En­kät: Vård på svens­ka upp­levs myc­ket vik­tig

Väst- och öst­nylän­ning­ar är mer nöj­da med den svensk­språ­ki­ga so­ci­al- och häl­so­vår­den än hu­vud­stads­re­gi­o­nens in­vå­na­re. Men ef­ter­frå­gan på svensk ser­vice är stark i he­la land­ska­pet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ATTE ÖSTERHOLM atte.os­ter­holm@ksf­me­dia.fi

Pro­jek­tet Ny­land 2019, som för­be­re­der or­ga­ni­sa­tio­nen och ser­vicen i det nya land­ska­pet Ny­land, har ut­fört en in­vå­naren­kät för att ta re­da på hur den svensk­språ­ki­ga so­ci­al- och häl­so­vårds­ser­vicen fun­ge­rar i Ny­land. Un­der­sök­ning­en vi­sa­de att in­vå­nar­na i In­gå, Sib­bo och Ra­se­borg är nöj­dast med ser­vicen.

– Det var in­te helt ovän­tat att man var me­ra nöj­da med den svensk­språ­ki­ga vår­den i öst­ra och väst­ra Ny­land, än vad man var i Mel­lan­ny­land. I hu­vud­stads­re­gi­o­nen hand­lar miss­nö­jet of­ta om att det in­te finns per­so­nal som kan svens­ka, nå­got som möj­li­gen be­ak­tas me­ra ut­an­för Helsing­fors­re­gi­o­nen, sä­ger Christi­na Gestrin (SFP), som job­bar med det svensk­språ­ki­ga tea­met i pro­jek­tet Ny­land 2019.

Käns­lo­språ­ket vik­tigt

Miss­nöj­dast är kun­der­na i kom­mu­ner där den svensk­språ­ki­ga be­folk­ning­ens an­del är li­ten och i en­språ­kigt fins­ka kom­mu­ner. Men ock­så i kom­mu­ner med en stor svensk­språ­kig be­folk­ning såsom Es­bo och Kyrkslätt finns ett rätt stort miss­nö­je. I Es­bo upp­ger många att den svensk­språ­ki­ga te­le­fon­tids­be­ställ­ning­ens åter­upp­ring­nings­ser­vice of­ta sker på fins­ka. I Helsing­fors är kund­nöjd­he­ten aning­en hög­re än ge­nom­snit­tet i Ny­land.

– An­märk­nings­värt är att fast det finns sto­ra va­ri­a­tio­ner i hur nöj­da in­vå­nar­na är med so­ci­al- och häl­so­vår­den i oli­ka de­lar av Ny­land, så är den svensk­språ­ki­ga ser­vicen helt en­ty­digt vik­tig på al­la håll i land­ska­pet. Många som sva­rat på en­kä­ten på­pe­kar att det för dem är vik­tigt att få för­kla­ra si­na kräm­por för sjuk­vår­den på sitt käns­lo­språk, även om de an­nars skul­le pra­ta bra fins­ka, sä­ger Gestrin.

– Det finns or­sak att se över so­ci­a­loch häl­so­vår­dens språ­komstän­dig­he­ter. Myn­dig­he­ter­na har en lagstad­gad skyl­dig­het att er­bju­da vård på pa­ti­en­tens mo­ders­mål och en­ligt sva­ren i en­kä­ten är det tyd­ligt att det i hu­vud­stads­re­gi­o­nen in­te lyc­kas till al­la de­lar.

En­kät och in­ter­vju­er

Sam­man­lagt sva­ra­de 1 813 ny­länds­ka per­so­ner på web­ben­kä­ten. Svar kom från al­la ny­länds­ka kom­mu­ner förutom Asko­la, Mör­skom och Puk­ki­la. Där­till gjor­des 20 te­le­fo­nin­ter­vju­er med per­so­ner i ål­dern 1617 samt 20 in­ter­vju­er med per­so­ner över 85 år ef­tersom det fanns minst svar på web­ben­kä­ten från de ål­ders­grup­per­na. Kvin­nor sva­ra­de ak­ti­va­re än män på en­kä­ten och stod för cir­ka 72 pro­cent av sva­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.