Tv-team för­sö­ker hit­ta vra­ket

Mi­kael Mar­ti­ka­i­nen på film­bo­la­get Ma­geia hop­pas i som­mar kun­na lo­ka­li­se­ra Ir­mas vrak på havs­bott­nen. Sam­ti­digt gör hans team en tv-film om Ir­mas un­der­gång.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Staf­fan Bru­un

50-års­min­net av Ir­mas för­lis­ning blir in­te ba­ra en bok ut­an ock­så en 55 mi­nu­ters tv-do­ku­men­tär.

– Med da­gens avan­ce­ra­de tek­nis­ka ut­rust­ning ska det in­te va­ra omöj­ligt att lo­ka­li­se­ra vra­ket. Vi vet plat­sen där far­ty­get syn­tes sista gång­en och plat­sen där en av brö­der­na Grönqvist flöt i land. Med be­ak­tan­de av vind­styr­ka och -rikt­ning den ak­tu­el­la nat­ten har ex­per­ter re­dan kort ef­ter olyc­kan räk­nat ut un­ge­fär var Ir­ma kan ha gått un­der.

– Vi an­vän­der en så kal­lad si­de scan-so­nar som ri­tar en ex­akt bild av havs­bott­nen. Med hjälp av det kan vi svä­va ovan­för den be­räk­na­de olycks­plat­sen och vän­ta på att in­stru­men­tet ger ut­slag. Men det är klart att vi fort­fa­ran­de ta­lar om ett myc­ket stort havs­om­rå­de. Det finns inga ga­ran­ti­er för att vi lyc­kas.

Re­dan i ju­ni hop­pas Mar­ti­ka­i­nen och hans team kun­na eta­ble­ra ett hög­kvar­ter på nor­ra Åland för att bör­ja ut­fors­ka ha­vet. Det för­ut­sät­ter många gans­ka vind­stil­la da­gar.

– När man stu­de­rar de ut­räk­ning­ar som gjor­des ge­nast ef­ter olyc­kan så mär­ker man att det sto­ra pro­ble­met är att ing­en vet hur långt Ir­ma hann kö­ra olycksnat­ten. Där­för är frå­gan om man ska stan­na på nor­ra Åland el­ler tro att far­ty­get hann läng­re ös­terut.

Hur länge tv-tea­met kan fort­sät­ta le­ta är fort­fa­ran­de oklart.

– Svens­ka Yle har be­ställt pro­gram­met och Svens­ka kul­tur­fon­den har lo­vat oss ett bi­drag för att le­ta ef­ter vra­ket. För att vi ska kun­na gö­ra till­räck­ligt många run­dor med vår ut­rust­ning skul­le vi be­hö­va me­ra un­der­stöd, vi ar­be­tar nu med att ord­na tilläggs­fi­nan­sie­ring och hop­pas på nå­gon stif­tel­se. De bru­kar va­ra för­stå­el­se­ful­la när det hand­lar om skär­gård och sjö­fart.

Film­bo­la­get Ma­geia har pro­du­ce­rat do­ku­men­tä­rer och an­nan film i 25 år. Mi­kael Mar­ti­ka­i­nen be­rät­tar att han all­tid haft en för­kär­lek för ma­rin­histo­ria, han var ock­så med om att do­ku­men­te­ra dyk­ning­ar­na till Vrouw Maria i Skär­gårds­ha­vet.

– När jag läs­te om Ir­mas histo­ria och Cecilia McMul­lens bok­pro­jekt tän­de jag ge­nast och in­såg att vi kan sam­ar­be­ta. Vi har re­dan gjort ge­men­sam­ma re­se­ar­ch­re­sor till Åland. För oss har Ce­ci­li­as hjälp va­rit myc­ket vär­de­full.

Ock­så Cecilia McMul­len be­rät­tar att sam­ar­be­tet med Ma­geia lö­per bra. Hon har be­red­skap att i som­mar ryc­ka ut från Simskä­la och an­slu­ta sig till Mar­ti­ka­i­nens team om det ser ut att spa­ning­ar­na ger re­sul­tat. Tv-do­ku­men­tä­ren blir in­te klar i år. – Nej, ef­tersom väl­digt myc­ket be­ror på om vi hit­tar vra­ket el­ler in­te hin­ner vi in­te gö­ra ma­te­ri­a­let klart för­rän näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.