Rätts­hjäl­pen ut­reds

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●En ut­red­ning av rätts­hjäl­pen till asyl­sö­kan­de på­går för till­fäl­let på upp­drag av Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et.

●●Me­ning­en är att ut­re­da hur de änd­ring­ar som gjor­des i rätts­hjäl­pen 2016 sam­ver­kar. Då för­kor­ta­des bland an­nat be­svärs­ti­der­na, fas­ta tax­or för rätts­hjäl­pen in­för­des, till­gång­en till bi­trä­de un­der asyl­sam­ta­let be­grän­sa­des och Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens möj­lig­het att be­hand­la asyl­be­svär in­skränk­tes.

●●Ut­red­ning­en be­räk­nas va­ra klar i slu­tet av hös­ten 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.