Pom­peo: ”Risk att ned­rust­ning in­te blir av”

USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­peo to­nar ned för­vänt­ning­ar­na på USA:s av­tal med Nord­ko­rea och sä­ger att det in­te är sä­kert att Nord­ko­rea kom­mer att ned­rus­ta si­na kärn­va­pen. Han upp­ger ock­så att Ki­na lo­vat att fort­sät­ta stå bakom FN-sank­tio­ner­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Se­dan USA:s president Do­nald Trump träf­fa­de den nord­ko­re­ans­ke dik­ta­torn Kim Jong-Un har ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­peo rest runt till Nord­ko­re­as grann­län­der för att in­for­me­ra om över­ens­kom­mel­sen. I går träf­fa­de han Ki­nas ut­ri­kesmi­nis­ter Wang Yi och pas­sa­de då på att to­na ned för­vänt­ning­ar­na på av­ta­let mel­lan USA och Nord­ko­rea. ”Det finns fort­fa­ran­de en risk att Nord­ko­re­as ned­rust­ning in­te blir av” sa­de han. Han be­to­na­de ock­så att de eko­no­mis­ka sank­tio­ner­na mot Nord­ko­rea kom­mer kvar­stå tills dess att Nord­ko­re­as samt­li­ga kärn­va­pen är bor­ta.

– Det kom­mer att va­ra en pro­cess som in­te kom­mer att va­ra lätt, sä­ger han, och tilläg­ger att Ja­pan, Syd­ko­rea och USA ska job­ba till­sam­mans.

Ki­na, upp­ger Pom­peo, har nu gett ett löf­te att fort­sät­ta stöd­ja FN-sank­tio­ner­na.

Kim hem­ma igen

Syd­ko­re­as ut­ri­kesmi­nis­ter Kang Kyung-Wha sä­ger att re­la­tio­nen mel­lan USA och Syd­ko­rea är ”li­ka ro­bust” som ti­di­ga­re.

Nord­ko­re­as ledare Kim Jong-Un är sam­ti­digt till­ba­ka i Pyon­gy­ang igen ef­ter vec­kans topp­mö­te med USA:s president Do­nald Trump i Sing­a­po­re, rap­por­te­rar dik­ta­tu­rens ny­hets­by­rå KCNA.

Det ha­de spe­ku­le­rats i att Kim skul­le stan­na i Ki­na för ett mö­te med president Xi Jin­ping.

Ja­pan ar­be­tar sam­ti­digt med att få till stånd ett topp­mö­te mel­lan Kim och pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe, en­ligt tid­ning­en Yo­mi­u­ri. En­ligt fle­ra käl­lor har de två län­der­na haft fle­ra kon­tak­ter un­der de se­nas­te må­na­der­na för att för­hand­la fram ett möjligt mö­te. Ett al­ter­na­tiv som dis­ku­te­ras är ett Abe-be­sök i Pyon­gy­ang runt au­gusti.

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP-JUNG YEON-JE

USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­peo hål­ler press­träff i Syd­ko­re­as hu­vud­stad Se­oul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.