Henriksson vill få stopp på vård­gräl

”Fin­lands­svens­kar­na bor­de dra åt sam­ma håll i vårdre­for­men”

Hufvudstadsbladet - - News - 029 0801 297, maria.gestrin-hag­ner@ksf­me­dia.fi MARIA GESTRIN-HAG­NER

SFP-ord­fö­ran­den An­na-Ma­ja Henriksson upp­ma­nar de trä­tan­de par­ter­na att läg­ga ner strids­yx­an i ba­tal­jen mel­lan Kår­kul­la på ena si­dan och Folk­häl­san och res­ten av de fin­lands­svens­ka han­di­kapp­or­ga­ni­sa­tio­ner­na på den and­ra si­dan.

– Jag tyc­ker att det är jät­tet­rist att de grä­lar. Vill man att fin­lands­svens­kar­na får en god ser­vice bor­de vi dra åt sam­ma håll och und­vi­ka onö­di­ga kon­flik­ter, sä­ger An­na-Ma­ja Henriksson om tvis­ten.

Även fa­mil­je- och om­sorgs­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) har äg­nat sig åt vårdre­for­mens in­ver­kan på den svens­ka funk­tions­hin­der­ser­vicen. Oro­li­ga riks­dags­le­da­mö­ter bad hen­ne på tors­da­gen ta fram al­ter­na­tiv för att ga­ran­te­ra den svensk­språ­ki­ga ser­vicen för spe­ci­al­grup­per.

Mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) lo­var fort­sät­ta fun­de­ra på hur den svens­ka ser­vicen ska ord­nas ef­ter vårdre­for­men. Det be­ske­det gav hon då hon träf­fa­de riks­dags­le­da­mö­ter som oro­at sig för vad som hän­der då re­for­men slår sön­der de nu­va­ran­de struk­tu­rer­na.

Det häf­ti­ga grä­let mel­lan Kår­kul­la och de and­ra fin­lands­svens­ka vård- och han­di­kapp­or­ga­ni­sa­tio­ner­na om hur de svens­ka tjäns­ter­na ska ord­nas ef­ter vårdre­for­men kas­ta­de in­led­nings­vis en skug­ga över det mö­te som riks­da­gens nät­verk av svensk- och två­språ­ki­ga le­da­mö­ter ha­de bo­kat in hos fa­mil­je- och om­sorgs­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C).

Men ef­ter mö­tet var stäm­ning­en god:

– Det var en kon­struk­tiv och bra dis­kus­sion där man över par­ti­grän­ser­na oro­a­de sig över hur vi ska ga­ran­te­ra ser­vicen för dem som be­hö­ver sär­skil­da tjäns­ter. Vi dis­ku­te­ra­de ock­så vil­ka som ska de­fi­nie­ras hö­ra till de här spe­ci­al­grup­per­na sam­ti­digt som vi be­ak­tar att la­gen om han­di­kapp­tjäns­ter änd­ras så att det in­te läng­re är di­a­gno­sen ut­an be­ho­vet som av­gör ser­vicen, sä­ger Saa­rik­ko till HBL ef­ter går­da­gens mö­te.

Träf­fen i riks­da­gen sam­man-

❞ Jag tyc­ker att det är jät­tet­rist att de grä­lar. Jag upp­le­ver att de ta­lar för­bi varand­ra och jag öns­kar att de skul­le hit­ta en sam­syn. Vill man att fin­lands­svens­kar­na får en god ser­vice bor­de vi dra åt sam­ma håll och und­vi­ka onö­di­ga kon­flik­ter.

An­na-Ma­ja Henriksson

SFP:s ord­fö­ran­de

föll med upp­stån­del­sen kring Kår­kul­la sam­kom­mun som av and­ra fin­lands­svens­ka or­ga­ni­sa­tio­ner i bran­schen an­kla­gas för att för­sö­ka ska­pa ett mo­no­pol som skul­le be­grän­sa val­fri­he­ten för svensk­språ­ki­ga med funk­tions­ned­sätt­ning. Kår­kul­la har de­men­te­rat att man är ute ef­ter ett mo­no­pol.

– Vi dis­ku­te­ra­de in­te di­rekt nå­gon av de nu­va­ran­de ser­vice­pro­du­cen­ter­na, ut­an hur land­ska­pen ska ta sitt an­svar för grup­per som ut­gör en mi­no­ri­tet i mi­no­ri­te­ten. Man öns­ka­de att jag än­nu sär­skilt ska se över den här sa­ken, sä­ger Saa­rik­ko.

Hon upp­ger att riks­dags­le­da­mö­ter­na bad hen­ne ta fram oli­ka al­ter­na­tiv för att ga­ran­te­ra den svensk­språ­ki­ga ser­vicen, och att det nu är hen­nes av­sikt.

Kår­kul­la har lob­bat för att ett land­skap i fram­ti­den skul­le an­sva­ra för att or­ga­ni­se­ra de svens­ka tjäns­ter­na, me­dan and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner, bland dem Folk­häl­san, har var­nat för att sam­la al­la svensk­språ­ki­ga un­der ett och sam­ma land­skap.

– Frå­gan togs upp un­der mö­tet och jag lo­var att fun­de­ra på sa­ken. Det här är kom­pli­ce­ra­de sa­ker. Al­la som del­tog såg ett vär­de i att det finns många oli­ka ser­vice­pro­du­cen­ter fram­ö­ver, sä­ger Saa­rik­ko.

Henriksson: Låt re­for­men fal­la

SFP:s ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Henriksson ver­kar nöjd ef­ter au­di­en­sen hos mi­nis­ter Saa­rik­ko.

– Det var ett bra mö­te. Vi har en mi­nis­ter som är ly­hörd för de här frå­gor­na och jag tror att vi än­nu kan få se en för­bätt­ring till det lag­för­slag som finns i dag, även om min pri­mä­ra mål­sätt­ning är att vi ska fäl­la he­la vårdre­for­men.

Henriksson sä­ger att hon är över­ty­gad om att det i la­gen mås­te fin­nas in­skri­vet en ga­ran­ti om ser­vicen på svens­ka för oli­ka spe­ci­al­grup­per.

Ta­lar för­bi varand­ra

Sam­ti­digt gör den in­flam­me­ra­de tvis­ten mel­lan Kår­kul­la och de and­ra fin­lands­svens­ka han­di­kapp­or­ga­ni­sa­tio­ner­na in­te sa­ken lät­ta­re.

– Jag tyc­ker att det är jät­tet­rist att de grä­lar. Jag upp­le­ver att de ta­lar för­bi varand­ra och jag öns­kar att de skul­le hit­ta en sam­syn. Vill man att fin­lands­svens­kar­na får en god ser­vice bor­de vi dra åt sam­ma håll och und­vi­ka onö­di­ga kon­flik­ter.

Henriksson sä­ger att hon in­te har nå­gon pa­tent­lös­ning men vill att det byggs upp vad hon kal­lar ”en bä­ran­de kon­struk­tion” för att ga­ran­te­ra den svens­ka ser­vicen.

– Det över­gri­pan­de an­sva­ret kan in­te spjäl­kas upp på de oli­ka land­ska­pen ef­tersom vi i så fall skul­le få så små en­he­ter att de in­te skul­le fun­ge­ra. Vi be­hö­ver nå­gon form av pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion med hu­vud­an­svar. SFP har in­te låst sig vid nå­gon mo­dell och jag har ald­rig sagt att det är Kår­kul­la som ska ha det här an­sva­ret. Men vi mås­te hit­ta en sär­lös­ning för att tryg­ga den of­fent­li­ga struk­tu­ren på svens­ka.

Åbo­land el­ler Ny­land

Hur re­ge­ring­ens re­vi­de­ra­de lag­för­slag kom­mer att se ut är det i det här ske­det svårt att sia om.

– När det gäl­ler per­so­ner med han­di­kapp och äld­re är det ex­tra vik­tigt att fun­de­ra på den språk­li­ga ser­vicen. Men de svensk­språ­ki­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na som vi har ta­lat med kom­mer med väl­digt oli­ka be­sked. Land­ska­pen kan sinse­mel­lan kom­ma över­ens om sam­ar­be­te för mind­re spe­ci­al­grup­per, sä­ger re­ge­rings­rå­det Pek­ka Jär­vi­nen vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Jär­vi­nen hör till dem som har hål­lit i pen­nan då lag­för­sla­get skrevs. En­ligt ho­nom ser det in­te i det här ske­det ut som om an­sva­ret för den svens­ka ser­vicen skul­le kon­cen­tre­ras till ett land­skap.

Ve­ro­ni­ca Rehn-Ki­vi är SFP:s re­pre­sen­tant i riks­da­gens so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skott som för stun­den har hän­der­na ful­la av vårdre­for­men. Hon fö­re­språ­kar en mo­dell där ett land­skap får an­ord­nings­an­svar för den svens­ka ser­vicen, men sä­ger att det ska fin­nas fle­ra som pro­du­ce­rar tjäns­ter­na. Bor­de det land­ska­pet va­ra Egent­li­ga Fin­land ef­tersom Kår­kul­las hu­vud­sä­te med fas­tig­he­ter finns där? – För egen del tyc­ker jag att det bor­de va­ra Ny­land ef­tersom här finns flest kli­en­ter, sä­ger Rehn-Ki­vi.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

Riks­da­gens nät­verk av svenskoch två­språ­ki­ga le­da­mö­ter väd­ja­de till fa­mil­je- och om­sorgs­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko att se över hur den svens­ka ser­vicen ska skö­tas ef­ter vårdre­for­men. – Det var en kon­struk­tiv och bra dis­kus­sion där man över par­ti­grän­ser­na oro­a­de sig över hur vi ska ga­ran­te­ra ser­vicen för dem som be­hö­ver sär­skil­da tjäns­ter, sa­de Saa­rik­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.