M/s Ir­ma

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Last­far­tyg, ur­sprung­li­gen byggt i Nor­ge 1947 som fis­ke­båt för At­lan­ten.

●44 me­ter lång och 7,5 me­ter bred med ett djup på 3,50 me­ter.

●Re­da­re fa­mil­jen Grönqvist från byn Vå­lax sö­der om Borgå.

●Den sista re­san i ok­to­ber 1968 gick med antra­cit­last (ett slags kol) från Klai­pe­da i Lett­land till Rau­mo.

●Den sista ra­di­o­kon­tak­ten till mäk­la­ren tas kloc­kan 19 fre­dag kväll 25.10. ●En åländsk fis­ka­re blir den sista som ob­ser­ve­rar m/s Ir­ma se­na­re sam­ma natt norr om Ge­ta.

●först på sön­dag 27 ok­to­ber slår mäk­la­ren larm om att far­ty­get ald­rig nått Rau­mo ut­an är för­svun­net.

●far­ty­get åter­finns ald­rig. El­va per­so­ner om­kom­mer, ba­ra en kropp hit­tas, Tor­vald Grönqvist på en rädd­nings­flot­te som fly­ter i land norr om Brän­dö.

●Med far­ty­get för­svin­ner yt­ter­li­ga­re tre brö­der Grönqvist med tre fru­ar och ett tvåå­rigt barn samt tre and­ra be­sätt­nings­män.

●Or­sa­ken till olyc­kan är okänd, li­kaså plat­sen var m/s Ir­ma sjönk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.