8,46

Me­del­tals­grän­sen för att kom­ma in till Matt­li­dens gym­na­si­um i Es­bo sjönk till 7,5 i år. Men rek­tor Saa­na Ru­ot­sa­la är än­då po­si­tivt över­ras­kad. Hon ha­de räk­nat med en stör­re sänk­ning ef­ter att sko­lan till­de­lats fler stu­die­plat­ser.

Hufvudstadsbladet - - News - ATTE ÖSTERHOLM atte.os­ter­holm@ksf­me­dia.fi

kräv­des i me­del­tal för att kom­ma in i Gym­na­si­et Gran­kul­la sam­sko­la. Onö­digt högt, an­ser rek­torn. Matt­li­dens gym­na­si­um tog in fler stu­de­ran­de än ti­di­ga­re, vil­ket sänk­te me­del­ta­let i till 7,5. I Helsing­fors var me­del­talskra­vet högst i Gym­na­si­et Lär­kan, 8,38.

Gym­na­si­er­na of­fent­lig­gjor­de i går nam­nen på dem som får bör­ja stu­de­ra i sko­lor­na i höst.

Matt­li­dens gym­na­si­um i Es­bo öka­de i år an­ta­let stu­de­ran­de på den all­män­na lin­jen från 125 till 150. Det be­tyd­de att det lägs­ta be­tyg­snit­tet från grund­sko­lan som man kom in med sjönk till 7,5 från fjol­å­rets 8,0.

Att så skul­le ske var ing­en över­rask­ning för gym­na­si­ets rek­tor Saa­na Ru­ot­sa­la.

– Att me­del­tals­grän­sen sjönk i år var helt na­tur­ligt. Men i själ­va ver­ket är jag po­si­tivt över­ras­kad av att det in­te sjönk mer än det gjor­de.

Bak­grun­den till det he­la är att nämn­den Svens­ka rum vid Es­bo stad har be­slu­tat att fler ska tas in till Matt­li­den. Or­sa­ken är dels stor­le­ken på års­kul­len, dels att man vill ga­ran­te­ra att ock­så ele­ver med ett läg­re be­tyg­snitt har möj­lig­het att bli an­tag­na till gym­na­si­e­ut­bild­ning i Es­bo.

– Matt­li­den är det en­da svensk­språ­ki­ga gym­na­si­et i Es­bo. Man vil­le sän­ka me­del­ta­let för att sä­ker­stäl­la att ung­doms­ga­ran­tin upp­nås. Jag för­står helt och hål­let nämn­dens be­slut, sä­ger Saa­na Ru­ot­sa­la.

På grund av det höj­da ele­van­ta­let kom­mer sko­lan i fort­sätt­ning­en ha sex styc­ken bas­grup­per à 25 ele­ver, i stäl­let för fem bas­grup­per som un­der ti­di­ga­re år. Det här be­ty­der att un­der­vis­nings­grup­per­na blir fler och att nya lä­ra­re an­ställs.

Gym­na­si­e­e­le­ver­na får ock­så en ny lounge med ny möble­ring vil­ket mins­kar på träng­seln i kor­ri­do­rer­na un­der ras­ter­na, be­rät­tar Ru­ot­sa­la.

Lär­kan och Gran­kul­la svå­rast

I hu­vud­stads­re­gi­o­nen är det fort­fa­ran­de svå­rast att kom­ma in i Lär­kan och Gym­na­si­et Gran­kul­la sam­sko­la. Lär­kan tar i år in 135 ele­ver och har en me­del­tals­gräns på 8,38. Det är en li­ten höj­ning från i fjol.

För gym­na­si­et Gran­kul­la sam­sko­las del höj­des me­del­tals­grän­sen re­jält och var i år 8,46. Det är en del­vis gläd­jan­de ut­veck­ling, sä­ger rek­tor Niklas Wahl­ström, men sam­ti­digt ock­så hög­re än vad sko­lan själv ser som op­ti­malt.

– Själv öns­kar jag att me­del­tals­grän­sen in­te skul­le va­ra så hög som den är i år ef­tersom vår upp­gift är att va­ra ett när­gym­na­si­um som er­bju­der ut­bild­ning till ele­ver i när­om­rå­det. Nu är grän­sen hög och det är svårt för en del att kom­ma in. Vi vill gi­vet­vis ha stu­di­e­mo­ti­ve­ra­de ung­do­mar i vår skola, men man be­hö­ver in­te ha ett så här högt me­del­tal.

Wahl­ström tror att en or­sak till den höga me­del­tals­grän­sen är att års­kurs nio vid hög­sta­di­et Ha­gel­stams­ka sko­lan var ex­cep­tio­nellt stor, med bra be­tyg, i år. Sko­lan har ock­så job­bat med att hö­ja sin pro­fil un­der de se­nas­te åren.

Gran­kul­la­gym­na­si­et ha­de i år ett re­kor­dan­tal första­hands­sö­kan­de – 145 styc­ken. Då gym­na­si­et ba­ra har 97 stu­die­plat­ser att er­bju­da be­tyd­de det att un­ge­fär en tred­je­del av första­hands­sö­kan­de­na fick av­bö­jan­de svar.

– På grund av att an­ta­let första­hands­sö­kan­de var så stort jäm­fört med de stu­die­plat­ser vi har att er­bju­da var tryc­ket hos oss störst bland de svensk­språ­ki­ga gym­na­si­er­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

I Gran­kul­la på­går en skol­näts­ut­red­ning som för­sö­ker lö­sa hur man kun­de öka an­ta­let stu­de­ran­de. En­ligt Wahl­ström är tan­ken att in­om någ­ra är kun­na öka an­ta­let stu­die­plat­ser. Tills­vi­da­re är det sko­lans be­grän­sa­de ut­rym­men som ut­gör det störs­ta hind­ret för en ök­ning.

I Tölö gym­na­si­um var me­del­tals­grän­sen 7,5 i år, en li­ten höj­ning från i fjol. För Brän­dö gym­na­si­um blev det en li­ten sänk­ning då grän­sen lan­da­de på 7,25.

FO­TO: SPT/MI­KAEL SJöVALL

– Att me­del­tals­grän­sen sjönk i år var helt na­tur­ligt och vän­tat, sä­ger Saa­na Ru­ot­sa­la, rek­tor på Matt­li­dens gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.