Lek­hol­men ord­nar grill­fes­ter och bar­nens tis­da­gar

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Helsing­fors­för­sam­ling­ar­nas lä­ger­gård Lek­hol­men, som lig­ger vac­kert be­lä­gen i Helsing­fors skär­gård, hål­ler öp­pet för be­sö­ka­re he­la som­ma­ren. Där på­går barn­lä­ger, skrift­skol­lä­ger och fa­mil­je­lä­ger, dess­utom har för­sam­lings­med­lem­mar möj­lig­het att till­bringa som­mar­da­gar där som holm­bor.

Dess­utom ord­nar man spe­ci­al­pro­gram för oli­ka be­sö­kar­grup­per ett par gång­er un­der vec­kan:

På tis­da­gar ord­nas Bar­nens tis­dag med le­kar, an­dakt och lunch­ser­ve­ring. Var­je ons­dag kväll in­bju­der Lek­hol­men till kvälls­mäs­sa och grill­fest. Bå­ten star­tar från Nord­sjö kloc­kan 14.45 el­ler från De­gerö kloc­kan 17.45. Kvin­no­nät­ver­ket Blom­ma er­bju­der till­sam­mans med Eli­na Ko­i­visto som­mar­träf­far kring kvin­nors väl­be­fin­nan­de på Lek­hol­men den 28 ju­ni och den 2 au­gusti.

Glo­bal ak­tion är en te­ma­kväll som ord­nas i sam­ar­be­te med Fins­ka Mis­sions­säll­ska­pet den 5 ju­li. Då be­rät­tar Sa­bi­na Sweins om var­dags­li­vet som vo­lon­tär i Je­ru­sa­lem.

Tur­bå­tar till Lek­hol­men av­går var­je dag från Hag­näs, De­gerö och Nord­sjö, tid­ta­bel­ler finns på www. lek­hol­men.fi

Fo­to: Pek­ka akin

Tur­bå­ten läg­ger till vid Lek­hol­men fle­ra gång­er var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.