Van­da

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Käl­lor: Stä­der­nas ung­doms­sek­to­rer

● ung­doms­går­dar­na är öpp­na ock­så un­der som­ma­ren och er­bju­der ut­fär­der, lä­ger, id­rott, hant­verk och an­nat för 9–17-åring­ar. en del ut­fär­der är svensk­språ­ki­ga.

● Svensk­språ­ki­ga ung­doms­går­dar är helsing­gård och Ca­fe f.

● två skåp­bi­lar rör sig i Dic­k­urs­by re­spek­ti­ve kor­so-Björk­by. De är po­pup-ung­doms­går­dar likt den i es­bo och kan kon­tak­tas på so­ci­a­la me­di­er via @nu­ta­pa­ku­tiksi (Dic­k­urs­by) och @nu­ta­pa­ku (kor­so-Björk­by) el­ler per te­le­fon 040-837 62 33.

● ef­ter mid­som­mar öpp­nar en con­tai­ner i Myr­bac­ka med lik­nan­de verk­sam­het som vid ung­doms­går­dar­na.

● i Bac­kas finns möj­lig­het till stads­od­ling och små­djurs­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.