Sau­dis­ka flic­kor er­sat­tes av rys­ka poj­kar

Hufvudstadsbladet - - Vm I Fotboll -

Sex sau­dis­ka ton­års­flic­kor skul­le ha bu­rit sitt lands fa­nor och lett lands­la­get in till VM-pre­miä­ren i fotboll mot Ryss­land.

Men ef­ter att re­san från hem­lan­det av ”lo­gis­tis­ka or­sa­ker” ställ­des in, er­sat­tes de av rys­ka ung­do­mar.

Spon­sorn Coca-Co­la, som an­sva­rar för pro­gram­punk­ten på Luzj­niki-sta­di­on i Moskva, vil­le in­te kom­men­te­ra vil­ken typ av lo­gis­tis­ka or­sa­ker som hind­rat de 13 till 17 år gam­la flic­kor­na att gö­ra re­san.

Omar Ben­nis, mark­nads­di­rek­tör för läs­ke­drycks­fö­re­ta­get i Mel­la­nöstern, upp­ger att det in­te ha­de nå­got med ung­do­mar­nas kön att gö­ra.

– Det är en bland­ning av allt möjligt, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.