För­sö­ker Es­bo kring­gå la­gen?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MATS NYLUND ord­fö­ran­de, Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bund

GENERALPLANERING Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bund (SLC) no­te­rar med oro att Es­bo stad (HBL 11.6) pla­ne­rar att in­skrän­ka mar­kä­gar­nas rät­tig­he­ter när det gäl­ler jord- och skogs­bruks­mark i sam­band med den nya ge­ne­ral­pla­nen för mel­lers­ta och nor­ra Es­bo. Sta­dens pla­ner strider klart mot den ny­li­gen re­vi­de­ra­de mar­kan­vänd­ning­s­och bygg­la­gen (MBL) och dess an­de­me­ning.

Syf­tet med lag­för­änd­ring­ar­na i MBL har va­rit att mins­ka på by­rå­kra­tin. Det­ta har för­verk­li­gats bland an­nat ge­nom att mins­ka på över­lap­pan­de lag­stift­ning. Lag­för­änd­ring­ar­na har de facto va­rit ett ex­em­pel på lyc­kad så kal­lad norm­tal­ko. En svår­tol­kad lag har gjorts tyd­li­ga­re och me­ra lät­tol­kad.

Det kom­mu­na­la pla­ne­rings­mo­no­po­let är och ska va­ra starkt. Men som all form av of­fent­lig makt­ut­öv­ning byg­ger det på lag. ”Den nya la­gen med­för inga möj­lig­he­ter att be­grän­sa fäll­ning av träd på jord- och skogs­bruks­om­rå­den i ge­ne­ral­pla­nen”, sä­ger stads­pla­ne­rings­che­fen Es­si Le­i­no i ar­ti­keln. Av den or­sa­ken för­sö­ker Es­bo stad i den nya ge­ne­ral­pla­nen i stäl­let ta i bruk en egen ny­kon­stru­e­rad pla­ne­be­teck­ning med rätts­verk­ning­ar för att kun­na kring­gå la­gen och den vägen kun­na krä­va till­stånd!

Egen­doms­skyd­det är en grund­läg­gan­de rät­tig­het som skyd­das i vår grund­lag, pa­ra­graf 15. Den är sam­ti­digt en av grund­pe­lar­na som det de­mo­kra­tis­ka sam­häl­let byg­ger på. Ing­en kom­mun får ta lätt på grund­lag och lag!

SLC un­der­stry­ker att en kon­struk­tiv di­a­log bör fö­ras med al­la in­tres­se­grup­per, även mar­kä­gar­na, re­dan i pla­ne­rings­pro­ces­sers ini­ti­als­ke­de. En kon­se­kvens­ut­red­ning över ge­ne­ral­pla­nens in­ver­kan på nä­rings­li­vet, där­ibland jord- och skogs­bru­ket, är helt nöd­vän­dig. En­ligt pa­ra­graf 1 i mar­kan­vänd­ning­s­och bygg­för­ord­ning­en ska en kon­se­kvens­ut­red­ning be­dö­ma vil­ka be­ty­dan­de di­rek­ta och in­di­rek­ta kon­se­kven­ser ge­nom­fö­ran­det av pla­nen har för ut­veck­ling­en av en fun­ge­ran­de kon­kur­rens in­om nä­rings­li­vet. Det gäl­ler även ge­ne­ral­pla­nen för mel­lers­ta och nor­ra Es­bo.

Av­slut­nings­vis på­min­ner SLC om att även al­le­mans­rät­ten ger al­la fin­län­da­re go­da möj­lig­he­ter att rö­ra sig i skog och mark. Vi väl­kom­nar al­la att nju­ta av de fin­länds­ka na­tur­vär­de­na och ploc­ka bär och svamp i de fin­länds­ka sko­gar­na även i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.