So­len sken över smak­fes­ti­va­len

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - PET­RA MIETTINEN pet­ra.miettinen@ksf­me­dia.fi

De längs­ta kö­er­na bil­da­des ut­an­för ban­ken, när mat­fes­ti­va­len Tas­te of Helsin­ki kör­de i gång vid Tölö­vi­ken i går. Gäs­ter­na njöt av sol­sken och spar­ris.

Em­mi Le­ski­nen är en vän av god mat och vin och det hop­pa­des hon få sma­ka på vid Tölö­vi­ken i går, då hon loc­kat med sig vä­nin­nor­na Han­na Ålan­der och Su­san­na Romp­pa­nen på mat­fes­ti­va­len Tas­te of Helsin­ki vid lunch­dags i går.

De bör­ja­de al­la tre med en por­tion ox­kött från re­stau­rang Olo Gar­den till­sam­mans med ett glas vin.

– Nu är det dags för ef­ter­rätt, jag är su­gen på en por­tion cho­klad och glass från Vi­no, sa­de Han­na Ålan­der och hen­nes säll­skap var med på no­ter­na.

Idén med mat­fes­ti­va­len är att be­sö­kar­na får kom­po­ne­ra sin egen me­ny av smak­por­tio­ner från nio oli­ka toppre­stau­rang­er, i hu­vud­sak från Helsing­fors, men där finns ock­så ett par me­ra lång­vä­ga re­stau­rang­er med. Som be­tal­nings­me­del fun­ge­rar en­dast ett spe­ci­ellt fes­ti­val­kort, som be­sö­kar­na mås­te lö­sa in, ak­ti­ve­ra och lad­da vid den lo­ka­la fes­ti­val­ban­ken. Den vi­sar sig snabbt bli en flask­hals, då be­sö­kar­na tving­as köa vid ban­ken in­nan de kan kö­pa va­re sig mat el­ler dryck.

– Jag tror att jag skul­le spen­de­ra me­ra peng­ar här om jag kun­de be­ta­la med mitt van­li­ga bank­kort. Nu har jag ba­ra 7 eu­ro lad­dat på det här kor­tet och det räc­ker just till en ef­ter­rätt. Det vo­re nog smi­di­ga­re om vi kun­de be­stäl­la vad vi vill ha, re­gi­stre­ra det på kor­tet och be­ta­la slut­sum­man vid ut­gång­en. Nu har jag ing­en lust att lad­da mitt kort fle­ra gång­er, sa­de Su­san­na Romp­pa­nen.

Där­e­mot ska tri­on gå i kock­sko­la och lä­ra sig poche­ra ägg – det är nå­got som ing­en av dem har prö­vat på ti­di­ga­re och nu har de bo­kat in sig på en lek­tion i öv­nings­kö­ket, där re­stau­rang­che­fer och and­ra koc­kar lär ut si­na bäs­ta köksknep.

Det var strå­lan­de sol­sken mitt på da­gen i tors­dags och män­ni­skor ming­la­de med si­na hyr­da vin­glas i han­den. Det fanns le­di­ga mat­bord, soff­grup­per och bar­sto­lar över­allt mel­lan re­stau­rang­täl­ten, men rus­ning var det ba­ra fram­för ban­ken.

I den ja­pans­ka träd­går­den in­till hu­vud­in­gång­en satt Han­na Virk­ki och Jo­han­na Vi­er­ros och njöt av sin lunch vid lå­ga bord bygg­da av ett par last­pal­lar.

– Det känns av­slapp­nat och skönt att sit­ta på kud­dar här på gräs­mat­tan. Ma­ten är ock­så rik­tigt god, jag val­de sig­na­tur­rät­ten från Nol­la, spar­ris med stör, den har en spän­nan­de smak av rök, sa­de Virk­ki.

– Jag tog po­ta­tis i oli­ka for­mer samt torsk med grön­sa­ker från Chap­ter, det blev sam­man­lagt 16 eu­ro el­ler pre­cis den sum­ma jag ha­de lad­dat på mitt fes­ti­val­kort, sa­de Vi­er­ros.

Fo­to: Leif WeCkStröM

Han­na Virk­ki och Jo­han­na Vi­er­ros triv­des på grön­om­rå­det, där ja­pan­skin­spi­re­rad de­sign möt­te fin­ländsk träd­gårds­kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.