Po­li­sen: Mör­da­ren våld­tog off­ret

Po­li­sen i Väst­ra Ny­land är nu klar med sin för­un­der­sök­ning om mor­det på en kvin­na i Eke­näs i fjol som­ras. Brotts­ru­bri­ce­ring­en är fort­sätt­nings­vis mord, men po­li­sen har kom­mit fram till att gär­nings­man­nen ock­så gjor­de sig skyl­dig till grov våld­täkt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/LINNEA DE LA CHAPELLE

I ju­ni i fjol blev en ung kvin­na mör­dad av en man i Eke­näs. Den rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­ning­en är nu klar och vi­sar att kvin­nan dog av ska­dor som or­sa­kats av en jakt­kniv som se­na­re hit­ta­des bland den miss­tänk­te gär­nings­man­nens sa­ker.

Då för­un­der­sök­ning­en in­led­des var brotts­ru­bri­ce­ring­en mord. Ut­i­från ut­lå­tan­den från den rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­ning­en och plats­un­der­sök­ning­en har po­li­sen lagt till brotts­ru­bri­ce­ring­en grov våld­täkt. Po­li­sen har san­no­li­ka skäl att miss­tän­ka att kvin­nan ock­så bli­vit ut­satt för ett sex­u­al­brott.

Ef­tersom gär­nings­man­nen har dött har po­li­sen in­te full­stän­digt kun­nat ut­re­da mo­ti­vet. I för­un­der­sök­ning­en har po­li­sen än­då kom­mit fram till att den miss­tänk­te bland an­nat ho­tat kvin­nan med all­var­li­ga följ­der om de­ras för­hål­lan­de tar slut.

För­hål­lan­det ha­de ta­git slut fle­ra må­na­der fö­re mor­det. Den av­lid­na kvin­nan ha­de in­lett ett nytt för­hål­lan­de som den miss­tänk­te man­nen san­no­likt in­te ac­cep­te­ra­de. Kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan den miss­tänk­te gär­nings­man­nen och den av­lid­na kvin­nan vi­sar att si­tu­a­tio­nen mel­lan dem för­änd­ra­des un­ge­fär en vecka in­nan mor­det.

Den miss­tänk­te man­nen ha­de can­na­bis i blo­det då mor­det äg­de rum. I fle­ra av po­lis­för­hö­ren har det fram­kom­mit att den miss­tänk­te man­nen re­dan fö­re mor­det miss­bru­ka­de can­na­bis. I för­hö­ren har det ock­så kom­mit fram att man­nen kun­de va­ra im­pul­siv och ag­gres­siv.

Ef­tersom den miss­tänk­te har av­li­dit av­slu­tar po­li­sen si­na un­der­sök­ning­ar. Ären­det skickas allt­så in­te till åtals­pröv­ning.

Hit­ta­des i lä­gen­he­ten

Det var den 20 ju­ni som po­li­sen i Eke­näs tog emot en an­mä­lan om att den miss­tänk­te man­nen even­tu­ellt skul­le ha gjort sig själv il­la. Po­li­sen sök­te man­nen men hit­ta­de in­te ho­nom. Den fö­re det­ta flick­vän­nen gick in­te att nå. Po­li­sen be­sök­te där­för hen­nes lä­gen­het, i den hit­ta­de po­li­sen den av­lid­na kvin­nan.

En för­un­der­sök­ning med brotts­ru­bri­ce­ring­en mord på­bör­ja­des och ett stort spa­nings­upp­drag in­led­des. Da­gen ef­ter, den 21 ju­ni, hit­ta­des en bil över­gi­ven i Svart­bäck i Ra­se­borg och se­na­re fann man även den miss­tänk­te gär­nings­man­nen död i när­he­ten av bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.