Många bris­ter i asyl­sam­tal

Det har fö­re­kom­mit fel­ak­tig tolk­ning vid asyl­sam­tal, vi­sar Mi­gra­tion­ver­kets egen ut­red­ning av asyl­pro­ces­sen. Mi­gra­tions­ver­ket hit­ta­de ock­så bris­ter i hand­lägg­ning­en, men till­står inga sys­te­ma­tis­ka fel. – Den störs­ta frå­gan är nu om det finns vil­ja att kor

Hufvudstadsbladet - - News - JENNY BäCK 029 080 1319, jenny.back@ksf­me­dia.fi

Se­dan flyk­ting­ström­men till Fin­land kul­mi­ne­ra­de år 2015 har med­bor­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner och ak­ti­vis­ter, men ock­så myn­dig­he­ter med upp­drag att över­va­ka lag­lig­he­ten i oli­ka be­slut, med sti­gan­de oro följt be­sluts­pro­ces­sen i asylä­ren­den.

Nu har Mi­gra­tions­ver­kets pro­ces­ser för förs­ta gång­en ut­retts från myn­dig­hets­håll – av Mi­gra­tions­ver­ket självt. Knappt två må­na­der har ver­ket haft på sig.

– Den här ut­red­ning­en ska ses som en dis­kus­sions­öpp­ning, tan­ken var att gö­ra en snabb in­tern ana­lys för att kun­na re­a­ge­ra på kla­ra för­bätt­rings­be­hov. Se­dan går vi vi­da­re med ut­om­stå­en­de kraf­ter, lo­va­de in­ri­kesmi­nis­ter Kai Myk­kä­nen (Saml) då ut­red­ning­en pre­sen­te­ra­des i går.

Mi­gra­tions­ver­ket har bland an­nat gjort nya tolk­ning­ar av tret­tio asyl­sam­tal, och jäm­fört mot den gam­la tolk­ning­en i pro­to­kol­let. Här upp­da­ga­des fel i den ur­sprung­li­ga tolk­ning­en i två fall som på­ver­ka­de in­ne­hål­let el­ler om­fatt­ning­en av pro­to­kol­let.

– Vi märk­te ock­så att tol­kens finsk­kun­ska­per in­ver­kar på vil­ken upp­fatt­ning man får av den asyl­sö­kan­de, det är in­te all­tid som tol­ken kan ge rätt­vi­sa åt den sö­kan­des för­må­ga att ut­tryc­ka sig. Här fanns ock­så fle­ra fall av miss­för­stånd om de hot som den sö­kan­de ut­satts för, vil­ket för­stås är be­ty­del­se­fullt då man sö­ker in­ter­na­tio­nellt skydd, sä­ger Han­na He­lin­ko, di­rek­tör vid Mi­gra­tions­ver­ket.

Ver­ket kva­li­tets­grans­ka­de ock­så när­ma­re 200 be­slut som gjor­des i fjol, och upp­täck­te pro­blem med hur or­sa­ken till för­föl­jel­sen iden­ti­fi­e­rats och be­dömts i un­ge­fär en fjär­de­del av be­slu­ten. Hur fak­ta be­dömts mo­ti­ve­ra­des in­te hel­ler till­räck­ligt.

En­ligt Mi­gra­tions­ver­ket var bris­ter­na än­då in­te av den ka­li­bern att de skul­le ha på­ver­kat ut­gång­en i be­slu­ten.

På 28 punk­ter hit­tar Mi­gra­tions­ver­ket än­då rum för för­bätt­ring.

– De mest aku­ta åt­gär­der­na hand­lar nu om att se till att tolk­ning­en kva­li­tets­grans­kas, och att sat­sa på rätts­hjäl­pen i bör­jan av pro­ces­sen, sä­ger Myk­kä­nen.

Det hand­lar till ex­em­pel om att sat­sa på att de asyl­sö­kan­de får ju­ri­disk råd­giv­ning i ett ti­digt ske­de så att de kan för­be­re­da sig in­för asy­lin­ter­vjun, och att myn­dig­he­ter­na mås­te bli bätt­re på att iden­ti­fi­e­ra sär­skilt sår­ba­ra per­so­ner. Se­nast i sep­tem­ber ska Mi­gra­tions­ver­ket dess­utom an­stäl­la två tol­kar som ska stå för kva­li­tets­gransk­ning­en av ex­ter­na tol­kar.

Låg trös­kel

För­bätt­ring­ar i all ära, men verk­sam­hets­le­da­ren Pia Lind­fors vid Flyk­tingråd­giv­ning­en är mest oro­ad över dem som re­dan drab­bats av brist­fäl­lig hand­lägg­ning, otill­räck­lig rätts­hjälp el­ler omöj­li­ga pro­duk­ti­vi­tets­krav un­der rus­ning­en ef­ter 2015.

– Nu mås­te man ta an­svar för de­ras liv som fort­fa­ran­de be­fin­ner sig i pro­ces­sen el­ler som kanske läm­nat in en ny asy­lan­sö­kan. Po­li­sen och Mi­gra­tions­ver­ket bor­de sam­ar­be­ta mer så att man in­te av­vi­sar folk som har en rim­lig pro­cess på gång, sä­ger Lind­fors.

Hon tror in­te på att bris­ter­na i pro­ces­sen in­te på­ver­kat ut­gång­en i be­slu­ten.

– Det är klart att de har. Hel­hets­be­döm­ning­en är of­ta brist­fäl­lig, och det finns en mas­sa ex­em­pel på att asyl­sam­tal kla­rats av på en el­ler två tim­mar fast det of­tast är helt omöj­ligt.

Det in­tres­san­tas­te med ut­red­ning­en är att den över hu­vud ta­get gjorts, an­ser dis­kri­mi­ne­ring­om­buds­man­nen Kir­si Pi­miä.

– Nu bråds­kar det att ut­re­da de för­ny­a­de an­sök­ning­ar­na. Just nu är möj­lig­he­ten att få en ny ut­red­ning då­lig om man in­te an­för nå­gon ny asyl­grund. Men i Mi­gris ut­red­ning med­ger man att bråds­kan or­sa­kat bris­ter, och där­för är det vik­tigt att för­hål­la sig all­var­ligt till för­ny­a­de an­sök­ning­ar.

Mi­gra­tions­ver­kets över­di­rek­tör Jaa­na Vu­o­rio med­ger att fel­ak­ti­ga be­slut har fat­tats, och de mås­te kor­ri­ge­ras.

– Det här är vik­tigt då det gäl­ler för­ny­a­de an­sök­ning­ar. Trös­keln för att ut­re­da mås­te va­ra låg, sä­ger Vu­o­rio.

FO­TO: LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

In­ri­kesmi­nis­ter Kai Myk­kä­nen lo­var mer om­fat­tan­de ut­red­ning­ar av asyl­pro­ces­ser­na, even­tu­ellt i sam­ar­be­te med UNHCR och Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.