Re­kord­många fick finskt med­bor­gar­skap

Över tolv­tu­sen ut­länds­ka med­bor­ga­re fick finskt med­bor­gar­skap för­ra året. Det är fler än un­der nå­got an­nat år un­der själv­stän­dig­hets­ti­den, upp­ger Sta­tistik­cen­tra­len. Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de var­nar för ut­veck­ling­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL–SPT

En­ligt Sta­tistik­cen­tra­len fick 12 219 ut­län­ning­ar som är fast bo­sat­ta i Fin­land finskt med­bor­gar­skap för­ra året. Det är 30 pro­cent fler än året in­nan. Av de nya fins­ka med­bor­gar­na är de fles­ta rys­sar. Den näst­störs­ta na­tio­na­li­te­ten är so­ma­li­er. På tred­je plats kom­mer Irak och på fjär­de plats Est­land.

Ma­jo­ri­te­ten av de nya fins­ka med­bor­gar­na är i ål­dern 30–32 år. Kvin­nor­na är fler än män­nen.

Av al­la de nya fins­ka med­bor­gar­na be­hål­ler he­la 98 pro­cent sitt ur­sprung­li­ga med­bor­gar­skap. I slu­tet av år 2017 ha­de 117 024 fast bo­sat­ta fin­län­da­re nå­got an­nat med­bor­gar­skap utö­ver det fins­ka. Det är 11 pro­cent fler än året in­nan.

Sann­fin­län­dar­na ogil­lar den här ut­veck­ling­en. Par­ti­ord­fö­ran­de Jus­si Hal­la-aho sä­ger i ett press­med­de­lan­de att det fins­ka med­bor­gar­ska­pet ska vi­sa er­käns­la för lyc­kad integ­ra­tion och för att per­so­nen i frå­ga har för­bun­dit sig till Fin­land och fin­ländskhe­ten.

– Det kan in­te va­ra en gå­va man får en­kelt, ing­et sätt att lir­ka med in­vand­ra­re för att in­te­gre­ras, sä­ger han.

Hal­la-aho an­ser att en snabb till­del­ning av finskt med­bo­rar­skap till ut­län­ning­ar för­svå­rar chan­sen att föl­ja upp hur in­teg­ra­tio­nen fram­skri­der. Det­ta, me­nar Hal­la-aho, är ett sätt att döl­ja miss­lyc­kad integ­ra­tion och miss­tag i mi­gra­tions­po­li­ti­ken.

– So­ma­li­er­na och ira­ki­er­na hör till dem som in­te­gre­ras sämst i Fin­land, om man ser till sys­sel­sätt­nings­siff­ror­na. Att de hör till dem som får flest fins­ka med­bor­gar­skap är en stor kon­tro­vers, sä­ger Hal­la-aho.

Han krä­ver be­tyd­ligt strik­ta­re mi­gra­tions- och na­tio­na­li­tets­po­li­tik, och sä­ger att det kom­mer att va­ra en knäck­frå­ga för Sann­fin­län­dar­na om de del­tar i re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na näs­ta år.

FO­TO: LEHTIKUVA/TI­MO JAAKONAHO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.