Hyf­sets från­va­ro

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Rät­te­gång­en i Helsing­fors tings­rätt vi­sar att från­va­ron av det ci­vi­li­se­ra­de in­sla­get i de­bat­ten har bli­vit ett sam­häl­le­ligt pro­blem. Att det finns ett in­slag av rysk des­in­for­ma­tion i det he­la un­der­stry­ker all­va­ret.

Hur kom vi hit? Skä­len är många och det är vik­tigt att kom­ma ihåg att me­di­er­na är en länk i en lång ked­ja.

De fö­re­gås av län­kar som ”upp­fost­ran”, ”ut­bild­ning”, ”eko­no­misk och so­ci­al sta­tus” och så vi­da­re. Saj­ten MV-leh­ti är med and­ra ord ett tec­ken på att ked­jan bris­ter.

De som verk­li­gen tror att MV-leh­tis ”al­ter­na­ti­va nyheter” är nyheter ser eta­ble­ra­de nyheter som mot­sat­sen till an­de­me­ning­en i ci­ta­tet ovan.

De upp­le­ver att journalister in­te är be­red­da att dö för att obe­kvä­ma åsik­ter ska få kom­ma fram, ut­an sna­ra­re att re­dak­tio­nel­la be­slut går ut på att be­gra­va så­da­na åsik­ter.

Mis­s­tänk­sam­he­ten mot ny­hets­me­di­er är in­te ny, men nä­tet och de so­ci­a­la me­di­er­nas re­vo­lu­tion gjor­de att den till­tog i styr­ka.

Plöts­ligt be­fann vi oss i en si­tu­a­tion där ”gam­mel­me­dia” upp­lev­des som pre­di­kan­de och för­lju­gen, me­dan ”ny­me­dia” var i fol­kets hän­der och där­med när­mast san­ning­en.

Om se­ri­ö­sa ny­hets­re­dak­tio­ner kan be­skyl­las för nå­got så är det för att de, i räds­la för att för­lo­ra ti­di­ga­re trog­na ny­hetskon­su­men­ter, böj­de sig för att slip­pa stämp­las som för­le­ga­de.

All­män­he­ten togs med via ano­ny­ma kom­men­ta­rer och tilläts for­ma ny­hets­ut­bu­det på ett sätt som in­te gyn­na­de för­tro­en­det för jour­na­list­kå­ren.

Se­ri­ö­sa me­di­er mås­te vin­na all­män­he­tens för­tro­en­de var­je dag, men saj­ter som MV-leh­ti är änd­håll­plat­sen för dem som ba­ra lyss­nar på sånt som för­stär­ker de­ras världs­bild.

Det här ge­ne­re­rar hat, hot, hets mot folk­grupp, äre­kränk­ning och så vi­da­re.

Det här är ett fak­tum, lik­som rätts­vä­sen­dets be­grän­sa­de re­sur­ser att in­gri­pa är det.

Åbo Un­der­rät­tel­ser

❞ På fot­bolls­pla­nen är bol­len fort­sätt­nings­vis rund, men i ka­bi­net­ten har den gjorts allt fyr­kan­ti­ga­re för att den ska rym­mas in i kas­sa­skå­pet, ty­värr.

Dan Lo­lax om rät­te­gång­en mot webb­tjäns­ten MV-leh­tis grun­da­re Il­ja Ja­nit­skin.

MOSTPHOTOS

Va­sab­la­det Stig Ny­gård skri­ver in­för VM i fotboll i Ryss­land att värl­den nu stan­nar för en må­nad, en må­nad där ba­ra fot­bol­len gäl­ler och där po­li­tik, boj­kot­ter och män­ni­sko­rätts­frå­gor ham­nar i and­ra hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.