Smakstart för hå­nat lag

”Än­då starkt av Ryss­land att gå in och ta kon­troll över det he­la. Mot­stån­det var vis­ser­li­gen då­ligt men med al­la ner­ver som mås­te ha fun­nits på ytan var det än­då im­po­ne­ran­de att gå ut och kö­ra över sau­di­er­na.”

Hufvudstadsbladet - - News - JO­NAS VON WENDT re­por­ter

Pre­miä­ren är av­kla­rad. Vad fick vi se? Rob­bie Wil­li­ams vi­sa mitt­fing­ret i en tv-ka­me­ra, ett sau­diskt pass­nings­spel som stund­tals höll finsk di­vi­sion 2-klass, fem mål av ett på för­hand ut­räk­nat Ryss­land, Alek­sandr Go­lo­vin glän­sa och en kom­for­ta­bel rysk se­ger. Det mesta gick en­ligt för­hands­rit­ning­ar­na, det var väl ba­ra en käns­lig du­ett av Vla­di­mir Pu­tin och Gi­an­ni In­fan­ti­no som sak­na­des. Fast de ver­ka­de ha trev­ligt vär­re på he­der­släk­ta­ren i säll­skap av den sau­dis­ke kron­prin­sen Mo­ham­mad bin Sal­man.

Ryss­land fick smakstar­ten de be­höv­de. Lands­la­get var hå­nat, ne­der­lagstip­pat och ut­skrat­tat in­för VM. Re­sul­ta­ten un­der se­na­re år har verk­li­gen in­te va­rit bra men mot Sau­dia­ra­bi­en fick la­get en väl­digt be­kväm re­sa till tre po­äng.

Rys­sar­na be­höv­de in­te för­ta sig. Mest hand­la­de det om att in­vän­ta sau­dis­ka miss­tag och hug­ga. Mis­sta­gen var många, oänd­ligt många. Pass­nings­spe­let var hemskt, det sau­dis­ka allt­så, tek­ni­ken hos vis­sa spe­la­re un­der all kri­tik och fram­åt var ara­ber­na un­ge­fär li­ka far­li­ga som en myg­ga som fast­nat i en burk med vat­ten. Trä­na­ren Ju­an An­to­nio Piz­zi fö­re­språ­kar en tek­nisk kort­pass­nings­fot­boll. Am­bi­tiöst men ut­an nå­gon som helst för­ank­ring i verk­lig­he­ten med det­ta ma­te­ri­al. De sau­dis­ka spe­lar­nas kun­nan­de räc­ker in­te till det för det spe­let.

Än­då starkt av Ryss­land att gå in och ta kon­troll över det he­la. Mot­stån­det var vis­ser­li­gen

då­ligt men med al­la ner­ver som mås­te ha fun­nits på ytan var det än­då im­po­ne­ran­de att gå ut och kö­ra över sau­di­er­na.

Tre po­äng är väl­digt myc­ket i grupp­spe­let. Tre po­äng i en pre­miär enormt myc­ket. Och det skul­le ha va­rit än­nu stör­re om mot­stån­da­ren hål­lit li­te hög­re klass. Väl­digt svårt att se Egyp­ten och Uru­gu­ay tap­pa po­äng mot det­ta Sau­dia­ra­bi­en. 5–0 ger än­då la­get en väl­digt bra mål­skill­nad, nå­got som kan bli guld värt i läng­den. Oav­gjort mot Egyp­ten och den rys­ka dröm­men le­ver i all­ra högs­ta grad.

Vad Ryss­land egent­li­gen kan pre­ste­ra får Egyp­ten­mat­chen vi­sa. Det här var en ut­märkt upp­värm­ning och ett re­sul­tat som all­de­les sä­kert ger la­get li­te ar­bets­ro i någ­ra da­gar fram­ö­ver.

In­sat­ser­na är hög­re än van­ligt i Sotji i kväll då Por­tu­gal och Spa­ni­en gör upp vid Svar­ta ha­vets kust.

Ett Spa­ni­en som in­för VM av många an­sågs som en tung fa­vo­rit till VM-ti­teln om­ges nu av rätt många frå­ge­tec­ken. Or­sa­ken sta­vas na­tur­ligt­vis Ju­len Lo­pete­gui som fick spar­ken två da­gar fö­re pre­miä­ren.

Här­van som Lo­pete­gu­is kon­trakt med Re­al Madrid orsakade skul­le va­ra värd en tv-se­rie. Så dråp­lig känns den näm­li­gen.

Att ett av värl­dens störs­ta fot­bolls­för­bund och värl­dens en­ligt många mä­ta­re bäs­ta och störs­ta klubb­lag, Re­al Madrid, förmår att ska­pa en dy­lik sop­pa in­för den störs­ta tur­ne­ring många spe­la­re­får upp­le­va un­der sin kar­riär är så då­ligt att det gör ont.

Dum­mast fram­står Lo­pete­gui själv som ef­ter ett suc­céar­tat VM-kval spo­la­de ner ett par års jobb i WC-sto­len. Job­bet som Re­al Madrids trä­na­re är na­tur­ligt­vis nå­got yt­terst få med för­stån­det i be­håll sä­ger nej till men det finns tre sätt att skö­ta dy­li­ka ären­den på. 1) Rätt. 2) Fel. 3) Dumt.

Lo­pete­gui är skyl­dig på de två sist­nämn­da punk­ter­na.

Kom­mu­ni­ka­tion är en svår konst. In­om al­la bran­scher och sam­hälls­skikt. Men man skul­le kun­na tro att spans­ka fot­bolls­för­bun­det och Re­al Madrid kun­de ha skött det­ta li­te smi­di­ga­re.

Att fem mi­nu­ter fö­re med­de­la för­bun­det att man äm­nar skri­va på ett kon­trakt som ound­vik­li­gen på­ver­kar trä­na-

rens och spe­lar­nas kon­cent­ra­tion hål­ler na­tur­ligt­vis in­te. Att Re­al Madrid, som bru­kat hål­las på god fot med för­bun­det, age­rar så här är svårt att för­stå. Los Blan­cos mås­te ha ti­o­tals pr-kon­sul­ter på si­na lö­ne­lis­tor. Var det så att al­la var på se­mes­ter den­na vecka? Ver­kar ha va­rit fal­let.

He­la ären­det kun­de ut­an stör­re pro­blem ha av­kla­rats på ett sätt som in­te ha­de ir­ri­te­rat sär­skilt många. Re­al Madrid och Lo­pete­gui ha­de kun­nat kom­ma över­ens munt­ligt om kon­trak­tet och stämt träff i ju­li för att skri­va un­der. Ha­de man va­rit smar­ta skul­le man ock­så ha kon­tak­tat för­bun­det och pre­sen­te­rat sin plan på rätt sätt. Nu gick allt käpp­rätt åt hel­si­ke, Lo­pete­gui fick spar­ken, för­bun­det be­fin­ner sig i en pin­sam si­tu­a­tion och Re­al Madrid, som av många an­tifans i Spa­ni­en, upp­levs som en för­tryc­ka­re och en in­sti­tu­tion som in­te be­hö­ver föl­ja någ­ra reg­ler alls, fick pin­samt då­lig pr.

Blir oer­hört in­tres­sant att se vil­ka följ­der­na blir. Att för­bun­det väg­ra­de lyss­na på kap­ten Ser­gio Ra­mos som på spe­lar­nas väg­nar väd­ja­de att lå­ta Lo­pete­gui fort­sät­ta över VM är nå­got som i värs­ta fall kan få det skep­pet att för­li­sa rätt snabbt. Spa­ni­ens trupp är in­te den mest har­mo­nis­ka, det finns grup­pe­ring­ar, men Lo­pete­gui har lyc­kats ena trup­pen med nya, tak­tiskt sett, frä­scha in­falls­vinklar.

El­ler läg­ger man det åt si­dan och fort­sät­ter som ingen­ting har hänt? Det är ju in­te så att man över en natt glöm­mer hur man spe­lat de två se­nas­te åren.

Pa­nik­lös­ning­en, Fer­nan­do Hi­er­ro, är ing­et okon­tro­ver­si­ellt val han hel­ler trots sin sta­tus som lands­lag­si­kon. Hi­er­ro om nå­gon är fram­för allt Re­al Madrids man och re­dan det kan i värs­ta fall bäd­da för li­te in­re dis­py­ter in­om en re­dan jä­san­de trupp. Lo­pete­gui var ju väl­kom­met ne­u­tral just på den punk­ten. Bas­ken ha­de så gott som inga kopp­ling­ar till va­re sig Re­al Madrid el­ler Bar­ce­lo­na.

Men ing­et ont som in­te för nå­got gott med sig. Ett re­dan på för­hand hy­per­in­tres­sant slag om den ibe­ris­ka halvön blev plöts­ligt väl­digt myc­ket he­ta­re.

FO­TO: AP PHOTO/VICTOR CAIVANO

Bil­den är ta­lan­de för pre­miä­ren. Ryss­land gjor­de vad man vil­le, Sau­dia­ra­bi­en vad man kun­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.