stif­tel­sen an­län­de till hu­set.

– Här var gans­ka ner­gång­et och det var svårt att ge­stal­ta hur det skul­le kun­na bli, be­rät­tar An­na Ta­lasni­e­mi och be­skri­ver de små sjukrum­men, pa­ti­ent­his­sen och an­stalt­skö­ket.

I dag är al­la mel­lan­väg­gar bor­ta och de tre sa­long­er­na i fil åter­ställ­da. De ur­sprung­li­ga tak­ och vägg­mål­ning­ar­na har åter­ska­pats och in­red­ning­en är vac­ker och ele­gant, i en däm­pad färgska­la.

– I re­stau­re­rings­ar­be­tet har vi be­ak­tat em­pi­re­ti­dens yt­be­hand­ling och färgska­la, sä­ger ar­ki­tek­ten Min­na Lu­kan­der.

Här var gans­ka ner­gång­et och det var svårt att ge­stal­ta hur det skul­le kun­na bli. An­na Ta­lasni­e­mi Ko­ne­stif­tel­sens vd

Inga ori­gi­nal­rit­ning­ar be­va­ra­de

Herr­gårds­bygg­na­dens ar­ki­tekt är okänd och inga rit­ning­ar från byg­get 1837 finns be­va­ra­de. Där­e­mot finns rit­ning­ar­na från den re­no­ve­ring ät­ten Tall­berg lät ge­nom­fö­ra på 1920­ta­let kvar och de skis­ser­na och fo­to­gra­fi­er­na har va­rit ovär­der­li­ga.

Att spå­ra tids­ty­pis­ka ka­kel­ug­nar blev en av Min­na Lu­kan­ders ut­ma­ning­ar.

– Till slut lyc­ka­des vi lo­ka­li­se­ra någ­ra ka­kel­ug­nar i Ku­o­pio. En kon­takt jag har där räd­dar ka­kel­ug­nar från hus som rivs och säl­jer dem vi­da­re, be­rät­tar Lu­kan­der.

Ock­så träd­går­den åter­ställs. Som grund lig­ger träd­gårds­ar­ki­tekt Bengt Schal­ins plan från 1920­ta­let.

Ko­ne­stif­tel­sen, här re­pre­sen­te­rad av vd An­na Ta­lasni­e­mi, har lå­tit re­stau­re­ra Drum­sö gård. In­red­ning­en är en mix av em­pi­re och mo­dernt.

Konst­närs­du­on Nabb + Te­e­ris konst­verk är en på­min­nel­se om att ock­så träd har en be­grän­sad livs­längd. I Rö­da vil­lan finns en re­si­dens­bo­stad och kafé Pu­hu­ri. Här vi­sas en ut­ställ­ning av Kal­le Hamm och Dza­mil Ka­mang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.