Ja till värk­me­di­cin i mat­af­fä­ren – men in­te ut­an kun­ni­ga för­säl­ja­re

Dis­tri­bu­tions­sy­ste­met för lä­ke­me­del i Fin­land be­hö­ver re­for­me­ras och till­gång­en till lä­ke­me­del för­bätt­ras. Men att släp­pa apo­teks­mark­na­den helt fri är in­te att re­kom­men­de­ra, vi­sar ny ut­red­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ARI SUND­BERG

För att det i fram­ti­den ska bli möjligt att kö­pa re­cept­fria me­di­ci­ner i mat­bu­ti­ken be­hövs två sa­ker – ett tyd­ligt re­gel­verk och en viss far­ma­ko­lo­gisk ex­per­tis vid för­sälj­nings­stäl­let.

Bland an­nat det kon­sta­te­rar ut­red­nings­grup­pen för me­di­cin­dis­tri­bu­tio­nens ut­veck­ling som pre­sen­te­ra­de sin slut­rap­port på tors­da­gen. Grup­pen har till­satts av för­bun­det Fin­lands dag­lig­va­ru­han­del.

– Det är re­dan i dag möjligt att kö­pa re­cept­fria me­di­ci­ner i mat­bu­ti­ken, för­ut­satt att där finns ett apo­teks­stäl­le, sä­ger Reijo Kärk­kä­i­nen, ti­di­ga­re verk­sam­hets­le­da­re för Apo­te­kar­för­bun­det och med­lem i ut­red­nings­grup­pen.

Ni­ko­tin­pre­pa­rat säljs re­dan

Pro­ble­met är att sy­ste­met för hur apo­tekstill­stånd be­vil­jas fun­ge­rar ur ett ägar­per­spek­tiv, in­te ur kun­dens el­ler ur vård­sy­ste­mets per­spek­tiv. Det gör det svårt att eta­ble­ra nya apo­tek. Ex­i­ste­ran­de apo­tek ten­de­rar näm­li­gen att läm­na in be­svär mot pla­ne­ra­de nya apo­tek och be­hand­ling­en av be­svä­ren kan ta många år. Det är en av sa­ker­na ut­red­nings­grup­pen vill få ett slut på.

Utre­dar­na sä­ger att det i prin­cip in­te finns nå­got hin­der för att till ex­em­pel van­lig värk­me­di­cin skul­le säl­jas i den lo­ka­la mat­bu­ti­ken.

– Re­dan i dag säljs ni­ko­tin­pre­pa­rat i bu­ti­ker­na och de är lä­ke­me­del, sä­ger pro­fes­sorn i far­ma­ko­lo­gi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, He­ik­ki Rus­ko­a­ho som är med­lem i ut­red­nings­grup­pen.

– Men vi tar in­te ställ­ning till vil­ka me­di­ci­ner som kun­de säl­jas fritt i bu­ti­ker­na. Det vi på­pe­kar är att det be­hövs sak­kun­skap på för­sälj­nings­stäl­let för att ga­ran­te­ra kon­su­men­tens sä­ker­het.

Kom­pe­tent per­so­nal be­hövs

Rus­ko­a­ho kon­sta­te­rar att in­te minst frå­gan om hur oli­ka me­di­ci­ne­ra i kom­bi­na­tion på­ver­kar varand­ra är en ek­va­tion som krä­ver in­sik­ter i far­ma­ko­lo­gi. För att det ska bli möjligt att säl­ja me­di­ci­ner fri­a­re mås­te det på för­sälj­nings­stäl­let fin­nas per­so­nal som kan ge kun­der­na råd om rätt an­vänd­ning av me­di­ci­ner­na.

Grund­bul­ten i ut­red­ning­ens al­la åt­gärds­för­slag är att kopp­ling­en till vår­den ska va­ra det som styr hur me­di­cin­dis­tri­bu­tio­nen i fram­ti­den ar­ran­ge­ras.

Reijo Kärk­kä­i­nen sä­ger att reg­le­ ring­en av apo­teks­verk­sam­he­ten för­vis­so be­hö­ver ses över men tar Sve­ri­ge som ex­em­pel på när det kan gå fel.

– I Sve­ri­ge ha­de man ett stat­ligt apo­teks­mo­no­pol fram till 2006. Då man sål­de ut mo­no­po­let till den pri­va­ta mark­na­den glöm­de man att apo­te­ken bör ses som en del av vård­sy­ste­met och nu för­sö­ker man på oli­ka sätt re­gle­ra verk­sam­he­ten på nytt, sä­ger Kärk­kä­i­nen.

Det fin­länds­ka apo­teks­sy­ste­met är så pass väl in­te­gre­rar med vård­sy­ste­met att det in­te finns nå­gon an­led­ning av ri­va upp de­ras fun­ge­ran­de sam­ar­be­te, sä­ger Kärk­kä­i­nen.

– Apo­tek bör i lag de­fi­nie­ras som en verk­sam­het­sen­het in­om vår­den och re­gle­ras en­ligt det. Och i re­gle­ring­en bör man ut­gå från me­di­cin­kon­su­men­tens och sam­häl­lets in­tres­sen, sä­ger ut­red­nings­grup­pens sek­re­te­ra­re Lau­ri Pel­ko­nen.

Ut­red­nings­grup­pen kon­sta­te­rar även att till­gång­en till me­di­cin och far­ma­ko­lo­gisk ex­per­tis mås­te ga­ran­te­ras i he­la lan­det. Där ser man go­da möj­lig­he­ter till ut­nytt­jan­de av tek­no­lo­gi sam­ti­digt som man frå­gar sig hur man ska ga­ran­te­ra kon­su­men­ter­nas sä­ker­het när den ore­gle­ra­de för­sälj­ning­en över nä­tet ökar.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Avre­gle­ring­en av apo­teks­mo­no­po­let i Sve­ri­ge ska in­te ses som ett fö­re­dö­me för Fin­land, an­ser ut­red­ning­en som be­ställts av för­bun­det Fin­lands dag­lig­va­ru­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.