Sik­tar på OS – be­hö­ver mer er­fa­ren­het av ”tvätt­ma­ski­nen”

Joel af Häll­ström hör till fa­vo­ri­ter­na i FM-tri­athlon i Van­da. – Men det ro­li­ga med tri­athlon är att vad som helst kan hän­da.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LINDQVIST 029 080 1353, mar­cus.lindqvist@ksf­me­dia.fi

Vatt­net glitt­rar. Ett hund­ra­tal me­ter från stran­den syns en sim­ma­re i våt­dräkt med en färg­grann sim­mös­sa.

Ha­na­bö­le träsk i Van­da. Tri­athlon­pa­ra­di­set i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Ett läng­re sten­kast från Sib­bo stor­skog, om­gi­vet av grus­sti­gar och lands­vä­gar som gjor­da för löp­ning och cyk­ling.

Näs­tan som ett and­ra hem för Joel af Häll­ström. Här till­bring­ar han oräk­ne­li­ga tim­mar un­der som­ma­ren – och här av­görs sprint-FM i tri­athlon un­der den in­kom­man­de hel­gen.

– Det här är det bäs­ta stäl­let un­der som­ma­ren, sä­ger han.

”Fa­sci­ne­ran­de sport”

Un­der någ­ra år har Es­bo­bon kli­vit fram som en av de störs­ta ta­lang­er­na i tri­athlon – det är knappt fem år se­dan han prö­va­de tri­athlon för förs­ta gång­en i Helsing­fors. Han var bi­ten di­rekt.

– Jag höll på med allt möjligt. Fotboll, sim­ning och på hög­sta­di­et prö­va­de jag spjut­kast­ning och längd­hopp. Jag blev li­te trött på sim­ning, för jag vill ock­så va­ra ut­om­hus, sä­ger af Häll­ström.

– Tri­athlon är mångsidigt och fa­sci­ne­ran­de, för det kan hän­da vad som helst. Det är in­te som 200 me­ter sim­ning som är över på ett par mi­nu­ter.

De två föl­jan­de åren täv­la­de han i tri­athlon vid si­dan om sim­ning­en, men un­der de två se­nas­te sä­song­er­na har af Häll­ström, 20, sat­sat helt på tri­athlon. Hans trä­na­re har från bör­jan va­rit Paul Sjö­holm, me­ra känd som trä­na­re för Fin­lands bäs­ta tri­athlet Kai­sa Sa­li (född Lehto­nen).

Stark sim­ma­re

Ett sprint­lopp tar mind­re än en tim­me, me­dan olym­pisk di­stans tar li­te un­der två tim­mar. Men det kan hän­da en hel del längs med vägen, då det är tre oli­ka gre­nar och del­ta­gar­na för­sö­ker an­pas­sa sin stra­te­gi till med­täv­lar­nas styr­kor och svag­he­ter.

– Jag bor­de bli minst tvåa i FM, men det be­ror på vad som hän­der un­der cyk­ling­en. Kim (Har­ju) är myc­ket stark i cyk­ling­en så han för­sö­ker sä­kert ryc­ka ifrån, men jag vin­ner nog över ho­nom i löp­ning­en. Det be­ror se­dan på om Henk­ka (Hen­rik Go­esch) har lust att dra – om in­te kan Dar­by Thomas och fle­ra and­ra säm­re sim­ma­re kom­ma ikapp oss och så blir det en löp­täv­ling, sä­ger af Häll­ström, som för­ra året var trea i sprint-FM.

Ni kanske gis­sa­de det re­dan, men sim­ning är af Häll­ströms star­kas­te gren, fast han gått fram­åt i cyk­ling och löp­ning: han sim­mar 400 me­ter på cir­ka 4.18. Han spring­er 3 000 me­ter un­der 9 mi­nu­ter och en­ligt trä­na­ren Paul Sjö­holm går han un­der 33 mi­nu­ter på 10 000 me­ter en bra dag.

Li­te löp­ning

Cyk­ling­en spe­lar säl­lan en av­gö­ran­de roll i de kor­ta­re tri­athlon­sträc­kor­na, för det är tillå­tet att cyk­la i klunga – till skill­nad från de långa sträc­kor­na, som Iron­man på Ha­waii. Där har cyk­ling­en en stör­re be­ty­del­se.

– Jag trä­nar mest sim­ning. Jag spring­er fort­fa­ran­de jät­te­li­te, men gör i stäl­let myc­ket gym och mus­kel­kon­di­tion för att få musk­ler­na att hål­la för hår­da­re löp­ning. Det är Pauls fi­lo­so­fi – det kan ta ett el­ler två år ex­tra att nå top­pen, men då hål­ler krop­pen för på­frest­ning­ar­na, sä­ger af Häll­ström. – Det fun­ge­ra­de bra för Kai­sa. Kai­sa Sa­li trä­na­de un­der Paul Sjö­holms led­ning un­der he­la sin kar­riär fram till för­ra året, då hon val­de att fort­sät­ta med Si­ri Lind­ley som är me­ra in­satt i lång­di­stans. Hon är fram­för allt känd som en su­ve­rän lö­pa­re.

Snabb­het

Li­te löp­trä­ning be­ty­der i af Häll­ströms fall cir­ka 35 kilo­me­ter i vec­kan. Han trä­nar to­talt 19–20 tim­mar i vec­kan un­der vin­tern och li­te mind­re un­der täv­lings­sä­song­en. Cyk­ling ut­gör ba­ra 4–5 tim­mar av den totala trä­nings­vo­ly­men.

– Sim­ning och löp­ning är vik­ti­gast. Det går all­tid att för­bätt­ra cyk­ling­en se­na­re.

En av af Häll­ströms störs­ta styr­kor är dock en med­född egen­skap. Ex­plo­si­vi­te­ten, som gjor­de att han i ett ske­de vil­le prö­va längd­hopp, men han har nyt­ta av att va­ra re­la­tivt snabb ock­så i tri­athlon.

– Jag har in­te den bäs­ta ut­hål­lig­he­ten och i tem­po är jag in­te så bra, men om nå­gon för­sö­ker ryc­ka i cyk­ling­en har jag lätt att hin­na med, sä­ger han.

U23-EM i Is­ra­el

af Häll­ström fick en lo­van­de start på den nya täv­lings­sä­song­en i tri­athlon­pre­miä­ren i Ta­vas­te­hus, då han var snab­bast av al­la fin­län­da­re med ti­den 0.59,42. Ba­ra två rys­sar kom un­dan på löp­ning­en.

FM i Van­da är ba­ra ett mel­lan­mål på vägen mot sä­song­ens höjd­punkt: U23-EM i Is­ra­el i ok­to­ber. Re­dan un­der mid­som­mar­hel­gen får af Häll­ström stif­ta be­kant­skap med li­te tuf­fa­re mot­stånd i Eu­ro­pacu­pen i bel­gis­ka Wu­ustwezel, där bland an­nat OS-sex­an Mar­ten Van Ri­el är med. af Häll­ström de­bu­te­ra­de i ETU-cu­pen för­ra året.

– Det var tufft. Det går in­te att jäm­fö­ra med att täv­la i Fin­land. Al­la sim­mar li­ka fort så det bil­das all­tid en klunga, där al­la he­la ti­den slår på varand­ra, sä­ger af Häll­ström om det som in­om tri­athlon­kret­sar­na kal­las för tvätt­ma­skin.

– I cyk­ling­en är man he­la ti­den i klunga och i löp­ning­en – dom spring­er al­la fort.

Bäst i bad­byx­or

I Bel­gi­en och åt­minsto­ne i Is­ra­el kom­mer dock vatt­net att va­ra så varmt att det in­te är tillå­tet att an­vän­da våt­dräkt – of­tast ob­li­ga­to­risk ut­rust­ning i Fin­land. Gre­jen: våt­dräk­ten vär­mer, men hjäl­per tek­niskt då­li­ga sim­ma­re att fly­ta och fin­na rätt po­si­tion i vatt­net.

– Det blir myc­ket mind­re tids­skill­na­der med våt­dräkt, för de säm­re sim­mar­na kom­mer myc­ket när­ma­re, sä­ger han.

– Bäst av allt är att sim­ma i ba­ra bad­byx­or. Då spän­ner det ing­en­stans.

af Häll­ströms mål är att kom­ma in bland de tret­tio bäs­ta och där­med ta po­äng i Eu­ro­pacu­pen för att kun­na dröm­ma om en start­plats i världs­cu­pen. Sy­ste­met är sten­hårt: i april led­de Casper Stor­nes Nor­ge till en hi­sto­risk trip­pel­se­ger i världs­cu­pen i Bermu­da, men fick in­te del­ta i föl­jan­de del­täv­ling i Yo­ko­ha­ma då han in­te ha­de till­räck­ligt med po­äng.

Dröm­mer om OS

OS-kval­sy­ste­met är li­ka sten­hårt – Kai­sa Sa­li var en hårs­mån från Lon­don-OS 2012, men an­nars har ing­en fin­län­da­re va­rit i när­he­ten. Hen­rik Go­esch är den en­da som del­ta­git i världs­cu­pen un­der de se­nas­te åren – i Asta­na i maj var han på 30:e plats. Po­äng­en be­hövs för att kva­li­fi­ce­ra sig för OS.

– Pa­ris 2024 lig­ger bäst till för mig om in­te det sker nå­got mi­ra­kel un­der de när­mas­te två åren fö­re To­kyo, sä­ger af Häll­ström.

– Jag be­hö­ver fram­för allt mer er­fa­ren­het. Jag bor­de ock­så kun­na springa 10 000 när­ma­re 30 mi­nu­ter och kla­ra sim­ning­en så bra att jag all­tid hin­ner med i hu­vud­klung­an. Min grund­ni­vå ska för­stås bli hög­re och då krävs det stör­re trä­nings­vo­lym.

FO­TO: CATA PORTIN

Joel af Häll­ström bru­kar of­ta trä­na vid Ha­na­bö­le träsk i Van­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.