Pen­sio­nat som gäc­kar fan­ta­sin

De vik­to­ri­ans­ka pen­sio­na­ten med si­na knar­ran­de trap­por och gniss­lan­de gång­järn är ett mås­te i No­va Sco­tia. Har man tur kan man få hu­se­ra en­sam i ett av de gam­la kråk­slot­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - STEFAN LUND­BERG

– Jag har inga and­ra gäs­ter i kväll. Välj vil­ket rum som helst, sä­ger Char­lie Baird, äga­re till Tur­rent Inn i pyt­testa­den An­na­po­lis Royal.

Kväl­len är re­dan fram­skri­den och reg­net stri­lar sak­ta mot ru­tor­na. Trap­pan upp till öv­re vå­ning­en suc­kar tungt un­der Char­li­es steg när han, trots mi­na protester bär upp den tunga väs­kan.

– Jag bor själv läng­re upp på ga­tan så jag går strax, sä­ger Char­lie och vi­sar runt i den pa­nel­pryd­da mat­sa­len med ut­si­rat ek­möble­mang och lätt ned­sutt­na sto­lar.

– Ko­ka kaf­fe el­ler te, allt finns i kö­ket. Känn dig som hem­ma.

Hu­set är byggt 1864 och var från bör­jan en pri­vat vil­la. Se­na­re, när tu­ris­ter­na bör­ja­de dy­ka upp ef­ter and­ra världs­kri­get togs hu­set i bruk som pen­sio­nat. Char­lie köp­te Tur­rent Inn för någ­ra må­na­der se­dan för mot­sva­ran­de 250 000 eu­ro när han ef­ter fyr­tio år på Van­cou­ver Is­land på and­ra si­dan kon­ti­nen­ten bröt upp och flyt­ta­de hit.

– Van­cou­ver Is­land är vac­kert, men de sto­ra, mör­ka fuk­ti­ga trä­den gjor­de mig de­pres­siv, sä­ger han som en för­kla­ring till mil­jöom­by­tet. Ett mot­sva­ran­de hus där kos­tar över en mil­jon.

Or­sa­ken, en­ligt Char­lie, är för­mög­na ki­ne­ser som kö­per upp allt at­trak­tivt. De är be­red­da att be­ta­la vad som helst för att kom­ma över ett hus nä­ra väl­re­nom­me­ra­de sko­lor.

– Flyt­ten in­ne­bar en enorm förändring för mig. Victo­ria, där jag bod­de, är en stor­stad jäm­fört med An­na­po­lis Royal med 450 in­vå­na­re. Men vi har fak­tiskt två eg­na po­li­ser i stan. Tim he­ter che­fen, al­la kän­ner ho­nom.

– När Char­lie med ett sista far­väl slår igen dör­ren så ra­men med mygg­nä­tet fort­sät­ter att dar­ra en god stund kän­ner jag att han in­te vill yp­pa den verk­li­ga or­sa­ken till att ha flyt­tat sex­tu­sen kilo­me­ter ös­terut.

Ef­ter en snabb mid­dag på Gar­ri­son Inn, ett li­ka­dant pen­sio­nat, två hus ner längs ga­tan kan jag in­te lå­ta bli att ut­fors­ka mitt hem för nat­ten. Jag har ju Char­li­es till­stånd.Hal­len är svagt upp­lyst och i bib­li­o­te­ket är ba­ra den lil­la bords­lam­pan tänd. Skym­ning­en över­går snabbt i natt.

Reg­net har ökat och smatt­rar mot sov­rums­fönst­ret som vet­ter mot grann­hu­set. Det ser än­nu mer spök­likt ut än ”mitt”. Ett rot­ting­möble­mang och en pryd­nads­fyr fyl­ler ve­ran­dan som ver­kar ha stått orörd över vin­tern. En uv i säll­skap av en val­ky­ria i sten blic­kar ut över ga­tan. En av de för­drag­na gar­di­ner­na fladd­rar lätt till i vind­dra­get och sätter fart på fan­ta­sin.

Var det här Al­fred Hit­ch­cock spe­la­de in Psycho? Är det in­te Nor­ma ”Mot­her” Ba­tes mu­mi­fi­e­ra­de skep­nad som sit­ter i korg­sto­len?

På fär­jan över till Prin­ce Ed­ward Is­lands näs­ta dag för­sto­rar jag bil­den av grann­vil­lan. Med en lätt rys­ning upp­täc­ker jag först nu de gam­la grav­ste­nar­na tvärs över ga­tan.

Li­te knar­rigt och dra­gigt, men char­migt. Char­lie Bairds vik­to­ri­ans­ka pen­sio­nat i An­na­po­lis Royal är ty­piskt för No­va Sco­tia.

Är det Nor­ma ”Mot­her” Ba­tes som sit­ter i grann­hu­sets korg­stol?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.