Död­lig va­je­ro­lyc­ka gav dags­bö­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL–SPT

Tre tjäns­te­män och två pri­vat­per­so­ner har dömts till bö­ter vid Helsing­fors tings­rätt för dödsvål­lan­de i fal­let där en flic­ka dog och två ska­da­des vid Hertonäs hopp­bac­ke.

Det var i au­gusti 2015 som tre flic­kor åk­te ner för den av­stäng­da hopp­bac­ken i Hertonäs. En va­jer ha­de spänts tvärs över den plast­be­lag­da un­der­bac­ken för att hind­ra att folk åker med mo­tor­for­don i den, vil­ket ha­de skett of­ta. En flic­ka som satt upp­rätt då hon åk­te träf­fa­des i hal­sen av va­jern, vil­ket kräv­de hen­nes liv.

De döm­da tjäns­te­män­nen job­ba­de vid Helsing­fors stads id­rotts­verk och pri­vat­per­so­ner­na var ak­ti­va vid den back­hop­par­för­e­ning som an­vänt hopp­bac­ken.

Tings­rät­ten kon­sta­te­rar i sin mo­ti­ve­ring bland an­nat att ef­tersom de åta­la­de va­rit med­vet­na om att det på om­rå­det fö­re­kom­mer olov­lig verk­sam­het ha­de olyc­kan kun­nat und­vi­kas om av­spärr­ning­ar­na pla­ne­rats på ett sätt som in­te för­or­sa­kar fa­ra.

Dags­bö­ter­na lan­dar på mel­lan 660 och 2080 eu­ro. Do­men kan över­kla­gas till hov­rät­ten.

Hopp­bac­ken har va­rit av­stängd se­dan olyc­kan och kom­mer tro­li­gen att ri­vas.

FO­TO: LEHTIKUVA/JUS­SI NUKARI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.