Brit­tisk ak­ti­vist gri­pen i Moskva

Hufvudstadsbladet - - Vm I Fotboll -

Brit­tis­ke LGBT-ak­ti­vis­ten Pe­ter Tat­chell har gri­pits i Moskva, i vad po­li­sen kal­lar en olag­lig pro­test, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reu­ters.

66-åri­ge Tat­chell för­sök­te ge­nom­fö­ra en en­mans­pro­test nä­ra Rö­da tor­get för att de­mon­stre­ra mot be­hand­ling­en av ho­mo­sex­u­el­la i del­re­pu­bli­ken Tjetje­ni­en.

En­ligt en Reu­ters-jour­na­list på plats ska dock po­li­sen ha för­kla­rat att rysk lag in­te tillå­ter dy­li­ka protester ut­an till­stånd un­der fot­bolls-VM, var­på Tat­chell led­des iväg till en po­lis­bil.

Tat­chell släpp­tes se­na­re, men ska en­ligt po­li­sen stäl­las in­för rät­ta för att ha bru­tit mot för­bu­det mot of­fent­li­ga protester.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.