Se­naps­brunt och tur­kost i ny snabbspår­vagn

Fram till ons­dag kan den in­tres­se­ra­de ta sig en titt på den spår­vagns­mo­dell som i fram­ti­den ska ta pas­sa­ge­rar­na längs spår­jo­kern, allt­så lin­je 550 mel­lan Öst­ra cent­rum i Helsing­fors och Kä­gelud­den i Es­bo. En bit av en vagn vi­sas nu på Ka­bel­fa­bri­ken i Hels

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - 029 080 1370, an­ni­ka.ren­to­la@ksf­me­dia.fi AN­NI­KA REN­TO­LA

Snabbspår­vag­nen på Ka­bel­fa­bri­ken är del­vis be­kant från förr, del­vis ny. Ar­tic XL är en snab­ba­re och läng­re mo­dell av den Ar­tic, som re­dan an­vänds i spår­vagns­nä­tet i Helsing­fors.

– Men i snabb­mo­del­len har man pla­ne­rat ex­tra an­vän­dar­vän­ligt och i kon­sul­te­rat till ex­em­pel funk­tions­hind­ra­de, sä­ger vd:n för Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik (HRT) Su­vi Riht­ni­e­mi och räk­nar upp de­tal­jer: led­stäng­er på barn­vän­lig höjd, gott om plats för rull­sto­lar och le­dar­hun­dar.

Form­gi­va­ren Jus­si Hurs­ka­i­nen på fö­re­ta­get Idis De­sign, som spe­ci­a­li­se­rat sig på form­giv­ning in­om trans­port­bran­schen, sä­ger att vag­nar­na vi­su­ellt kopp­lats till HRT:s va­ru­mär­ke bland an­nat ge­nom en ty­pisk rund­ning av de små bor­den fram­för pas­sa­ge­rar­sä­te­na och ge­nom hur nack­stö­den for­mats. Det är på fär­gen på ytt­re si­dan man se­dan ser att snabbspår­vag­nen in­te är en del av Helsing­fors in­ter­na spår­vagns­nät. Vis­sa de­tal­jer, till ex­em­pel bild­skär­mar i in­ner­ta­ket, har form­gi­var­na fått ge av­kall på, men med ett lugn. De vet att vag­nar­na ska va­ra i bruk i 40 år, att tek­nik blir bil­li­ga­re med åren och att upp­da­te­ring­ar kan gö­ras.

Nig­ning­en tes­tas

Snabbspår­vag­nar­na till­ver­kas på Tran­s­te­chs fa­brik i Ka­ja­na och all­ra först till­ver­kas en pro­to­typ, som tas i test­bruk i cen­tra­la Helsing­fors re­dan 2020. Tran­s­tech hör till tjec­kis­ka Sko­da Trans­por­ta­tion Group.

En tek­nik som tes­tas un­der prov­pe­ri­o­den med pro­to­ty­pen är vag­nens nig­nings­för­må­ga. Ef­tersom pla­ne­rar­na ta­git spe­ci­ellt stor hän­syn till pas­sa­ge­ra­re som har svårt att rö­ra sig vill man er­bju­da en vagn som ni­ger så att till ex­em­pel rull­stols­bur­na lätt ska kom­ma ut och in i vag­nen, som för öv­rigt har en­bart lå­ga golv.

Mo­del­len Ar­tic XL är 34,5 me­ter lång, men kan vid be­hov för­läng­as med tio me­ter. Den skil­jer sig från spår­vag­nar­na i Helsing­fors ge­nom att den in­te krä­ver ett vänd­spår ut­an har fö­rar­hytt i var­de­ra än­dan. En an­nan fi­ness är att broms­nings­e­ner­gin tas till­va­ra och kan an­vän­das till att vär­ma upp vag­nen.

En ny vagn kos­tar cir­ka 3 mil­jo­ner eu­ro och Helsing­fors stads tra­fik har re­dan be­ställt 29 styc­ken. Den nya vagn­mo­del­len ska ock­så an­vän­das i spår­vägs­tra­fi­ken mel­lan Kron­bergs­stran­den och De­gerö.

Sam­ti­digt som Ar­tic XL vi­da­re­ut­veck­las på­går dis­kus­sio­nen om vad själ­va spår­jo­ker­pro­jek­tet ska få kos­ta. Ba­nan pla­ne­ras och byggs en­ligt en al­li­ans­mo­dell för att und­vi­ka att bud­get och tid­ta­bell över­skrids. Al­li­an­sen – som hotas av bö­ter om bud­ge­ten in­te hål­ler – be­står av be­stäl­lar­na Helsing­fors och Es­bo, pla­ne­rar­na Ram­boll Fin­land och Si­towi­se samt ent­re­pre­nö­rer­na VR Track och YIT. Först be­räk­na­des spår­jo­kern kos­ta 275 mil­jo­ner eu­ro, men se­na­re har siff­ran sti­git till 370 mil­jo­ner eu­ro. Av den summan kom­mer sta­ten att be­ta­la högst 84 mil­jo­ner eu­ro.

En mel­lan­rap­port om hur man lyc­kats krym­pa ut­gif­ter­na tor­de of­fent­lig­gö­ras näs­ta vecka.

– Den slut­li­ga kost­nads­kal­ky­len får vi för­mod­li­gen först i ja­nu­a­ri 2019 och då mås­te he­la al­li­an­sen ha för­bun­dit sig till pla­ner­na, sä­ger pro­jekt­chef Ju­ha Saa­ri­ko­ski på Helsing­fors stad.

Bygg­star­ten för spår­jo­kern be­räk­nas till vå­ren 2019. Ut­ställ­ning­en på Ka­bel­fa­bri­ken på­går till den 20.6 (var­da­gar 11–19, helg­da­gar 12–16) vi­sar upp en del av snabbspår­vag­nen Ar­tic XL, men be­ly­ser ock­så oli­ka spår­vägs­pro­jekt i hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

■ Vd för Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik (HRT) Su­vi Riht­ni­e­mi sä­ger att spår­vägs­lin­je 550 i fram­ti­den kan ha 102 000 pas­sa­ge­ra­re per dygn mot da­gens 40 000 per dygn om var­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.