Kungs­gård, herr­gård och sjuk­hus

Hufvudstadsbladet - - Sport -

● Drum­sö gårds histo­ria bör­jar med att går­den med till­hö­ran­de mark, vil­ket in­ne­bar he­la Drum­sö, do­ne­ra­des som kungs­gård åt rytt­mäs­ta­re Gert Skyt­te 1634.

● I dag be­står Drum­sö gård av två bygg­na­der, dels Rö­da vil­lan byggd 1791–93, dels herr­gårds­bygg­na­den i em­pire­stil byggd 1837.

● Rö­da vil­lan bygg­des av släk­ten Weur­lan­der och herr­gårds­bygg­na­den av Claes Wil­helm Gyldén.

● Går­den äg­des se­na­re av Nils Sil­jan­der och Ivan Waiwu­lin tills kom­mer­se­rå­det Ju­li­us Tall­berg köp­te går­den med till­hö­ran­de mark (då hal­va Drum­sö) 1911.

● Ät­ten Tall­berg sål­de går­den 1946 och den om­vand­la­des till al­ler­gi­sjuk­hus. 1953 tog Rö­da Kor­set över och går­den blev bå­de al­ler­gi­sjuk­hus och en plastik­ki­rur­gisk kli­nik, spe­ci­a­li­se­rad på att kor­ri­ge­ra gomspalt.

● 1978 lyc­ka­des Drum­sö­bor­na stop­pa Rö­da Kor­sets pla­ner på att säl­ja Drum­sö gård till en bygg­her­re som vi­sio­ne­ra­de om att ri­va går­den och er­sät­ta den med ett bo­stads­kom­plex. Helsing­fors stad tog över Drum­sö gård och för­vand­la­de den till ett äldre­bo­en­de för de­men­ta.

● Ef­ter att Drum­sö gård stått tom i ett par år be­slöt Helsing­fors att säl­ja går­den. An­bud­s­täv­ling­en vanns av Ko­ne­stif­tel­sen som köp­te går­den 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.