Svensk­språ­ki­ga nylän­ning­ar är med­vet­na om si­na rät­tig­he­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: Pro­jek­tet Ny­land 2019

●●97 pro­cent

av de svensk­språ­ki­ga nylän­ning­ar­na kän­ner till att de en­ligt lag har rätt till svensk­språ­ki­ga so­ci­a­loch häl­so­vårds­tjäns­ter.

●●81 pro­cent

an­ser att det är vik­tigt att bli be­tjä­nad av svensk­ta­lan­de per­so­nal.

●●56 pro­cent

upp­ger att de blev be­tjä­na­de på svens­ka vid den förs­ta kon­tak­ten då de se­nast an­li­ta­de den of­fent­li­ga so­ci­al- och häl­so­vår­den.

●●52 pro­cent

fick svensk­språ­kig be­tjä­ning av vård­per­so­na­len men va­ri­a­tio­nen mel­lan kom­mu­ner­na är stor: i Ra­se­borg fick 88 pro­cent svensk­språ­kig be­tjä­ning mot en­dast 26,5 pro­cent i Es­bo.

●●53 pro­cent

fick in­for­ma­tion och vård­fö­re­skrif­ter på svens­ka: 83 pro­cent i Ra­se­borg mot 39 pro­cent i Helsing­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.