Bron i fransk-brit­tisk tapp­ning

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - AN­NA LILLKUNG

■ En kropp hit­tas mitt på na­tions­grän­sen i tun­neln mel­lan Frank­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en. En brit­tisk och en fransk po­lis­de­tek­tiv in­fin­ner sig på brotts­plat­sen. Ef­ter att krop­pen vi­sar sig va­ra styc­kad och till­hö­ra två oli­ka per­so­ner, en från var na­tion, mås­te de oma­ka po­li­ser­na job­ba på fal­let till­sam­mans.

Lå­ter upp­läg­get be­kant? För al­la som sett tv-se­ri­en Bron bor­de det gö­ra det.

The Tunnel (2013–2017) är­den fransk-brit­tis­ka ver­sio­nen av Bron och finns nu på Yle Are­nan. Step­hen Dil­la­ne (Ga­me of Thro­nes) spe­lar den ar­ro­gan­ta men char­mi­ga po­li­sen Karl Roe­buck, me­dan Clé­mence Poésy (Har­ry Pot­ter) tar sig an rol­len som den so­ci­alt in­kom­pe­ten­ta pa­ra­gra­fryt­ta­ren Eli­se Was­ser­mann.

Ka­rak­tä­rer­na är så gott som iden­tis­ka med ori­gi­nal­se­ri­ens Mar­tin Roh­de och Sa­ga Norén. Was­ser­mann byter oblygt om på kon­to­ret och för­står sig in­te på so­ci­a­la spel, pre­cis som Norén. Roe­buck be­rät­tar att han har gjort en va­sekto­mi och har fem barn med tre oli­ka kvin­nor, pre­cis som Roh­de. Ma­nus­för­fat­ta­ren Ben Ri­chards har så­le­des in­te mis­sat många de­tal­jer från Hans Ro­sen­feld­ts ma­nus.

Ty­värr är det in­te ba­ra ka­rak­tä­rer­na som är li­ka i The Tunnel, ut­an även hand­ling­en. Bi­rol­ler­na har för­vis­so gjorts om till brit­tis­ka el­ler frans­ka ver­sio­ner och se­ri­en är snyggt gjord, men det är svårt att bry sig om ett myste­ri­um som re­dan bli­vit löst.

The Tunnel är dess­utom in­te li­ka bra som ori­gi­na­let. Ef­ter att ha kol­lat ige­nom de tre förs­ta av­snit­ten ir­ri­te­rar jag mig på hur yt­ligt och snabbt de många si­do­ka­rak­tä­rer­na skild­ras. Det är följakt­li­gen svårt att in­tres­se­ra sig för el­ler sym­pa­ti­se­ra med dem. Dil­la­ne och Poésy har hel­ler in­te sam­ma ke­mi som ori­gi­na­lets hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re. De när­mar sig varand­ra li­te för snabbt, i stäl­let för att spe­la på varand­ras olik­he­ter, och Poé­sys ku­fis­ka Was­ser­mann känns in­te li­ka ge­nu­in el­ler na­tur­lig som Sofia He­lins Norén.

Slut­li­gen tror jag att The Tunnel kan bju­da på en spän­nan­de och kva­li­ta­tiv tv-upp­le­vel­se för dem som in­te sett Bron. Men om jag ska väl­ja mel­lan den­na ver­sion och Ro­sen­feld­ts mås­te jag gå på den sist­nämn­da, även om den är mör­ka­re och mer bru­tal.

Den förs­ta sä­song­en pub­li­ce­ras på Yle Are­nan i dag. Den and­ra sä­song­en pub­li­ce­ras den 6.7 och den tred­je 27.7. Yle Are­nan 6.00

FO­TO: CANAL+/KUDOS FILM

Clé­mence Poésy och Step­hen Dil­la­ne i den fransk-brit­tis­ka ver­sio­nen av Bron som tar av­stamp i tun­neln mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.