Stä­der­na bju­der unga på gra­tis ak­ti­vi­te­ter

För de barn och unga som in­te åker i väg på som­mar­lä­ger el­ler -kur­ser gäl­ler det att hit­ta på nå­got an­nat att hål­la sig sys­sel­satt med un­der som­ma­ren. Hu­vud­stads­re­gi­o­nens stä­der er­bju­der en hel del som­marak­ti­vi­te­ter helt gra­tis för dem som in­te vill el­ler

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - ATTE ÖSTERHOLM atte.os­ter­holm@ksf­me­dia.fi

En­ligt che­fen för re­gi­o­nal ung­doms­ser­vice i Es­bo Las­se Ra­i­vio finns det en ef­ter­frå­gan på lät­tilläng­lig och kost­nads­fri ung­doms­verk­sam­het ock­så på som­ma­ren.

– I vårt som­mar­verk­sam­hets­ut­bud i Es­bo för­sö­ker vi ut­gå från att ord­na ock­så an­nat än ba­ra som­mar­lä­ger och -kur­ser. Vi satsar på av­slapp­nad verk­sam­het bland an­nat i form av po­pup-eve­ne­mang på till ex­em­pel strän­der och i köp­cent­rum där många ung­do­mar vis­tas på som­ma­ren, sä­ger Ra­i­vio.

Det är sta­dens ung­doms­ar­be­ta­re som or­ga­ni­se­rar små eve­ne­mang på plat­ser där unga sam­las. Pro­gram­met är in­te in­veck­lat, det kan hand­la om boll­spel el­ler ba­ra trev­lig sam­va­ro.

Ung­doms­går­dar­na i Es­bo hål­ler öp­pet en del av som­ma­ren och där finns möj­lig­het till bil­jard- och bord­ten­nisspel, kon­sol­spel el­ler att ba­ra um­gås med kom­pi­sar.

Men Es­bo satsar ock­så på att nå ut till unga ut­an­för ung­doms­går­dar­na i form av en ”ung­doms­gård

Det vik­ti­gas­te är kanske in­te vad man gör, ut­an hur man gör det. Vår egent­li­ga upp­gift är ju in­te att ar­ran­ge­ra verk­sam­het, sna­ra­re att ge verk­tyg och möj­lig­he­ter till det. Ru­fus Va­ha­nen verk­sam­hets­le­da­re för Helsing­fors svens­ka ung­doms­ar­be­te

på hjul”. Det är frå­gan om en skåp­bil som fun­ge­rar som ett rör­ligt verk­sam­hets­stäl­le. Bi­len är ful­las­tad med boll­spel och an­nan id­rotts­ut­rust­ning, spel­kon­so­ler och ett set med vad­de­ra­de su­mobrott­nings­ko­sty­mer. Det bjuds på kex och saft.

Ung­doms­ar­be­tar­na som kör bi­len be­sö­ker strän­der och and­ra plat­ser där ung­do­mar sam­las un­der som­ma­ren, men de unga kan ock­så själv kon­tak­ta bi­len per te­le­fon el- ler Whatsapp och be den kom­ma till ett visst stäl­le, be­rät­tar Ra­i­vio.

Ock­så i Van­da kör två styc­ken skåp­bi­lar med spel, ak­ti­vi­te­ter och mu­sik om­kring till plat­ser som är po­pu­lä­ra bland ung­do­mar. Den ena bi­len rör sig i Dic­k­urs­by­om­rå­det, den and­ra kring Kor­so och Björk­by.

Svårt ve­ta vad unga vill ha

En­ligt Ra­i­vio är det dock ibland svårt att för­ut­spå var ung­do­mar­na sam­las. Of­ta är det strän­der­na som gäl­ler men på sisto­ne har häng­an­de i oli­ka köp­cent­rum igen bli­vit populärt.

– Ung­do­mar­nas fa­vo­rit­plat­ser va­ri­e­rar en hel del. Emel­lanåt är det ung­doms­går­dar­na som loc­kar men just nu ver­kar köp­centren va­ra rik­tigt po­pu­lä­ra. I köp­centren finns ju nu­me­ra så myc­ket an­nat än ba­ra bu­ti­ker. Dess­utom gil­lar ung­do­mar­na of­ta att sam­las på stäl­len där det finns myc­ket folk.

En ut­ma­ning för ung­doms­ar­be­tar­na är att för­sö­ka mö­ta den bre­da ef­ter­frå­gan på oli­ka sor­ters ung­doms­verk­sam­het. Allt kan in­te pas-

sa för al­la, då in­tres­se­rar det ing­en, sä­ger Ru­fus Va­ha­nen, verk­sam­hets­le­da­re för Helsing­fors svens­ka ung­doms­ar­be­te.

– Ung­do­mar är ing­en ho­mo­gen grupp som skul­le vil­ja sam­ma sak. Där­e­mot finns det ju tren­der som kom­mer och går. Och när vi vux­na pre­cis kom­mit nå­got på spå­ret vän­der det igen – kanske det är just där­för det vän­der, sä­ger Va­ha­nen och fort­sät­ter:

– Det vik­ti­gas­te är kanske in­te vad man gör, ut­an hur man gör det. Vår egent­li­ga upp­gift är ju in­te att ar­ran­ge­ra verk­sam­het, sna­ra­re att ge verk­tyg och möj­lig­he­ter till det.

Ga­tu­konst i Matt­by

I Es­bo ord­nas en ga­tu­kul­turs­vec­ka på ser­vice­tor­get i köp­cent­ret Iso Ome­na i Matt­by näs­ta vecka. Eve­ne­mang­et Espoo stre­et art är rik­tat till ung­do­mar och bju­der på många oli­ka works­hop­par med bland an­nat dans, graf­fiti­mål­ning och en verk­stad där man får lä­ra sig skri­va ra­ply­rik. Ung­doms­le­da­ren och dj:n Glenn Grip lär ut grun­der­na i dj-ar­be­te och dess tek­nik.

– Det skul­le nog få fin­nas än­nu me­ra pro­gram för ung­do­mar på som­rar­na för nog är det klart att det finns en ef­ter­frå­gan på det bland de unga, sä­ger Grip.

Fo­to: Lehtikuva/aku häyry­nen

Ung­do­mar­na trivs på stran­den i San­dudd i Helsing­fors. Hu­vud­stads­re­gi­o­nens stä­der bju­der på en hel del eve­ne­mang ock­så un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.