Mi­gran­ter­na kväv­des till döds – skyl­di­ga döms till långa straff

Fy­ra per­so­ner har fällts av en dom­stol i Ung­ern för mord ef­ter det upp­märk­sam­ma­de fal­let då en stor grupp mi­gran­ter kväv­des till döds i en last­bil. Hän­del­sen in­träf­fa­de i Ös­ter­ri­ke mitt un­der flyk­ting­kri­sen 2015 och var av­gö­ran­de då län­der­na längs den så

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Kropparna ef­ter 59 män, åt­ta kvin­nor och fy­ra barn, från Sy­ri­en, Irak och Af­gha­nis­tan, hit­ta­des i den över­giv­na last­bi­len i Ös­ter­ri­ke i au­gusti 2015. Mi­gran­ter­na ha­de då le­gat dö­da i bi­len i fle­ra da­gar. Ny­he­ten ham­na­de på första­si­dor­na i me­di­er över he­la Eu­ro­pa.

Le­da­ren för smugg­lings­nät­ver­ket bakom flyk­ting­bi­len, en 31-årig man som själv flytt sitt hem­land Af­gha­nis­tan, sa i rät­ten att hans me­ning ald­rig var att nå­gon skul­le dö. Men de te­le­fon­sam­tal som po­li­sen av­lyss­nat sa någon­ting an­nat. Där in­stru­e­ra­de le­da­ren si­na un­der­hug­ga­re vid last­bi­len att in­te öpp­na dör­rar­na och lå­ta mi­gran­ter­na kom­ma ut. I stäl­let ska han ha sagt åt dem att läm­na mi­gran­ter­na i en skog i Tyskland, om de skul­le dö.

Kräv­de livs­tid

Ef­ter att ha ta­git sig till grän­sen mel­lan Ser­bi­en och Ung­ern pac­ka­des mi­gran­ter­na in i den luft­tä­ta last­bi­len som skul­le bli de­ras död.

”De 71 off­ren dog kort ef­ter att de på­bör­jat re­san. In­nan de dog slog de upp­re­pa­de gång­er på last­bi­lens väg­gar och skrek”, kon­sta­te­ra­de dom­sto­len in­för för­hand­ling­ar­na.

Åkla­ga­ren kräv­de livs­tid för de fy­ra mordå­ta­la­de, men den un­gers­ka dom­sto­len ut­döm­de 25 års fäng­el­se var­de­ra. Förutom den af­ghans­ke le­da­ren hand­lar det om tre un­gers­ka män. Yt­ter­li­ga­re el­va står åta­la­de, för bland an­nat män­ni­sko­han­del och tor­tyr.

Ef­ter hän­del­sen i Ös­ter­ri­ke fick Eu­ro­pas län­der på all­var upp ögo­nen för den på­gåen­de flyk­ting­kri­sen. Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel upp­gav att hen­nes land skul­le öpp­na grän­ser­na för män­ni­skor på flykt. Även fler län­der längs den så kal­la­de Bal­kanrut­ten gjor­de det­sam­ma.

De sto­ra flyk­ting­ström­mar­na fick dock län­der­na längs rut­ten att om­prö­va si­na be­slut och se­na­re un­der hös­ten stäng­de bland an­nat Ös­ter­ri­ke grän­sen för flyk­ting­ar.

FO­TO: TT-AP/RONALD ZAK

Ös­ter­ri­kisk po­lis hit­tar de dö­da kropparna i kyl­bi­len strax sö­der om Wi­en, 27 au­gusti 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.