Blir glas­sen ”go­da­re” för att den stöt­tar flyk­ting­ar?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Att väl­ja mel­lan sma­ker som lak­rits el­ler pi­stage bru­kar va­ra störs­ta hu­vud­bry­et vid glass­köp. Det då­li­ga sam­ve­tet som in­fin­ner sig mi­nu­ter ef­teråt hand­lar mer om soc­ker- och fettin­tag än om krigs­kon­flik­ter och män­ni­skor på flykt. Men i dag vill många fö­re­tag ska­pa and­ra re­la­tio­ner till si­na kun­der än ba­ra kom­mer­si­el­la. Den kanske van­li­gas­te for­men är att spons­ra id­rot­ten el­ler ska­pa good­will ge­nom väl­gö­ren­het. Vis­sa går än läng­re och vå­gar stic­ka ut ha­kan.

Lyx­i­ga mär­ket Ben & Jerry’s har än­da se­dan star­ten 1978 haft po­li­tisk ak­ti­vism som fö­re­tags­stra­te­gi. En av grun­dar­na, Ben Co­hen, greps så sent som i mars i år vid en de­mon­stra­tion mot den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren. Det bor­de allt­så in­te ha kom­mit som en chock att glass­fö­re­ta­get sä­ger sig stöd­ja flyk­ting­ar.

För­ra vec­kan klub­ba­de riks­da­gen ige­nom ett be­slut som lät 9 000 af­ghans­ka ung­do­mar få stan­na i Sve­ri­ge. För­sla­get fö­re­gicks av en minst sagt in­fek­te­rad debatt där Cen­tern till slut rös­ta­de mot si­na Al­li­an­skol­le­gor. På sin hem­si­da skrev Ben & Jerry’s att de väl­kom­na­de be­slu­tet att lå­ta ung­do­mar­na stan­na.

För de som vill ha en ge­ne­rö­sa­re flyk­ting­po­li­tik sma­ka­de kanske glas­sen en smu­la go­da­re. And­ra blev för­ban­na­de att de­ras fre­dags­got­tis helt plöts­ligt vi­sa­de sig ha en an­nan po­li­tisk åsikt än de själ­va. På so­ci­a­la me­di­er går nu fle­ra ut och ma­nar till boj­kott. Även för­fat­ta­ren Ann He­ber­le­in, som stäl­ler upp för Mo­de­ra­ter­na i va­let, har ifrå­ga­satt om det är en god idé att säl­ja glass med po­li­tik. På Fa­ce­book skri­ver hon att ”idén om att fö­re­tag ska äg­na sig åt etisk mark­nads­fö­ring är djupt pro­ble­ma­tisk och of­ta kontra­pro­duk­tiv”.

Vill vi att glas­sen vi kä­kar nu på som­ma­ren ska ha po­li­tis­ka åsik­ter? Det tyc­ker ett ame­ri­kanskt glass­fö­re­tag som har ska­pat kon­tro­vers i Sve­ri­ge ge­nom att öp­pet stöd­ja be­slu­tet att lå­ta 9 000 af­gha­ner få stan­na.

PE­TER AL FAKIR

Var­för just glas­sen stic­ker i ögo­nen är li­te märk­ligt. För två år se­dan kör­de Ikea en kam­panj till­sam­mans med UNHCR där peng­ar från för­sälj­ning­en av en led­lam­pa skänk­tes till flyk­ting­ar. Dess­utom gav Ikea Founda­tion bort 150 000 madras­ser till sy­ris­ka fa­mil­jer på flykt. Då hör­des inga rös­ter om att män­ni­skor skul­le släc­ka si­na led­lam­por och bör­ja so­va på gol­vet i pro­test.

Visst finns det skill­na­der, det ena gäl­ler svensk in­ri­kes­po­li­tik, det and­ra hu­ma­ni­tär hjälp i kon­flikt­zo­ner. Där­e­mot är det sam­ma trend av fö­re­tag som vill ska­pa en­ga­ge­mang och good­will kring det eg­na va­ru­mär­ket.

Un­der flyk­tin­gå­ret 2015 rap­por­te­ra­de Yle hur många fin­länds­ka fö­re­tag som sa­de sig va­ra re­do att stäl­la upp med hjälp för de asyl­sö­kan­de som kom­mit till Fin­land. Då rör­de det sig bland an­nat om hand­du­kar från Fin­lay­son och gam­la mo­bil­te­le­fo­ner som do­ne­ra­des.

Det är för­mod­li­gen få fö­re­tag som in­te har po­li­tisk åsikt, där­e­mot är det ovan­li­ga­re med trans­pa­rens och öp­pen­het kring vad de fak­tiskt står för. Ben & Jerry’s ägs nu­me­ra av matjät­ten Uni­le­ver som bland an­nat har kri­ti­se­rats för att ha an­vänt barn­ar­be­te i In­di­en i stor ska­la. Ikea har va­rit i het­luf­ten an­kla­gad för avan­ce­rad skat­te­pla­ne­ring i EU och för då­lig ar­bets­mil­jö i si­na fa­bri­ker.

Det kan allt­så va­ra vansk­ligt att för­sö­ka mark­nads­fö­ra sig ge­nom po­li­tik. Hur opi­ni­o­nen svik­tar märks in­te minst på flyk­ting­frå­gan där många par­ti­er gjort en tvär­vänd­ning. Man får ock­så lätt käns­lan av att fö­re­ta­gen ger med ena han­den och tar med and­ra. Dess­utom bor­de fler fö­re­tag ha råd att be­dri­va fi­lan­tro­pis­ka pro­jekt ut­an att kopp­la sam­man dem med att kränga pry­lar.

Vad man än tyc­ker om att ens coo­kie dough-glass nu­me­ra kom­mer med ett so­ci­alt sam­ve­te så är det svårt att se hur mot­sat­sen skul­le fun­ka i vå­ra bu­tik­shyl­lor. En glass­fir­ma som vill kas­ta ut al­la flyk­ting­ar och ba­ra säl­jer sma­ken va­nilj.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.